Vides veselība


 

 • Veselību ietekmējoši vides faktori
  Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas/pārapbedīšanas atļauja
  Nosacījumi A un B kategoriju piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
  Atzinumu sniegšana par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem
  Veselību ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana
  Dzeramā ūdens monitoringa programmu saskaņošana
  Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap  ūdens ņemšanas vietu
  Atzinums par dzeramā ūdens īpašo normu ietekmi uz veselību
  Produkta higiēnas novērtējums
  Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēju paziņojums par komercdarbības uzsākšanu 
   
 • Būves
  Nosacījumi un atzinumi par teritorijas plānojumiem
  Atzinums par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana
  Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā
  Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana (saskaņojot atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām)
  Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības
   
 • Kuģi
  Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana
  Atzinums par kuģa attīrīšanas iekārtu efektivitāti
   
 • Laboratoriskie izmeklējumi
  Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevumu izstrādāšana
  Laboratorisko pētījumu un mērījumu organizēšana
  Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem
  Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem

   
 • Citi
  Seminārs par Veselības inspekcijas kompetences jautājumiem
  Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā