Kā juridiski pareizi noformēt pacienta pārstāvību

08.11.2019

 Ja persona (iesniedzējs) vēlas vērsties Veselības inspekcijā ar iesniegumu par citai (dzīvai esošai) personai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti, Veselības inspekcija šādu iesniegumu pieņems izskatīšanai, bet bez turpmāk minēto dokumentu saņemšanas, Pacientam sniegtās veselības aprūpes kvalitātes izvērtējumu Veselības inspekcija nebūs tiesīga iesniedzējam sniegt.

Informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kas noteikti Pacientu tiesību likumā [1].

Ja persona vēlas saņemt izvērtējumu par citas personas (Pacienta) veselības aprūpes kvalitāti (kas satur datus par Pacienta veselību), ir nepieciešams iesniegt vai uzrādīt Pacienta attiecīgi noformētu pārstāvību pamatojošu dokumentu:

·        notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātu pilnvaru, kurā jābūt norādei, ka Pacients piekrīt savu veselības datu apstrādei un iesniedzējam ir tiesības saņemt datus par Pacienta veselības aprūpes izvērtējumu;

 ·         ja fizisko personu (Pacientu) pārstāv ir zvērināts advokāts, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla apliecinājuma. Pilnvarā jābūt norādei, ka Pacients piekrīt savu veselības datu apstrādei un zvērinātam advokāta, ir tiesības saņemt datus par Pacienta veselības aprūpes izvērtējumu;

 ·         mutvārdos pilnvarojot iesniedzēju iestādē uz vietas, ko iestāde noformē rakstveidā, un pilnvarotājs (Pacients) to paraksta.  Pilnvarā jābūt norādei, ka Pacients piekrīt savu veselības datu apstrādei un iesniedzējam ir tiesības saņemt datus par Pacienta veselības aprūpes izvērtējumu;

 ·         nepilngadīgās personas pārstāv viņu likumiskais pārstāvis, uzrādot dzimšanas apliecību, bet aizbildnis – bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības iecelšanu;

 ·         personas ar ierobežotu rīcībspēju pārstāv aizgādnis vai pagaidu aizgādnis, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa vai pagaidu aizgādņa iecelšanu noteiktajā pārstāvības apjomā.

! Ja neviens no Pacienta pārstāvību apliecinošajiem dokumentiem netiks iesniegts, Veselības inspekcija veiks iesnieguma izskatīšanu Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā un informēs iesniedzēju, bet nesniegs nekādu informāciju (iespējamo atzinumu, pārbaudes aktu, vai citu dokumentu), kura saturēs Pacienta veselības datus.

! Notariāta likuma 94.pants pieļauj taisīt tādus notariālus aktus, kuros piedalās neredzīgas vai nedzirdīgas personas, kā arī personas ar tādiem runas traucējumiem, kuri liedz tām mutvārdos  paust savu gribu. Gadījumā, ja pacienta veselības stāvoklis ir tāds, ka viņš nespēj savu gribu paust veidos, lai izpildītu Notariāta likuma prasības, informējam, ka Civillikuma 357.-364. pants paredz aizgādības, kā arī pagaidu aizgādības noformēšanas kārtību, kuras ietvaros tiek noteikts pārstāvis, kas ved attiecīgās personas lietas. Tas darāms Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

________________________________________________________________________________

 

[1] Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta pirmo un otro daļu  informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.