Veselības aprūpe


Cik reizes gadā tiek apmaksāts zobu higiēnists bērniem?

 Reizi gadā bērniem no valsts budžeta tiek apmaksāta zobu higiēna - 2 līdz 18 gadu vecumā. Divas reizes gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var saņemt 7, 11 un 12 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka bērniem attiecīgajā vecumā, piemēram, 11 gadu vecumā ir tiesības saņemt divas valsts apmaksātās zobu higiēnas. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/zobarstniecibas-palidziba

 Pacientu medicīniskās dokumentācijas kopiju, izrakstu, norakstu saņemšanas kārtība.

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 9.panta pirmajai daļai, pacientam ir tiesības triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā (turpmāk – FPDAL) noteiktos gadījumus, kas ir bezmaksas. FPDAL 15.panta pirmā un ceturtā daļa nosaka personas tiesības mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.

Medicīniskās dokumentācijas nodošana mainot ģimenes ārstu.

Ja pacients maina ģimenes ārstu, ģimenes ārsts, pie kura pacients bija reģistrēts iepriekš, nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu. Iepriekšējam un jaunajam ģimenes ārstam ir savstarpēji jāvienojas par medicīnisko ierakstu nodošanas kārtību. Ņemot vērā to, ka ģimenes ārstam jānodrošina medicīnisko ierakstu, kas veikti pacienta medicīniskajā kartē, glabāšana 75 gadus pēc pēdējā veiktā ieraksta, mainot ģimenes ārstu, nevar tikt izsniegti medicīniskās dokumentācijas oriģināli. Līdz ar to ģimenes ārsts pēc pacienta izraudzītā ģimenes ārsta pieprasījuma sniedz pilnīgu medicīnisko informāciju par pacientu, izsniedzot izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, tās kopiju vai citā, abām pusēm pieņemamā veidā (noteikumu Nr.265 6.punkts).

Sūdzības par ārsta attieksmi, ētiskie jautājumi.

 Ieteikt problēmu gadījumos sākotnēji pārrunāt ar ārstniecības personu atšķirīgas attieksmes iemeslus, un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārstniecības iestādes administrācijas, kura ir atbildīga par ārstniecības iestādes darba organizāciju un var rast ātrāku problēmas risinājumu, t.sk. izveidot komisiju ārstniecības personas rīcības izvērtēšanai.Vēl var vērsties piedāvāt vērsties Latvijas ārstu biedrības Ētikas komisijā un Latvijas māsu asociācijas Ētikas komitejā.Pacientu un ārstu attiecību pamatprincipus nosaka Pacientu tiesību likums, Latvijas Ārstu Ētikas kodekss, taču katra ārstniecības iestāde var papildus noteikt savus profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus, t.sk. izveidot savu ētikas komisiju ārstniecības personu ētikas normu pārkāpumu izvērtēšanai.Katrai personai Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību, ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no viņa slimības rakstura un smaguma.

 Vai medicīnas iestādē  bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām?

Ja veselības punkts ir līgumattiecībās ar valsti un piedāvā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bērniem līdz 18 gadiem nav jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām.

Vai tiešām Salaspils veselības centrā nav pieejams apmeklējums pie ārsta-speciālista? Vēlējos pieteikties pie ārsta, pieraksts ir uz 17.decembri par 4.27 euro, bet par 14.00 euro var tikt pie ārsta kaut tūlīt. Vai tiešām tik lielā pilsētā nav speciālistu?

Paskaidrojam, ka valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā noteiktā finansējuma apmērā, līdz ar to uz šiem pakalpojumiem tiek veidotas rindas un tie tiek sniegti rindas kārtībā. Prioritāri pakalpojumi tiek sniegti pacientiem, kam nepieciešama neatliekamā palīdzība, bērniem un grūtniecēm.

