Paziņojumi par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

31.07.2019

Veselības inspekcija ir apkopojusi  un,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.4 punktu, Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē publicējusi zāļu reģistrācijas īpašnieku un to pilnvaroto pārstāvju iesniegtos paziņojumus par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2018.gadā (pieejams šeit).

 Šogad, atšķirībā no Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē publicētajiem paziņojumiem par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2015., 2016. un 2017.gadā, paziņojumā par 2018.gadu ir ietverta informācija arī par katra paziņojuma sniedzēja organizēto vai sponsorēto pasākumu, norādot pasākuma nosaukumu, norises vietu un laiku, informāciju par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem), minot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību, kā arī apkopotu informāciju par pasākuma organizēšanas un norises izmaksām, iekļaujot izdevumus ēdināšanai, telpu nomai, tehniskajam aprīkojumam, samaksu trešajai personai (ja tāda iesaistīta), samaksu par pasākuma pieteikuma izskatīšanu, izdevumus dalību apstiprinošu dokumentu sagatavošanai, stenda vietas nomas maksu cita rīkotāja pasākumā.

Kopā Veselības inspekcija līdz 2019.gada 31.jūlijam ir saņēmusi 55 paziņojumus par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu. Starp lielākajiem atbalsta sniedzējiem ir Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle, SIA sanofi-aventis Latvia, SIA KRKA Latvija, SIA SERVIER LATVIA un SIA Roche Latvia, kas sniedza dažāda veida atbalstu, tostarp finansiāli atbalstīja dažādu semināru, konferenču, kongresu organizēšanu, kā arī veica dažāda apjoma ziedojumus dažādām profesionālajām ārstu organizācijām un atbalstīja ārstu izglītošanos starptautiskos pasākumos.

Vienlaikus Veselības inspekcija vērš zāļu reģistrācijas īpašnieku, to pilnvaroto pārstāvju un to personu, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, uzmanību un aicina atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.3 punktā noteiktajam pienākumam aizpildīt un iesniegt paziņojumu Veselības inspekcijai, ja tie iepriekšējā gadā nav snieguši materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kā arī nav organizējuši vai sponsorējuši pasākumus.