Iestāžu pašnovērtējums par risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā

01.07.2019

 Ārstniecības iestādes pašnovērtējums par risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā

[1] Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.

/Marcus Tullius Cicerō/


Pacientu drošība  ir nevajadzīgā, ar veselības aprūpi saistītā kaitējuma riska samazināšana līdz pieļaujamam minimumam. [2] Tas ir kopīgs mērķis gan veselības aprūpes profesionāļiem, gan pacientiem, gan sabiedrībai kopumā. Pacientu drošība ir nepārtraukts process, tiecoties aktīvi atpazīt nedrošās situācijas, darbības un to veicinošos faktorus, kā arī drošas ārstniecības organizatoriskos aspektus.

2019. gadā Veselības inspekcija (Inspekcija) ir uzaicinājusi ārstniecības iestādes, kurās tiek sniegti vispārējās anestēzijas/sedācijas pakalpojumi un veiktas ķirurģiskas operācijas,līdz š.g. 1. augustam veikt pašnovērtējumu par pasākumiem risku mazināšanai.

Pašnovērtējumam ir izstrādāta speciāla anketa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu  Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 17.3. apakšpunktam un 2017. gadā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātajām vadlīnijām“Ieteikumi ārstniecības iestādēm risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā”.

Pašnovērtējuma anketa sastāv no trīs daļām:

1.      Informatīvajā daļā jānorāda statistiskā informācija, viedoklis par SPKC ieteikumiem, cēloņi, kas kavē to ieviešanu, jautājumi, kurus nepieciešams risināt nacionālā līmenī.

2.      Pašnovērtējuma daļā jāsniedz vērtējums par pasākuma ieviešanas pakāpi, kā arī jānorāda uz apliecinājumiem, kas apstiprina konkrētā punkta vērtējumu.

3.      Noslēguma daļā jānorāda identificētie pilnveides pasākumi.

Pašnovērtējuma mērķis ir rosināt ārstniecības iestādes izvērtēt, cik lielā mērā pasākumi, kas tiek veikti anestēzijas un ķirurģijas drošībai, ir saskaņā ar starptautiski atzītu praksi, ko akceptējušas Latvijas profesionālās asociācijas.

Pašnovērtējuma rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota, lai identificētu problēmas dažāda līmeņa ārstniecības iestādēs un kopā ar profesionālajām asociācijām strādātu pie risinājumiem un metodiskā atbalsta valsts līmenī, kā arī noteiktu  prioritātes  uzraudzības veikšanai.

Analizējot pašnovērtējumu, Inspekcija pievērsis uzmanību komentāru detalizācijas pakāpei, tam, cik lielā mērā komentāri apliecina iestādes  vērtējumu, kā arī vai un ko iestāde plāno pilnveides nolūkos, vai ir noteikts nepieciešamo uzlabojumu aktivitāšu plāns, atbildīgais un ieviešanas laiks. Nodrošinot atgriezenisko saiti, Inspekcija plāno katrai iestādei nosūtīt viedokli par pašnovērtējuma anketas aizpildīšanas kvalitāti.  Lai veicinātu to, ka pacienti Latvijā saņem arvien drošākus un kvalitatīvākus veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestādes ar augstākajiem pašnovērtējuma rezultātiem tiks aicinātas dalīties labajā praksē un pieredzē.


[1] Kļūdīties ir cilvēcīgi, muļķīgi ir turēties pie kļūdas. Marks Tullijs Cicerons (latīņu val.)

[2] WHO. The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety; 2009. http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_full_report.pdf