Katrā ārstniecības iestādē ir rinda uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem un katrā iestādē rindas garums ir atšķirīgs, līdz ar to Jums ir tiesības vērsties jebkurā citā ārstniecības iestādē (kura ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), kur rinda ir visīsākā, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu. Informāciju par rindu garumu konkrētās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) bezmaksas tālruni 80001234 vai NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi –> Gaidīšanas rindas plānveida ārstniecības ambulatorās iestādēs –> Rīgas nodaļa http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gaidisanas-rindas-planveida-arstniecibai-ambulatoras-iestades.

Ja pacientam nav medicīnisku indikāciju neatliekamai speciālista konsultācijai, bet pacients minēto pakalpojumu vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to jāmaksā kā par maksas pakalpojumu.

Jautājums par plānveida operāciju rindu. Kā uzzināt, cik ilgi pensionārei, kurai bojāta gūža un viņa cieš neciešamas sāpes, neskatoties uz to, ka viņa dzer " nāvējošu "zāļu devu ( pēc ārsta teiktā) būtu jāgaida rindā uz protēšanu ( vai kā tas saucas) ?

Informācija par rindu garumu plānveida ārstniecībai ir atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi. Informāciju par gaidīšanas rindu garumu iespējams saņemt, arī zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80001234.

       Vai tas būs pārkāpums, ja šogad vēl figurēs medicīniskās grāmatiņas?

 Ja obligātā veselības pārbaude ir izieta pirms noteikumi stājās spēkā (31.07.2018.), personas medicīnas grāmatiņa ir derīga līdz norādītā termiņa beigām (t.i. līdz nākamai periodiskai veselības pārbaudei, kad tiks izsniegta ģimenes ārsta atzinuma veidlapa Nr.027/u personas medicīnas grāmatiņas vietā).

-Cik maksa iziet sanitāro grāmatinu? Un vai varu grāmatiņu nokārtot jebkurā pilsētā ?

 Sanitārās grāmatiņas vietā šobrīd ir 027/U veidlapa. Maksu nosaka ģimenes ārsts, kas nav valsts apmaksāts pakalpojums.  Ja netiekat pie sava ģimenes ārsta, var doties uz Veselības centriem, kur pārbaudi var iziet vēršoties speciālās komisijās.

Labdien! Mans ģimenes ārsts informē, ka mana dēla pošu karte viņam neesot. Esot pazudusi, lai es domājot pati ko darīt. Vēlos pāriet pie cita ģimenes ārsta, bet ārsts neņem mūs pretīm bez dokumentiem. Es tiešām šobrīd nesaprotu ko darīt un kādas man ir itesības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 6. punktam: Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru), ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu.

Medicīniskās dokumentācijas nodošana ir abu ģimenes ārstu kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Pacientam tiek izsniegta potēšanas pase, kurā tiek veikti ieraksti par izdarītajām vakcinācijām. Tā glabājas pie paša pacienta. Ja potēšanas pase tiek pazaudēta, tad jaunu var saņemt pie ģimenes ārsta vai vakcinācijas kabinetā. Veiktos ierakstus jaunajā potēšanas pasē būs iespējams atjaunot tikai tajā ārstniecības iestādē, kur veikta vakcinācija, vai pie ģimenes ārsta.
Šo noteikumu 35.7. punkts nosaka, ka ārstniecības iestādei jāglabā pacienta profilaktiskās potēšanas karte 25 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs. Tādēļ aicinām radušo situāciju izrunāt ar ārstniecības iestādes vadību.

 

MK noteikumi Nr.1529 " Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība " nosaka:
23. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
23.1. bērni;
Vai pareizi saprotu, ka bērniem līdz 18 gadiem par ārstēšanos slimnīcā nav jāmaksā?

Bērni ir atbrīvoti no pacienta iemaksas, to paredz Jūsu jau pieminēto 2013.gada 17.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 23.1. punkts.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksā visus neatliekamās palīdzības pakalpojumus, akūto saslimšanu ārstēšanu un plānveida palīdzību, tai skaitā līdz 18 gadu vecumam nav jāmaksā par ģimenes ārsta aprūpi un mājas vizītēm, ja pacienta dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatdarbības teritorijā (teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību).

