Izdots fundamentāls autoru kolektīva darbs

13.06.2019

Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām? 2019. gada 12. jūnijā klajā nāca Pacientu tiesību likumam veltītie komentāri – fundamentāls autoru kolektīva darbs. Autoru kolektīvam piederīga ir Veselības inspekcijas juriste Laura Šāberte, kura ir Rīgas Stradiņa universitātes doktorante. Laura izstrādā promocijas darbu medicīnas tiesību nozarē un docē medicīnas tiesību kursus bakalaura un maģistra programmu studentiem.

Laura Šāberte, pirmā no kreisās puses

Foto: Latvijas vēstnesis

Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību jomā. Tā mērķis ir “veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, sekmējot pacienta aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē, kā arī nodrošināt viņam iespēju īstenot un aizstāvēt savas tiesības un intereses”. Lai sekmīgi šo mērķi varētu īstenot, ir būtiski izprast, kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam, kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām, vai un kādas ir ārstniecības personu tiesības pacientu tiesību kontekstā, kā arī pacientu tiesības savas tiesības aizsargāt, ja tās aizskartas. Tāpat un ne mazāk būtiski ir izprast, kā Pacientu tiesību likuma normas līdzās pastāv ar citiem nacionālajiem tiesību aktiem, valsts starptautiskajām un ES saistībām, un saprast nepieciešamo un sagaidāmo rīcību situācijā, kad Pacientu tiesību likums šķiet nepietiekams vai klusē.

Pacientu tiesību likuma komentārs skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un noteiktos pienākumus, kā arī sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā. Katrs panta komentārs satur divas pamata daļas. A daļa sniedz izpratni par katra komentējamā panta jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, un kalpo kā virzienrādītājs normas interpretācijā, bet komentāra B daļa ir veltīta panta saturiskajai analīzei. Tā ir veidota, lai izskaidrotu normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, paturot prātā atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā, tādējādi efektīvi atklātu katra komentējamā panta saturu. Pacienta tiesību likuma komentāru pamatauditorija šaurākā perspektīvā ir ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu juristi,  kā arī valsts pārvaldes iestāžu darbinieki ārstniecības jomā. Plašākā perspektīvā likuma komentāru lietotājs ir ikviens pacients jeb persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus vai vēršas pēc tiem.