Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums

09.03.2017

 

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 2017.gada martā ir uzsākts īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) darbību Nr.6.1.16  “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums” (turpmāk - Pētījums), kas turpināsies līdz 2022.gada decembrim.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību  iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, veicot objektīvus mērījumus, un sagatavot uz pierādījumiem balstītus ieteikumus izglītības iestāžu iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai. 

Pētījuma nepieciešamību nosaka Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam izvirzītie mērķi, kā arī Eiropas vides un veselības ministru konferencē Parmā 2010.gada 11.martā pieņemtā Deklarācija par vidi un veselību, kas ietver  sasniedzamus mērķus attiecībā uz bērniem drošu un veselīgu vidi, tajā skaitā mērķi nodrošināt katram bērnam veselīgu skolu un citu bērnu iestāžu iekštelpu vidi, izpildot PVO iekštelpu gaisa kvalitātes vadlīnijas.

Līdz šim Inspekcijas veikto Latvijas izglītības iestāžu apsekojumu laikā (2013.gadā – 4 skolās un 2015./2016.m.g. - 14 skolās) iegūtie provizoriskie dati liecina, ka CO2 koncentrācija 28 klašu telpās jeb 67% gadījumu,   klātesot izglītojamajiem,  sasniedza  1000 ppm un augstāk (vidējā koncentrācija nodarbību laikā 5 mācību dienās). Apsekotajās izglītības iestādēs atsevišķos gadījumos konstatētas (tajā skaitā izmantojot mērierīces) arī mitruma un pelējuma pazīmes. Apsekojumu ietvaros iegūtie rezultāti norāda uz nepietiekamu telpu ventilācijas  aktualitāti Latvijas izglītības iestādēs un nepieciešamību situāciju apzināt lielākam skolu skaitam, tajā skaitā aptverot teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautos bērnus, lai iegūtu visaptverošu priekšstatu par kopējo situāciju valstī.

Plānotais:

 • Laika periodā no 2017.gada oktobra līdz 2022.gada novembrim katra mācību gada ietvaros Pētījumā piedalīsies līdz 20 izglītības iestādēm.
 • Izglītības iestādes, kurās tiks veikts Pētījums, Inspekcija izvēlēsies pēc noteiktas atlases metodikas, ņemot vērā aktuālo vispārizglītojošo mācību iestāžu statistiku, aptverot visus  Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus.
 • Vismaz 4 (četrus) mēnešus pirms Pētījuma uzsākšanas konkrētajā izglītības iestādē,  tā saņems rakstisku Inspekcijas uzaicinājumu un dokumentu kopu ar informāciju par Pētījuma norisi un ar to saistītajām  darbībām.
 • Pētījumā iesaistīto izglītības iestāžu ieguvumi:
  • objektīvi dati par iekštelpu gaisa kvalitāti;
  • kvantitatīvi CO2 koncentrācijas mērījumi mācību telpās;
  • Pētījuma rezultāti (datu apkopojums, riska aprēķini, pārskats);
  • uz pierādījumiem balstīti ieteikumi, lai veicinātu drošas un kvalitatīvas izglītības iestādes  vides preventīvos pasākumus.

Inspekcija aicina Pētījumā uzaicinātās izglītības iestādes uz abpusēji pozitīvu sadarbību un vēlās akcentēt, ka

 • dalība Pētījumā nav saistīta ar higiēnas prasību vispārējās izglītības iestādēm izpildes kontroli, ko Inspekcija veic savas kompetences ietvaros;
 • Pētījuma laikā iegūtie vides dati un cita informācija tiks izmantota tikai Pētījuma nolūkos veidotos apkopojumos un pārskatos;
 • izglītības iestāžu  dalība Pētījumā ir brīvprātīga.