Ja pacients izvēlas apmeklēt privātu ārstniecības iestādi, kam nav līgums ar Nacionālo veselības dienestu, vai vēlas paaugstināta servisa pakalpojumu, piemēram, atsevišķu palātu stacionārā – par to jāmaksā.

Vēlējos noskaidrot,kuros Latvijas novados šogad ir iespējams iegūt bezmaksas poti pret ērču encefalītu?Jo internetā nekur šādu informāciju nevaru atrast!
Paldies.

Ar teritoriju sarakstu, kurās valsts apmaksā bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, iespējams iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra tālruņa numuru 67501590.

Apmeklēju ārstu, bet poliklīnikas reģistratūrā man paskaidroja, ka ir nozudusi mana pacienta kartiņa? Kā rīkoties šādā situācijā, jo ārstam ir nepieciešama informācija par man iepriekš veiktu ārstēšanu un nozīmētām zālēm?

Pacienta medicīniskā karte ārstniecības iestādē ir jāuzglabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta – to nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” 35.8.punkts. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs.

Šajā gadījumā par radušos problēmu aicinām pacientu rakstīt iesniegumu ārstniecības iestādes vadītajam.

Papildus paskaidrojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts, kas pacienta medicīniskajiem ierakstiem pievieno arī informāciju par pacientam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts citā ārstniecības iestādē vai ko sniegušas citas ārstniecības personas.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Vai vienai personai var būt divi ģimenes ārsti? Viens, piemēram, Ķekavā, pie kura pacients ir piereģistrēts un otrs Imantā, pie kura pacients nav reģistrēts, bet kurš izsniedz slimību gadījumā slimības lapu (jo pacients pārsvarā atrodas Imantā, bet negrib zaudēt arī Ķekavas ārstu). Un vai šis ārsts, pie kura pacients nav reģistrēts, var nosūtīt pacientu un DEĀK, ja slimība ilgst jau 6 mēnešus, vai to drikst darīt tikai reģistrētais ģimenes ārsts?

Paskaidrojam, ka katrs iedzīvotājs var būt reģistrēts tikai pie viena ģimenes ārsta. Tomēr ģimenes ārsts sniedz palīdzību arī pacientu sarakstā nereģistrētam pacientam, piemēram, kurš īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējuma, apciemojuma) laikā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir saslimis un vērsies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības.

Atbilstoši 03.04.2001. MK noteikumu Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"17.1 punktam pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju, ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ir ārstējošajam ārstam vai ārsta palīgam.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Labdien!

Sakiet, lūdzu, kur iespējams pateikties ārstam par sniegto palīdzību?

Informāciju par labi paveiktu mediķu darbu Jūs varat iesniegt ārstniecības iestādes vadībai vai Veselības ministrijai.

Šādos gadījumos pēc iespējas precīzāk jānorāda informācija par sniegto medicīnisko aprūpi, piemēram, datums, pilsēta, izsaukuma adrese, ārstniecības iestāde, ārsta vai medmāsas vārds, uzvārds, kā arī jāprecizē, kāda palīdzība tika sniegta. Rakstveida informāciju iespējams nosūtīta pa pastu vai elektroniski. Veselības ministrijas adrese:
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv, mājaslapa: www.vm.gov.lv.

Labdien! Līdz kuram termiņam mēs varam sniegt sūdzības un pretenzijas par ģimenes vai cita ārsta kļūdam un neatbilstošo apkalpošanu. Paldies

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 18. panta 3.punktam persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā normatīvajos aktos noteikto un nepieciešamo darbību veikšanai ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas.

Labvakar!Man ir tāds jautājums.Kur ir jāgriežas pēc palīdzības, lai slimnieku pārvestu no ārvalstīm uz Latviju?

Iesakām Jums sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), kurš var nodrošināt pacienta pārvešanu uz Latviju. Plašāka informācija NMPD mājaslapā http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/NMPD/nmp_dienesta_maksas_pakalpojumu_cenradis_/

Kur Rīgā veic protezēšanu par pazeminātu cenu?

