Vides pieejamība ārstniecības iestādēs 2015. gadā

2014. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (turpmāk - Noteikumi Nr. 60), kuros tika precizētas prasības vides pieejamības nodrošināšanā, ievērojot būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un Noteikumos Nr. 60 noteiktās prasības.

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 2014. gada februārī savā mājaslapā un elektroniskā vēstulē ārstniecības iestādēm skaidroja grozījumu būtību vides pieejamības jautājumos personām ar funkcionāliem traucējumiem un informēja, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 60 188. punkta prasībām ārstniecības iestādēm, kuras ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) līdz 2014. gada 1.janvārim,  Reģistram ir jāiesniedz paziņojums par vides pieejamību iestādē. Ja vides pieejamība iestādē atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nav nodrošināta, paziņojumā  bija jānorāda:

  1. informāciju par iemesliem, kāpēc vides pieejamība nav nodrošināta un plānotajiem pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai;
  2. termiņu, kādā ir plānots nodrošināt vides pieejamību;
  3. informāciju, kā tiek nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

Lai varētu  sniegt korektu informāciju par vides pieejamības nodrošināšanu ārstniecības iestādē, Inspekcijas mājas lapā ir pieejama veidlapa „Apliecinājums par vides pieejamību reģistrētām ārstniecības iestādēm” (turpmāk – Apliecinājums).

2014. gadā Inspekcija saņēma 1875 ārstniecības iestāžu (t.sk. iestāžu filiāļu) Apliecinājumus.

2015. gadā līdz 1. decembrim Inspekcija saņēma 429 ārstniecības iestāžu Apliecinājumus, to skaitā 81 gadījumā ārstniecības iestādes jau informēja par gada laikā veiktajiem uzlabojumiem vides pieejamības prasību nodrošināšanā personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Saņemtajos Apliecinājumos 69% ārstniecības iestādes norādījušas, ka   iestādēs ir nodrošināta vides pieejamība, bet  31% - ka iestādē vēl nav pilnībā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Apliecinājumos kā biežākās neatbilstības vides pieejamības nodrošināšanā norādītas:

  1. 35% gadījumos - nav vai tikai daļēji nodrošināta iespēja saņemt skaņas un vizuālo informāciju personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem;
  2. 24% gadījumos – nav vai Apliecinājumā nav atzīmēts, ka nodrošināta tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem;
  3. 21% gadījumos - nav izvietota informācija tīmekļa vietnē par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamību;
  4. 18% gadījumos - nav nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
  5. 15% gadījumos - nav nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu, ja ārstniecības iestāde izvietota augstāk par pirmo stāvu.

 

1. attēls Apliecinājumi atbilstoši ārstniecības iestādes darbības veidam.

Proporcionāli vislielākā atsaucība bijusi no ģimenes ārstu praksēm un stacionārajām ārstniecības iestādēm, bet viszemākā no saimnieciskās darbības veicējiem - masieru, fizioterapeitu, zobu higiēnistu, vecmāšu praksēm.

Ārstniecības iestādes plāno vides pieejamības nodrošināšanai izmantot  savus un piesaistāmos līdzekļus gan no pašvaldībām, gan iesniedzot projektus Eiropas finansējuma piesaistīšanai. Nepilnību novēršanas termiņi svārstās no 2 līdz 10 gadi, tas atkarīgs no ārstniecības iestādes finansējuma, Eiropas fondu līdzfinansējuma, pašvaldību  un īpašnieka/ līdzīpašnieku  lēmuma, ēkas/telpu rekonstrukcijas tehniskiem aspektiem.

Jānorāda, ka ārstniecības iestādes šajā laikā ir veikušas uzlabojumus informācijas nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem:

  1. ārstniecības iestādēs ir apstiprināta kārtība, kādā tās nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem. Liela daļa ārstu kā pakalpojuma nodrošināšanas veidu minējuši mājas vizītes;
  2. publiski pieejama informācija pacientiem – gan informācijas stendos ārstniecības iestādēs, gan elektroniskajā vidē ir izvietota informācija par ārstniecības iestādēm, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem.