Veselību ietekmējoši riska faktori

 
 Uz leju >>

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti  Maksa par pakalpojumu  Saite uz latvija.lv
Iesniegums par dzeramā ūdens kvalitāti nepieciešamie dokumenti 67819685
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
bez maksas

iesniegumi

e-pakalpojums: Iesniegums Veselības inspekcijai

Iesniegums par neatbilstošu higiēnas stāvoklis izglītības iestādēs, dienesta viesnīcās, frizētavās, kosmētiskos kabinetos, publiskās pirtīs nepieciešamie dokumenti bez maksas
Iesniegums par neatbilstošu troksni nepieciešamie dokumenti bez maksas
Iesniegums par grauzēju, insektu esamību nepieciešamie dokumenti bez maksas
 
Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas/apbedīšanas/
pārapbedīšanas atļauja

iesniegums pārvadāšanai

pieteikums pārapbedīšanai

nepieciešamie dokumenti

67317787 bez maksas  
Nosacījumi A un B kategoriju piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" Veselības inspekcija nosacījumus sagatavo pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma  67317787 
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
 bez maksas  
Atzinumu sniegšana par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem pieteikums
 67081577 

 38,32 euro (ar PVN)

saite uz
latvija.lv

Veselības ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana   67081577  52,25 euro (ar PVN)
eksperta stunda

saite uz
latvija.lv

Dzeramā ūdens monitoringa programmu saskaņošana

pieteikums

Kārtējā monitoringa programmas veidlapa - aizpilda ūdens piegādātāji


Auditmonitoringa programmas veidlapa - aizpilda pārtikas uzņēmumi

(iesniedz 2 eks.)
67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
bez maksas  
Dzeramā ūdens izmeklējumu programmas saskaņošana pēc dezinfekcijas veikšanas pieteikums

izmeklējuma programma

(iesniedz 2 eks.)
67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
bez maksas e-pakalpojums:
Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu pieteikums


nepieciešamie dokumenti
67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale 
48,35 euro
 

saite uz
latvija.lv

Atzinums par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim* pieteikums

67081546   25,61 euro
 

saite uz
latvija.lv

Produkta higiēnas novērtējums (pēc personas brīvprātīga pieprasījuma) veidlapa 67081577 86,80 euro (ar PVN)

saite uz
latvija.lv

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēju paziņojums par komercdarbības uzsākšanu  

iesniegumspakalpojumu sniedzēju saraksts

 67081593 bez maksas 

saite uz
latvija.lv
 

 

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

 

 

 Uz augšu >>