Informējam, ka zobu protezēšanu netiek apmaksāta no valsts budžeta. Savukārt informāciju par ortopēdisko protezēšanu, kas tiek apmaksāta no valsts budžeta, nodrošina VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari", Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs. Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67552350, 26424675.

Labdien! Mums ir tāda problēma, ka manas meitiņas ģimenes ārste ir pazaudējusi mūsu medicīnisko vēsturi! Gribējām pariet pie cita ārsta, jo tagadējā mūs neapmierināja, jo vienmēr sūtīja tikai pie maksas ārstiem! Aizgājām šodien pakal savai medicīniskajai vēsturei, un viņa mums paziņo, ka tā neesot pie viņas un ka es esot pie tā vainīga, ka esot viņu jau paņēmusi! Nesaprotu, kā ārsts var nezināt, kur liek pacientu vēstures! Kur man vērsties un ko darīt?

Pacienta medicīniskā karte ārstniecības iestādē ir jāuzglabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta – to nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” 35.8.punkts. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs.

Lai veiktu konkrētā gadījuma detalizētu pārbaudi un informētu par pārbaudes rezultātiem, esat aicināta iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012 (ierodoties personīgi vai pa pastu). Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Iesnieguma likuma 3. panta 2. daļa paredz, ka iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (vārds, uzvārds, adrese, un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju), kā arī iesniegumam jābūt parakstītam.

Manam bērnam ir nepieciešama rehabilitācija? Vai ir iespējams saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju?

Izvērtējot Jūsu bērna veselības stāvokli, uz valsts apmaksātu rehabilitāciju var nosūtīt rehabilitologs, bet ģimenes ārsts vai speciālists pie fizioterapeita līdz 5 apmeklējumiem. Tādēļ Jums jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāsaņem nosūtījums rehabilitologa konsultācijai, kura pienākums ir arī sniegt Jums detalizētu informāciju par iespējām saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju.

Valsts apmaksātu rehabilitāciju pie noteiktām diagnozēm ir iespējams saņemt nevis sanatorijā, bet gan ārstniecības iestādēs dienas vai diennakts stacionāros.

Dienas stacionārā valsts maksā par noteiktu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu dienas laikā, uzturoties dienas stacionārā ne mazāk par četrām stundām (Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra noteikumi Nr. 1529). Ja pacients nevar izbraukāt uz šo pakalpojumu saņemšanu, tad ir iespēja izmantot „viesnīcas” pakalpojumus.

Tāpat ārstniecības iestādē, piemēram, Nacionālā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, ar rehabilitologa nosūtījumu ir iespējams saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju diennakts stacionārā. Ar sīkāku informāciju par ārstniecības iestādēm, kuras ir noslēgušas līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, iespējams saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001234.

Tomēr vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā finansējuma (kvotas) ietvaros.

Ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi un automātiski veidojas rinda uz pakalpojumu. Ja minēto pakalpojumu pacients vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to būs jāmaksā kā par maksas pakalpojumu.

Informāciju par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās iespējams saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 80001234.

Labdien!

Vai pediatrs var atteikt vizīti 2 gadīgam bērnam, kam ir plaušu karsonis?

Par Jūsu e-pasta vēstulē minēto gadījumu aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67081611 darba dienās no plkst 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Ģimenes ārstam, kurš ir noslēdzis līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, savas darbības pamatteritorijā jānodrošina savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpe (tai skaitā arī mājas vizītes).

Ģimenes ārsts var atteikties veikt mājas vizīti vienīgi gadījumā, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, kas ārstam nav sasniedzama.

Gadījumos, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, ģimenes ārsts ar savā pacientu sarakstā reģistrētu pacientu rakstiski vienojas par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas.

Ja ģimenes ārsts ar pacientu nevienojas par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, jo pacienta dzīvesvieta ārstam nav sasniedzama, mājas vizīti iespējams pieteikt dežūrārstam, kurš apkalpo pacienta dzīvesvietas teritoriju. Informāciju par dežūrārstu sarakstu iespējams noskaidrot, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta speciālistiem pa tālruni 80001234.

Kur Latvijā, kādās slimnīcās, klīnikās ir iespējams veikt kataraktas operāciju? Vai Jūs sniedzat šādu informāciju?
Vai ir pieejams kāds atbalsts no valsts puses, sedzot operācijas izmaksas kataraktas slimniekiem?

Informāciju par ārstniecības iestādēm, kuras ar Nacionālo veselības dienestu ir slēgušas līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī informāciju par ārstniecības iestādēm, kurās iespējams veikt kataraktas operāciju, iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001234.

Lai saņemtu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu kataraktas operāciju, pacientam ir nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista (kurš arī ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) noformēts nosūtījums uz dienas stacionāru, jo minētās operācijas veic ambulatori dienas stacionārā.

Saņemot valsts apmaksātu operāciju dienas stacionārā, pacientam ir jāmaksā noteiktā pacienta iemaksa 7,11 eiro par katru dienu un pacienta iemaksa par dienas stacionārā veikto operāciju 4,27 eiro apmērā. Ja pacients izmanto ārstniecības iestādes izveidotās "viesnīcas"(izmitināšanas) pakalpojumus, t.i., pēc operācijas paliek pa nakti ārstniecības iestādē, tad pacientam tas ir maksas pakalpojums saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi.

Iedzīvotāju kategorijām, kas ir atbrīvotas no pacientu iemaksas, valsts sedz gan pacienta iemaksu dienas stacionārā, gan pacienta iemaksu par operāciju un tas nozīmē, ka pacientam nav jāveic nekādi maksājumi. Noteikumu Nr.1529 23.punktā ir noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas (piemēram, bērni , I grupas invalīdi, trūcīgas personas, politiski represētas personas u.c.). Ar Noteikumiem Nr. 1529 iespējams iepazīties šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263457

Jāņem vērā, ka uz valsts apmaksātām operācijām, t.sk. kataraktas, ārstniecības iestāde var veidot rindu tai pieejamo līdzekļu ietvaros un pacients operāciju saņems rindas kārtībā. Ja pacients izvēlas saņemt operāciju ārpus rindas (nevēlas gaidīt rindā) un ārstniecības iestāde saņem pacienta rakstveida atteikumu gaidīt valsts apmaksāto pakalpojumu rindā, ārstniecības iestādei ir tiesības sniegt šo pakalpojumu par maksu.

Informācija par rindām plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās atrodama Nacionālā Veselības dienesta mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv, to var iegūt arī zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.Darba dienās: 8:30-17:00.

Kādi MK noteikumi nosaka, ka bērnam, kurš kādu laiku nav bijis pirmsskolas izglītības iestādē, ir nepieciešama zīme no ārsta par to, ka nav bijis kontakts ar infekcijas slimībām? Vai tas vispār ir nepieciešams?

Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, nosaka 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu".

To 13.punkts nosaka, ka gadījumos, ja bērnam novēro noteiktas infekcijas slimību pazīmes, piemēram, caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu (virs 37,5 oC) ķermeņa temperatūru u.tt., tad pirmsskolas izglītības iestādei ir pienākums neuzņemt šo bērnu. Un šādos gadījumos, kā arī tad, ja bērns ir slimojis ar tādu infekcijas slimību, kas minēta normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju, ģimenes ārstam ir jāizsniedz izziņa pakalpojuma sniedzējam „par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā”.

1999.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 2.pielikumā minētas reģistrējamās infekcijas slimības, pēc slimošanas ar tām ģimenes ārstam ir jāizsniedz izziņa. Šīs slimības ir, piemēram, difterija, kašķis, masaliņas, meningīts utt.

Ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām iespējams iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Normatīvie dokumenti > Sabiedrības veselība.
Ja Jums ir radušies papildus jautājumi vai neskaidrības, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67819685 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00-17:00.

Kādu Veselības traucējumu gadījumos bērns nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes?

 Veselības inspekcija, atbildot uz Jūsu jautājumiem, paskaidro, ka higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādē reglamentē Ministru kabineta 17.09.2018. noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

Iestādē neuzņem bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm un pedikulozi (Noteikumu 13.punkts). Ja bērns nav apmeklējis pakalpojuma sniegšanas vietu infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem pakalpojuma sniedzēja informēšanai par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā (14.punkts).

Noteikumu 15.1 punktā ir norādītas kādas ir infekcijas slimību pazīmes - caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana). Iesnas un klepus nav infekcijas slimības pazīme ar kuriem nedrīkstētu apmeklēt iestādi, ja vien netiek novēroti kādi papildus simptomi bērna uzvedībā, kā miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana. Bērnu vecākiem jāizvērtē bērna veselības vispārējais stāvoklis.

 

Vai Rīgā ir kāda zobārstniecības klīnika/poliklīnika, kur 1.grupas invalīdiem zobārstniecības pakalpojumi būtu bez maksas? Paldies.

No valsts budžeta nesedz maksu par zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī par zobu protezēšanu.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pantā noteiktajām personām izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm - pilnā apmērā;

Pakalpojumi, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojumi, kas tiek noteikti saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.

Ar pakalpojumu sarakstu, ko valsts neapmaksā, iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.
Papildus informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un kompensējamiem medikamentiem iespējams saņemt Veselības inspekcijā darba dienās 8:30-12:30 un 13:00-17:00 pa tālruni 67081611.

Vai nepilngadīgam bērnam invalīdam, aptiekā par zālēm, kuras ir uz receptes, par recepti ir jāmaksā 0,71 eiro, jo pašas zāles ir bez maksas(insulīns)?

Par receptēm, kuras izrakstītas bērniem līdz 18 gadiem, 0,71 eiro līdzmaksājums nav jāmaksā.

Ja Jums ir radušies papildus jautājumi par medikamentu izsniegšanu aptiekās, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67357811 darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un 13:00 līdz 17:00.

Vai 1.grupas invalīdam ir jāmaksā par medicīnisko aprūpi?

Lai būtu iespējams konkrēti atbildēt uz jautājumu, nepieciešams precizēt, vai 1.grupas invalīds ir pilngadīgs un kāda ir viņa saslimšana.

Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”(Noteikumi) paredz, ka 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no pacienta iemaksas (kas pacientam tiek kompensēts no valsts budžeta) un līdzmaksājuma.

Tas nozīmē, ka 1.grupas invalīdam:
- no valsts budžeta apmaksā ambulatoru apmeklējumu pie ģimenes ārsta un ģimenes ārsta mājas vizīti.

- no valsts budžeta apmaksā ārsta-speciālista ambulatoru apmeklējumu ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

- no valsts budžeta apmaksā ārstēšanos dienas stacionārā ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

- no valsts budžeta apmaksā veiktos diagnostiskos izmeklējumus (piemēram, elektrokardiogrāfiskos, endoskopiskos, rentgenoloģiskos, ultrasonogrāfiskos, u.c.izmeklējumus);

- no valsts budžeta apmaksā ārstēšanos slimnīcā neatliekamos un plānveida (rindas kārtībā) gadījumos;

- nav jāmaksā līdzmaksājums par veiktu operāciju slimnīcā.

Pakalpojumi, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojumi, kas tiek noteikti saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.
Ar valsts apmaksātajiem un neapmaksātajiem pakalpojumiem iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv/ sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi.
Kā arī 1.grupas invalīdi var saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tikai tajās ārstniecības iestādēs, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu. Tas nozīmē, ka arī 1.grupas invalīdam būs jāmaksā, ja tiks izvēlēts maksas pakalpojums vai speciālists, kuram nav līguma par no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā finansējuma (kvotas) ietvaros, veidojot rindu šo pakalpojumu saņemšanai. Ja minēto pakalpojumu pacients vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to būs jāmaksā kā par maksas pakalpojumu (arī 1.grupas invalīdam).
Kompensējamie medikamenti tiek izrakstīti pie noteiktām saslimšanām. Lai būtu iespējams izskaidrot, vai Jums pienākas kompensējamie medikamenti, nepieciešams precizēt informāciju par Jūsu saslimšanu.

