Pieņemts lēmums par naudas soda piemērošanu zāļu Rigvir reģistrācijas apliecības īpašniekam par negodīgu komercpraksi

29.08.2016

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr. 76 „Veselības inspekcijas nolikums” 3.5. apakšpunktu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Veselības inspekcija ir veikusi recepšu zāļu „Rigvir šķīdums injekcijām” (turpmāk – Rigvir) reģistrācijas apliecības īpašnieka īstenotās komercprakses, izplatot sabiedrībai zāļu Rigvir reklāmas, atbilstības izvērtējumu Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma un Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kartība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” prasībām.

Konkrētajā gadījumā, izvērtējot recepšu zāļu Rigvir reklāmas masu medijos (interneta vietnēs un žurnālā), Veselības inspekcija ir konstatējusi, ka zāļu Rigvir reģistrācijas apliecības īpašnieka īstenotā komercprakse ir maldinoša un neatbilst profesionālajai rūpībai, jo reklāmas pārkāpj Noteikumu Nr. 378 prasības, kas nosaka, ka ir aizliegta recepšu zāļu reklamēšana sabiedrībai un, ka reklāmā sniegtajai informācijai jāatbilst zāļu aprakstā norādītajām ziņām.

Līdz ar to neievērojot normatīvo aktu prasības un sniedzot sabiedrībai maldinošu informāciju, zāļu Rigvir reģistrācijas apliecības īpašnieks ir īstenojis negodīgu komercpraksi, kā rezultātā, pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma, Administratīvā procesa likuma un Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr. 76 „Veselības inspekcijas nolikums” prasībām, Veselības inspekcija ir pieņēmusi lēmumu par naudas soda piemērošanu zāļu Rigvir reģistrācijas apliecības īpašniekam par negodīgu komercpraksi.