Ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas atzīšana 2015. gadā

 Pēdējo trīs gadu laikā ārstniecības personu skaits, kas vēlas iegūt dokumentus kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir palicis nemainīgs.

Gads Iesniegumu skaits
2013 127
2014 129
2015 124

 

2015. gadā 124 personas ir vēlējušās saņemt nepieciešamos dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, kas ir nedaudz mazāk kā iepriekšējos gados.

 

 

1.attēls. Ārstniecības personas kvalifikācija, kas vēlas praktizēt ārvalstīs

 

Kopumā Inspekcija sagatavoja 98 izziņas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, kurās tiek aprakstītas personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, ņemot vērā personas profesionālo kvalifikāciju, profesionālo pieredzi profesijā, norādīts vai personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ. 31 persona ir lugusi apstiprināt nepieciešamo informāciju ārvalstu institūciju izsniegtā veidlapā. Salīdzinot ar 2014. gadu, tādas tika saņemtas 22.

Salīdzinot ar 2014. gadu, divām trešdaļām jeb 69,3% ārstniecības personām profesionālā kvalifikācija atbilda Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikācijas atzīšanu prasībām un personām bija tiesības pretendēt uz automātisku atzīšanu, t.i. personai ir tiesības uzsākt profesionālo darbību ārvalstīs bez papildus kvalifikācijas pārbaudes nosacījumiem. Pusei jeb 53,2% ārstniecības personu profesionālo kvalifikāciju bija ieguvušas pēc 2004. gada un 21,6% personām bija bakalaura grāds māszinībās. Vidējais vecums ārstniecības personām, kas vēlas uzsākt profesionālo darbību ārvalstīs 2015. gadā bija 38,7 gadi, 2014. gadā - 38,1 gads. 25,8% gadījumu ārstniecības personām bija sertifikāts specialitātē. 2015. gadā ārstniecības personas visbiežāk ir izvēlējušās profesionālo darbību uzsākt Lielbritānijā, Norvēģijā un Zviedrijā.

Nedaudz samazinājies ir ārstniecības personu skaits, kas vēlas atzīt ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā. 2015. gadā Inspekcija izskatīja 5 personu dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā, kas ir par vienu personu mazāk nekā iepriekšējā gadā. Personu profesionālā kvalifikācija nebija atbilstoša Latvijā noteiktajiem minimālajiem apmācības nosacījumiem, personām tika piemērota vispārējā atzīšanas sistēma, nosakot papildus apmācību. 

2015. gadā 2,7 reizes ir pieaudzis ārvalstu pieprasījumu skaits Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI) par ārstniecības personām, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijā. Inspekcija kā kompetentā institūcija profesionālās kvalifikācijas jautājumos ir sniegusi atbildes uz 44 ārvalstu pieprasījumiem un sniegusi atbildes uz 5 ārvalstu pieprasījumiem pacientu tiesību jautājumos saistība ar Pārrobežu Direktīvu.