Gadījumos, ja tiek izrakstīti kompensējamie medikamenti, bez maksas ir iespējams saņemt tikai tos kompensējamos medikamentus, kas tiek apmaksāti no valsts 100% apmērā un ja ir izrakstīts lētākais medikaments savstarpēji aizvietojamu medikamentu grupā.

Tomēr arī 1.grupas invalīdiem būs jāsamaksā daļa no zāļu cenas, ko neapmaksā valsts:

- ja tiks izvēlēts kompensējamais medikaments, kas nav lētākais savstarpēji aizvietojamo medikamentu grupā;

- kompensējamiem medikamentiem, kuri no valsts budžeta tiek apmaksāt 50% un 75% apmērā.

Sīkāku informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un kompensējamiem medikamentiem iespējams saņemt Veselības inspekcijā darba dienās 8:30-12:30 un 13:00-17:00 pa tālruni 67081611.

Šodien gājām nodot asins analīzes vairogdziedzerim bērnam,kurš pie tam ir bērns invalīds. Par tām analīzēm mums it kā vajadzēja maksāt 4 eiro, es nemaksāju un teicu,lai tad uzraksta tā, lai mums nav jāmaksā. Šīs analīzes mums ir ļoti svarīgas, tagad mums atbildē būs tikai TSH un T4,bet T3 nebūs(bet tas mums ir ļoti svarīgi). Jautājums:Vai bērnam invalīdam(Dauna slimība)ir jāmaksā par šīm analīzēm,ja jā, tad kāpēc?

Iespējams, ka šajā gadījumā Jums maksa par analīzēm tika pieprasīta, jo Jums bija ģimenes ārsta, nevis endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījums analīžu veikšanai. Tomēr, lai būtu iespējams precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu, nepieciešams noskaidrot informāciju par speciālistu, kurš Jūsu bērnam izrakstīja nosūtījumu analīžu veikšanai (ģimenes ārsts vai ārsts speciālists).

Informējam, ka uz valsts apmaksātām TSH un FT4 analīzēm var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists (endokrinologs, bērnu endokrinologs). Savukārt FT3 analīzes apmaksā ar endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu vai arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts ārsta speciālista rakstveida konsultatīvais atzinums (Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 2.pielikums).

Labdien.
Gribu noskaidrot, kā šogad ir ar C hepatīta slimniekiem, kuram, protams, ir arī otrās grupas invaliditāte. Pagājušo gadu par slimnīcās pavadītajām dienām un ārstēšanos nebija jāmaksā. Taču šogad tiek piestādīts rēķins par gultas vietu 10 eiro diennaktī. Vai tiešām ir jāmaksā???

Ja slimnīcā tika ārstēts C hepatīts, Jums pacienta iemaksa nebija jāmaksā. Savukārt, neskatoties uz to, ka iepriekš esat slimojusi ar (noteikta diagnoze) C hepatīts, ja šogad tika ārstēta cita saslimšana, tad sākot ar otro dienu par ārstēšanos slimnīcā jāmaksā pacienta iemaksa 10 eiro apmērā.

Aicinām Jūs sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67081611 vai elektroniski pa e-pastu: vi@vi.gov.lv , lai precizētu informāciju par Jūsu gadījumu un vai maksājums tika iekasēts pamatoti.

Ko darit, ja manam bernam invalidam (7 gadus vecam) ģimenē, kurā ir 7 berni un mums ir pieshkirts trucigais status, genetiskas analizes, kuras var veikt gimenes arts. Gimenes arsts nosutija mums uz maksas analizi, ka katra analize maksaa 7.26 eiro Socialais dienests mums neatmakasaat, ko mums darit?

