Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība

Veselības inspekcija uzrauga no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem, pakalpojumu sniegšanas pamatotību un apmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem un līgumiem ar ārstniecības iestādēm, aptiekām par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.  Ārstniecības iestādēs tiek veiktas plānveida inspekcijas pēc iepriekš apstiprināta iestādes plāna vai gadījumu izvērtēšana, ja tiek saņemts iedzīvotāja iesniegums vai informācija par iespējamiem pārkāpumiem. Vienlaicīgi tiek veikts arī nepārtraukts ārstniecības iestāžu uzrādīto datu monitorings Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošajā elektroniskajā norēķinu sistēmā.

Lai pārliecinātos par faktisko situāciju, Inspekcija pieprasa medicīnisko un uzskaites dokumentāciju pārbaudes veikšanai. Padziļinātai pārbaudei uz vietas slimnīcā tiek izvēlētas „Stacionārā pacienta medicīniskās kartes”, ja rodas šaubas par stacionēšanas nepieciešamību un lietderību. Šie gadījumi tiek analizēti sadarbībā ar ārstniecības iestāžu vadītājiem un ārstniecības personām.
 
Konstatējot, ka padarītais darbs uzrādīts neatbilstoši faktiskajai situācijai un MK noteikumu/līgumu nosacījumiem, Inspekcija uzdod ārstniecības iestādei novērst konstatētās nepilnības, piemēram, nodrošināt ārstniecības personas darba laiku atbilstoši līgumam, saprotamu un aktuālu publisko informāciju pacientiem, diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu pieejamību 24 stundas diennaktī u.tml. Savukārt, ja pārkāpums ir radījis finansiālus zaudējumus valsts budžetā vai pacientam, Inspekcija veic nepamatotās apmaksas aprēķinu, un pieņem lēmumu par naudas līdzekļu atgriešanu valsts budžetā vai pacientam.
 
Pārkāpumu gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529  "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" Inspekcija veic aprēķinu un norāda nepamatotu saņemto apmaksu. Inspekcija nosūta Nacionālajam veselības dienestam spēkā esošu lēmumu, kurā konstatēti minētie fakti. Savukārt Nacionālais veselības dienests nodrošina līdzekļu atgriešanu valsts budžetā. Ar MK noteikumiem Nr. 1529 iespējams iepazīties šeit.
 
Iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības par valsts garantēto veselības aprūpi: pacientu maksājumiem, medicīnisko pakalpojumu pieejamību ārstniecības iestādēs un to darba organizāciju, kā arī par kompensējamiem medikamentiem izskata Veselības inspekcijas Pakalpojumu uzraudzības  nodaļa. Tālrunis: 67081600. Sīkāku informāciju par iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu skatīt šeit.