Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

No š.g. 28. līdz 30. augustam  Veselības inspekcijā viesojās ”Stichting Eurinspect” Starptautiskā ekspertu komanda (EPSO - European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care - biedri), kas Nacionālā veselības dienesta rīkotā iepirkuma  “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” ietvaros rīkoja prezentācijas un apaļa galda diskusijas par sniegtajiem priekšlikumiem un labās prakses piemēriem ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā un pacientu sūdzību izskatīšanā, kā arī Ārstniecības riska fonda darbības pilnveidošanā.

Ekspertu komanda kopā ar Veselības inspekcijas darbiniekiem, Veselības ministrijas un  tās pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem, ar pārstāvjiem no Latvijas Ārstu biedrības profesionālām asociācijām, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Latvijas Slimnīcu biedrības, pacietu biedrībām 30.augustā diskutēja par Veselības inspekcijas esošo pozīciju, apsprieda eksperta komandas ieteikumus ārstniecības iestāžu uzraudzības, sūdzību izskatīšanas jomā. Kā galvenie ieteikumi minēti - koncentrēties uz veselības aprūpes kvalitātes un sniegtā pakalpojuma drošības uzlabošanu, pāriet no atbilstības novērtēšanas uz sadarbības inspicēšanas metodēm, lai kļūtu  par uzticamu partneri ieinteresētajām personām, ārstniecības iestādēs ieviest pašnovērtējumu kā daļu no uzraudzības sistēmas. Sūdzību izskatīšanā ieteikts pārskatīt sūdzību izskatīšanas procedūru, apsvērt iespēju ieviest sūdzību šķirošanas procesu, klasificēšanu un starpniecības soli procesā; izmantot sūdzības kā mācību līdzekli. Inspekcija jau šobrīd ir uzsākusi praksi sūdzību izskatīšanā iesaistīt ārstniecības iestādi, lūdzot iestādes viedokli. Vēl viens no ieteikumiem - pozicionēt Veselības inspekciju kā neatkarīgāku, pārredzamu  un atbildīgu institūciju.

Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku klātienes konsultācijas par ekspertu komandas gala ziņojumu plānotas no 22. līdz 30.10.2018.