Higiēnas minimuma kursi, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

21.08.2019

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.631* Latvijā ir noteiktas minimālās prasības skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja zināšanām higiēnas jomā un vienots apmācību programmas saturs un prasības personām, kuras ir tiesīgas pasniegt šo apmācību programmu „Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”, lai nodrošinātu higiēnas apmācību programmu kvalitāti. Noteikumu Nr.631 prasības neattiecas uz tetovēšanas, mikropigmentācijas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecināmas Ministru kabineta noteikumu Nr.182** prasības.

Higiēnas minimuma kursi ir paredzēti kā obligāta (neformālās izglītības) minimālo higiēnas prasību apguves programma visiem skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri nav sertificētas ārstniecības personas (nav sertificēti kosmētiķi, skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā, kosmetologi vai ir frizieri, manikīra, pedikīra speciālisti, spa speciālisti u.c).Higiēnas minimuma kursi neapliecina pakalpojuma sniedzēja profesionālo kvalifikāciju (piemēram, manikīra, pedikīra speciālists), bet apliecina, ka ir pilnveidotas zināšanas higiēnas jomā.

Tas nozīmē, ka apgūtiem higiēnas kursiem jābūt visiem skaistumkopšanas speciālistiem, kas nav sertificētas ārstniecības personas.

Higiēnas minimuma kursu mērķis ir samazināt infekcijas slimību risku skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā, nosakot vienotu higiēnas apmācību programmu valstī. Šie kursi ilgst 8 stundas, t.sk. ar 30 min pārbaudījumu, kuros tiek apmācītas konkrētas noteikumos* atrunātas tēmas ar fiksētu apmācību laiku:

Nr.

Tēma

Apmācību ilgums (minūtēs)

1.

Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā

60

2.

Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai

 

2.1.

Personīgās higiēnas prasības (apģērbs, cimdu lietošana)

90

2.2.

Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes

2.3.

Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes

180

2.4.

Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana

60

3.

Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

60 

3.1.

Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem

3.2.

Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu

4.

Apgūto zināšanu pārbaudījums

30

 

Neformālās izglītības programmas (kursu) realizētājs izsniedz apliecību atbilstoši noteikumu Nr.631* 4.pielikumā iekļautajam paraugam. Tā kā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju darbs ir tieši saistīts ar risku citu cilvēku veselībai, un higiēnas pasākumu ievērošanai ir vajadzīga zināšanu atkārtošana, atbilstoši jaunākām tehnoloģijām un praksei skaistumkopšanas jomā, apmācību programma ir atkārtoti jāapgūst reizi 5 gados. Prasība par apgūtiem higiēnas minimuma kursiem stāsies spēkā 01.10.2019.

Prasības kursu apmācītājiem:

Higiēnas minimuma kursus saskaņā ar noteikumiem* drīkst pasniegt personas ar noteiktu izglītību:

1. ar iegūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību skaistumkopšanas jomā (tie ir ārstniecības personas - skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā) vai

2. ārstniecības personas:

2.1. ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību māszinībās vai ārstniecībā (piemēram, medicīnas māsas, podologi, ārsta palīgi),  

2.2. ar profesionālo bakalaura grādu māszinībās (medicīnas māsas) vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā (personas ar ārsta grādu).

Kā arī 2.1. un 2.2. punktos minētajām ārstniecības personām jābūt skaistumkopšanas jomas praktiķiem – t.i. pēdējo piecu gadu laikā jābūt vismaz divu gadu praktiskai darba pieredzei skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas jomā***. Tas nozīmē, ka apmācības nevar pasniegt ārstniecības persona, kas nav strādājusi skaistumkopšanas jomā.

Ņemot vērā, ka higiēnas minimuma kursi nav paredzēti kā profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes programma, kursu realizētāju reģistrācija Izglītības iestāžu reģistrā nav obligāta. Minētos kursus var īstenot, saņemot arī pašvaldības izsniegtu licenci izglītības programmas īstenošanai. 

Par veiktajām apmācībām kursu realizētājiem jāveic uzskaite, norādot šādu informāciju: 

·         apmācību tēmas,

·         stundu skaits,

·         pasniedzēja vārds, uzvārds, paraksts,

·         apmācību dalībnieka vārds, uzvārds, paraksts, izsniegtās apliecības numurs un datums.

Informāciju par apmācībām fiksē, lai nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijai būtu iespēja pārliecināties par apliecības autentiskumu. Apmācību uzskaites dokumentus kursu realizētājs uzglabā 6 gadus.

* Ministru kabineta 09.10.2018. noteikumu Nr.631 „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” 41.-46.p., 3.pielikums un 4.pielikums;

** Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumi Nr.182 “Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”;

*** Lai ārstniecības personas (māsa, ārsta palīgs un podologs vai ārsts) varētu veikt praktisko darba pieredzi skaistumkopšanas jomā, viņam ir nepieciešams kosmētiķa vai skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā sertifikāts. Ārstiem ir nepieciešams kosmetologa vai metodes M63, M64 sertifikāts. Vai arī ārstniecības personas var būt bijušas apguvušas citu kvalifikāciju, piemēram, manikīra vai pedikīra speciālists un guvušas pieredzi skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas jomā.