Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums Latvijas skolās

07.01.2019

 

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” informē, ka 2019. gadā turpināsies darbs pie projekta aktivitātes Nr.6.1.17 „Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs”.

Pētījuma mērķis – noskaidrot skolēnu fizisko aktivitāti veicinošos un ierobežojošos faktorus izglītības iestādēs.

Pilnvērtīgai esošās situācijas izpētei un cēloņsakarību noteikšanai Latvijas vispārizglītojošajās skolās, pētījuma metodoloģija balstīta Sociāli – ekoloģiskās teorijas modelī, kas tiek izmantots pētījumos par skolas vides potenciālo ietekmi uz bērnu kopējo fizisko aktivitāti. Fizisko aktivitāti veicinošie apstākļi, kā arī iespējamie šķēršļi tiks pētīti:

  •     individuālajās izpausmēs – skolēnu izpratne par  fiziskajām aktivitātēm, to barjerām;
  •     sociālās vides līmenī – vienaudžu, ģimenes, skolotāju u.c. ietekme;
  •     fiziskās vides līmenī – fizisko aktivitāšu pieejamība: rotaļu laukumi, sporta infrastruktūra un skolas vide kopumā;
  •     politiskās vides līmenī – skolas politika un mācību  programmas, kā arī valsts politika fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā.

 

2018. gada nogalē noslēdzās iepirkums „Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”. Ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA „AC KONSULTĀCIJAS” tika parakstīts līgums par pētījuma īstenošanu. Inspekcija atbilstoši kompetencei nodrošinās pētījuma metodisko koordināciju, pētījuma īstenošanas uzraudzību un sabiedrības informēšanu par pētījuma rezultātiem.

Sagaidāmie rezultāti un  ieguvumi:

·         priekšlikumi fizisko aktivitāti motivējošo apstākļu stimulēšanai, bet kavējošo – samazināšanai;

·         priekšlikumi skolas telpu un sporta zonas infrastruktūras (t.sk. higiēnas telpu) labiekārtošanai saskaņā ar fizisko aktivitāti veicinošas vides principiem;

·         zinātnisks pamats kompleksas rīcības programmas izstrādei fizisko aktivitāšu piedāvājuma un pieejamības nodrošināšanai;

·         uz pierādījumiem balstītas politikas veidošana un ieviešana ar mērķi saglabāt un uzlabot bērnu un skolas vecuma jauniešu veselību.

Inspekcija plāno pētījuma rezultātus izmantot, lai izvērtētu izglītības iestāžu atbilstību fizisko aktivitāti veicinošas, atbalstošas un drošas vides principiem, lai pilnveidotu valsts uzraudzības un novērtēšanas sistēmu atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasībām.