Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums

10.10.2017

 

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 2017.gada 2.oktobrī vispārizglītojošajās skolās Latvijā ir uzsākta „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” (turpmāk - Pētījums) īstenošana Veselības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) ietvaros, kurā Inspekcija ir sadarbības partneris.

Inspekcija izsaka pateicību tām 9 izglītības iestādēm, kuras 2017./2018. mācību gada 1.semestrī atsaucās piedāvājumam piedalīties Pētījumā, tādejādi izrādot rūpes par izglītojamo un darbinieku veselību, kā arī skolas fiziskās vides kvalitāti. Projekta Pētījums turpināsies līdz 2022.gada decembrim, un Inspekcija informē, ka uzaicinājumi dalībai Pētījumā 2017./2018.gada 2.semestrī ir nosūtīti nākamajām 11 skolām atbilstoši izglītības iestāžu atlasei, kas aptver visus  Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus. 2018.gada 1.ceturksnī Pētījumu paredzēts īstenot Rīgā.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību  iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, veicot objektīvus mērījumus, un sagatavot uz pierādījumiem balstītus ieteikumus izglītības iestāžu iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Plānotais:

 • Pētījums notiek apkures sezonas laikā (no oktobra līdz martam).
 • Vienā izglītības iestādē Pētījums ilgst vienu mācību nedēļu (no pirmdienas līdz piektdienai).
 • Pētījuma darbinieki apseko izglītības iestādi, mācību telpas, intervē pedagogus, skolas administrāciju.
 • Mācību telpās izvieto mērierīces, kas ar datu uzkrājēja palīdzību reģistrē CO2 koncentrāciju un citus iekštelpu gaisa kvalitātes rādītājus.
 • Skolotāji iesaistās Pētījuma īstenošanā, aizpildot vienkāršu mācību telpas ikdienas aktivitāšu dienasgrāmatu.
 • Pētījuma darbinieki apstrādā un analizē skolā iegūtos iekštelpu gaisa kvalitātes izejas datus un citu informāciju par izglītības iestādes vides kvalitāti un drošumu.

Pētījuma rezultāti:

 • būs izglītības iestādes un tās dibinātāja tiešie ieguvumi:
  • objektīvi iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji;
  • izglītības iestādes iekštelpu gaisa kvalitātes apsekojuma ziņojums;
  • ieteikumi vides veselības riska faktoru mazināšanai, tajā skaitā pietiekamas iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai;
  • iespēja informēt un izglītot skolotājus, skolēnus un viņu vecākus par veselību ietekmējošajiem vides apstākļiem skolas telpās;
 • veicinās Parmas deklarācijas par vidi un veselību un Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu  attiecībā uz bērniem drošu un veselīgu iekštelpu vidi mājās, skolā un bērnudārzā.

Inspekcija atgādina, ka nepietiekama mācību telpu ventilācija ir saistīta ar piesārņojošu vielu daudzuma pieaugumu, infekcijas slimību izraisītāju pieaugumu iekštelpu gaisā, skolēnu koncentrēšanās un uztveres spēju kritumu, nogurumu, kas ietekmē mācību rezultātus.