Ārstniecības iestāžu ievērībai – par Valsts statistikas pārskatu iesniegšanu līdz 1. februārim

Veselības inspekcija atgādina, ka visām iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, līdz 2018. gada 1. februārim Slimību profilakses un kontroles centrā jāiesniedz statistikas pārskatus par 2017. gadā sniegtajiem pakalpojumiem (par visiem pakalpojumiem – gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem), atbilstoši pielikumā esošajām veidlapām. Informējām, ka stacionārās ārstniecības iestādes statistikas pārskatus var iesniegt līdz 20 februārim.

Atbilstoši Statistikas likuma pārejas noteikumiem, 2009.gada 6.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.10 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" ir zaudējuši spēku ar 2017.gada 31.maiju. Šo noteikumu pielikumā esošās veidlapas, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par oficiālās statistikas pārskatu veidlapām veselības aprūpes jomā un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība” pārejas noteikumiem, būs aktuālas līdz jauno noteikumu un tā pielikumos esošo veidlapu spēkā stāšanās brīdim.

Vairāk informācijas par pārskatiem skatīt šeit.

Statistikas pārskatu neiesniegšana  traucē  iegūt ticamu veselības aprūpes statistiku un veikt objektīvu veselības aprūpes politikas plānošanu.  Inspekcijai ir tiesības svītrot no Ārstniecības iestāžu reģistra tās iestādes, kuras  nepilda šo pienākumu, pamatojoties uz 2005.gada 8.marta Ministra kabineta noteikumu Nr. 170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru” 17. punktu [Ārstniecības iestādi svītro no reģistra, ja: 17.1. tā nepilda Valsts statistikas likumā noteiktās prasības un līdz kārtējā gada 1.martam neiesniedz aģentūrā statistikas pārskatu par ārstniecības iestādes darbību iepriekšējā gadā..].

Vēršam uzmanību, ka pamatojoties uz Ārstniecības likuma 1.panta 3.punktu, ārstniecības iestāde, kas svītrota no Ārstniecības iestāžu reģistra, neatbilst ārstniecības iestādes statusam un nav tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus. Informācija par svītrotajām ārstniecības iestādēm tiks nosūtīta Nacionālajam veselības dienestam un publicēta Inspekcijas mājas lapā ar visām no tā izrietošām sekām.