Lai būtu iespējams atbildēt uz Jūsu jautājumu, nepieciešams precizēt informāciju par Jūsu ģimenes ārstu vai arī nepieciešams norādīt, konkrēti kādas analīzes tika nozīmētas. Iespējams, ka Jūsu gadījumā nepieciešamas analīzes, uz kurām bez maksas var nosūtīt tikai speciālists, nevis ģimenes ārsts.

Precizējot informāciju par nozīmētām analīzēm un Jūsu ģimenes ārstu, aicinām pa tālruni 67081611 vai elektroniski pa e-pastu: vi@vi.gov.lv sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem, kuri, izvērtējot konkrēti Jūsu gadījumu, varētu sniegt skaidrojumu.

Bezmaksas Veselības inspekcijas speciālistu konsultācijas iespējams saņemt arī klātienē Klijānu ielā 7, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:30-12:00-13:00-17:00.

Pašlaik ārstējos poliklīnikā un tur glabājas vēsture par ārstēšanos (ieskaitot veiktos rentgenus). Vai pašam pacientam ir tiesības šos dokumentus kopēt priekš sevis, lai glabātu savā arhīvā?

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 9.pantam pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem. Viņam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto. Izrakstus, norakstus un kopijas pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Gribētu zināt, uz cik mēnešiem ģimenes ārstei jāraksta recepte kompensējamiem medikamentiem?

Par to, cik ilgam laikam pacientam nepieciešamas medikaments, kuru izraksta uz receptes, lemj ārsts, izvērtējot pacienta objektīvo stāvokli.

Izrakstot zāles uz īpašās receptes veidlapas, ārstam jāievēro 08.03.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 37.punkta prasības, kas nosaka, ka uz vienas īpašās receptes veidlapas atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, iepakojuma skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

 

Pusgadu atpakaļ vienā no zobārstniecības klinikām man protezēja zobu. Uzskatu, ka protezēšana bija ļoti neveiksmīga, kā rezultātā ātri sabojājās protezētais zobs. Kādā veidā var veikt sniegto stomatoloģijas pakalpojumu ekspertīzi, lai pierādīt ārsta vainu un bezmaksas veikt zoba ārstēšanu un atkārtoto protezēšanu? Cik maksā šāda ekspertīze un kur man jāgriežas?

Lai būtu iespējams izvērtēt zobārsta darba kvalitāti, nepieciešams veikt ekspertīzi. Zobu protezēšanas ekspertīzi Veselības inspekcija veic kopā ar Latvijas Zobārstu asociāciju. Tāpēc Jums ir iespēja vērsties ar sūdzību vai nu Latvijas Zobārstu asociācijas Darba ekspertīzes un kvalitātes kontroles komisijā Dzirciema ielā 20, LV-1007, vai arī iesniegt rakstveida iesniegumu Veselības inspekcijai, lai uzsāktu šī gadījuma izvērtēšanu. Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, ārstniecības iestāde un ārstēšanās laiks. Iesniegumam jāpievieno visa Jūsu rīcībā esošo dokumentācija, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā (piemēram, čeki, zoba rentgenuzņēmumi u.c.). Iesniegumus Veselības inspekcijai var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.
Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

 Ārsts mani neārstē

Jārunā ar ārstniecības iestādes vadību, nodaļas vai poliklīnikas galveno ārstu, slimnīcas administrāciju. Ieteicams slimnīcas vadībai rakstīt iesniegumu par konkrēto situāciju. . Ja neizdodas rast risinājumu – iesniegums Veselības inspekcijai

Mani izraksta no slimnīcas, bet vēl joprojām jūtos slikti

Pacienta ārstēšanu slimnīcā nodrošina ārstējošais ārsts.Ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka pacientam atbilstošāko ārstēšanu – nepieciešamos izmeklējumus, medikamentus u.c. Ja pacients nav apmierināts ar veikto izmeklēšanu, sākotnēji jārisina jautājums ar ārstniecības iestādes vadību, ja neizdodas rast risinājumu  - iesniegums Veselības inspekcijai.