Veselības inspekcija piedāvā elektroniski informēt par kontroles laikā konstatēto neatbilstību novēršanu un uzdoto veicamo pasākumu izpildi


Veselības inspekcija (Inspekcija) piedāvā iestādēm, uzņēmējiem un fiziskām personām, kuru darbība ir Veselības inspekcijas uzraudzībā (uzraudzības objektu pārstāvjiem) [1], iespēju elektroniski informēt Inspekciju par kontroles laikā konstatēto neatbilstību novēršanu un uzdoto veicamo pasākumu izpildi.

Uzraudzības objektu pārstāvju ērtībai, izvēloties portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu ”Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi” un ievadot Inspekcijas kontroles akta datus (numurs, datums, objekta adrese), ir pieejamas kontroles laikā konstatētās neatbilstības un uzdotie veicamie pasākumi.

E-pakalpojums ”Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi” ir izstrādāts ERAF projekta ”Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde.1.posms” ietvaros, kura rezultātā uzraudzības objektu pārstāvjiem tiek piedāvāta iespēja ar interneta starpniecību pieslēgties pie sava objekta Inspekcijas kontrolē konstatētajām neatbilstībām un uzdotajiem veicamajiem pasākumiem, izvēlēties par kuru pienākumu izpildi vēlas ziņot Inspekcijai vai lūgt pagarināt termiņu to veikšanai. Ir iespējams paziņojumam pielikumā pievienot apliecinājumu par uzlikto pienākumu izpildi (t.i., pievienot fotoattēlu, dokumenta kopiju u.tml.).   Pēc paziņojuma un iesniegto pieradījumu izskatīšanas, Inspekcijas amatpersona paziņos par neatbilstības turpmāko statusu, izmantojot portālu www.latvija.lv. Atbildes vēstule no Veselības inspekcijas pēc autentifikācijas būs pieejama sadaļā ”Saņemtie e-dokumenti”.

Inspekcija aicina uzraudzības objektus izmantot šo jauno saziņas kanālu, tā veicinot abpusēju uzticēšanos un abpusēji vienkāršojot uzraudzības procesu – ļaujot gan objektu pārstāvjiem, gan Inspekcijai ietaupīt laika, finanšu u.c. resursus.

Paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas pamācība

Buklets: Elektronisks paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi

Plašāka informācija par iespēju elektroniski informēt Inspekciju par uzlikto pienākumu izpildi ir pieejama šeit.

Saziņai ar Inspekciju par e-pakalpojumiem var izmantot e-pasta adresi: epak.info@vi.gov.lv.
 

 


[1] Veselības inspekcijas uzraudzības objekti ir pakalpojumu sniedzēji (fiziskas un juridiskas personas) veselības aprūpes, farmācijas, sabiedrības veselības, vides veselības un tirgus uzraudzības (kosmētikas līdzekļi, ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi) jomās.