Normatīvie akti, ko Veselības inspekcija piemēro

 

 
 1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;   
  07.12.2010. MK  noteikumi Nr.1098
  "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem".
 2. -  28.02.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.107,, Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"
 3. 06.12.2005. MK noteikumi Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas";
 4. 18.10.2005. MK noteikumi Nr. 782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību";
 5. 22.08.2000. MK noteikumi Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
 6. Veselības inspekcijas iekšējais normatīvais akts „Administratīvā soda sankciju piemērošanas principi
 7. 28.02.2017. MK noteikumi Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"
 8. 10.11.2017. MK noteikumi Nr.658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"
 9. 04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāsanas un noformēšanas kārtība";
 10. 28.06.2005. MK noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām";
 11. 22.08.2000. MK noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
 12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)