Ārstniecības iestāžu ievērībai – par Valsts statistikas pārskatu iesniegšanu līdz 20. janvārim

16.12.2016

Veselības inspekcija atgādina, ka atbilstoši 2009. gada 6. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" 3. punkta prasībām  ārstniecības iestādēm atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20. janvārim jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram Valsts statistikas pārskatus par iepriekšējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem (gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem).

Vairāk informācijas par pārskatiem skatīt šeit.

Statistikas pārskatu neiesniegšana  traucē  iegūt ticamu veselības aprūpes statistiku un veikt objektīvu veselības aprūpes politikas plānošanu.  Inspekcijai ir tiesības svītrot no Ārstniecības iestāžu reģistra tās iestādes, kuras  nepilda šo pienākumu, pamatojoties uz 2005.gada 8.marta Ministra kabineta noteikumu Nr. 170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru” 17. punktu [Ārstniecības iestādi svītro no reģistra, ja: 17.1. tā nepilda Valsts statistikas likumā noteiktās prasības un līdz kārtējā gada 1.martam neiesniedz aģentūrā statistikas pārskatu par ārstniecības iestādes darbību iepriekšējā gadā..].

Vēršam uzmanību, ka pamatojoties uz Ārstniecības likuma 1.panta 3.punktu, ārstniecības iestāde, kas svītrota no Ārstniecības iestāžu reģistra, neatbilst ārstniecības iestādes statusam un nav tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus. Informācija par svītrotajām ārstniecības iestādēm tiks nosūtīta Nacionālajam veselības dienestam un publicēta Inspekcijas mājas lapā ar visām no tā izrietošām sekām.