Sabiedrības veselība


 Uz leju >>

 

 
Latvijas normatīvie dokumenti 
 
 1. Izglītības likums;
  01.09.2009. MK noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība";
  23.03.2010. MK noteikumi Nr. 277 
  "Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs";
  24.11.2009. MK noteikumi Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos";
  16.07.2013. MK noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 

   
 2. Epidemioloģiskās drošības likums;
  05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7  "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība";
  11.04.2000. MK noteikumi Nr. 137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām";
  26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 
  "Vakcinācijas noteikumi";
  12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431
  "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām";
  19.12.2000. MK noteikumi Nr. 439 
  "Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm";
  16.01.2001. MK noteikumi Nr. 22
  "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem";
  27.12.2002. MK noteikumi Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm";
  14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 
  "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos";
  19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523 
  "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves";
  19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774 
  "Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība";
  21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 
  "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem";
  13.01.2009. MK noteikumi Nr. 37
  "Higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem";
  27.01.2009. MK noteikumi Nr. 71
  "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām";
  10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude";
  06.07.2010. MK noteikumi Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"
  07.09.2010. MK noteikumi Nr. 834 "Noteikumi pa kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību";
  16.11.2010. MK noteikumi Nr. 1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība".
  17.09.2013. MK noteikumiNr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
  14.04.2015. MK noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”

  08.12.2015. MK noteikumi Nr. 693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu”
  16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”


   
 3. 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"”;
  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves””;
  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 332 
  „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"";  
  26.06.2015. MK noteikumi Nr.312  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"";
  16.06.2015. MK noteikumi Nr.310 
  „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"”.
   
 4. Pārtikas aprites uzraudzības likums;
  14.11.2017. MK noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība";

 5. Aizsargjoslu likums;
  29.12.1998. MK noteikumi Nr. 502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika";
  20.01.2004.MK noteikumi Nr. 43
  "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika".

 6. Ūdens apsaimniekošanas likums;
  28.11.2017.
  MK noteikumi Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība";
  23.12.2003. MK noteikumi Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju";

 7. Likums "Par piesārņojumu";
  07.01.2013. MK noteikumi Nr. 16 "Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība"

 8. Mobilizācijas likums;
  28.06.2005. MK noteikumi Nr. 461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā";

 9. Likums "Par radiācijas drošību un kodoldrošību";
  08.04.2003.MK noteikumi Nr. 152 "Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā";

 10. Ķīmisko vielu likums;
  13.04.2010. MK noteikumi Nr. 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu";

   

 11. Darba aizsardzības likums;
  03.08.2010. MK noteikumi Nr. 713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”
    
   

 Uz augšu >>