Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs

21.06.2017


Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) kā Veselības ministrijas (turpmāk - Ministrija) sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) informē, ka notiek Projekta darbības Nr.6.1.17  “Fiziskas aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs” īstenošana (turpmāk - Pētījums), kas turpināsies līdz 2018.gada decembrim.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt skolas infrastruktūru no fiziskās aktivitātes veicinošas vides viedokļa, novērtējot arī sporta stundu plānojumu, veikt sporta aktivitāšu zonas, tajā skaitā higiēnas telpu nodrošinājuma padziļinātu novērtēšanu, kā arī anonīmā aptaujā izvērtēt skolēnu higiēnas paradumus saistībā ar fiziskajām aktivitātēm skolā,  lai iegūtu kvalitatīvus datus (t.sk., identificētu problēmas) par iespējamajām barjerām (šķēršļiem), kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs Latvijā.

Pētījuma nepieciešamību nosaka tas, ka apkārtējās vides, t.sk. izglītības iestādes vides faktoriem ir būtiska nozīme fiziskās aktivitātes ieradumu veidošanā un attīstībā. Nereti bērnu fiziskās aktivitātes ierobežo nepietiekamas iespējas izmantot izglītības iestādes sporta zāli vai sporta laukumu, vai arī ir nepietiekams sporta nodarbību  materiāli tehniskais nodrošinājums. Ierobežojumus var radīt gan telpu platības trūkums, gan arī sporta nodarbībām nepiemēroti apstākļi, piemēram, nav atbilstošas, mūsdienīgas sporta zāles, ģērbtuves vai dušas telpas. Ņemot vērā bērnu liekā svara, aptaukošanās un mazkustīguma rādītāju palielināšanos, kvalitatīvu sporta nodarbību, t.sk. arī ārpusstundu fizisko aktivitāšu nodrošināšana būtu nozīmīgs faktors izglītojamo veselības veicināšanā. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem par veselībai nozīmīgajām fiziskajām aktivitātēm[1], aktīvs dzī­vesveids ir ļoti būtisks arī garīgās veselības saglabāšanai - fiziski aktīviem bērniem ir augstāks pašvērtējums un pašapziņa, viņus retāk piemeklē depresija. No 2020.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēm būs jāievēro minimālās normatīvās prasības attiecībā uz sporta zonu (zāle un laukums vai stadions) un tās ierīkošanu[2], kas nosaka nepieciešamību izvērtēt esošās situācijas atbilstību fizisko aktivitāti veicinošas vides principiem un PVO „Fizisko aktivitāšu stratēģijas Eiropas reģionam 2016-2025” prioritātēm, kas paredz:

 1. veicināt fizisko aktivitāti un mazināt mazkustīgu dzīvesveidu;
 2. nodrošināt atbalstošu, drošu, veicinošu vidi, telpas un infrastruktūru gan izglītības iestādēs, gan publiskajā telpā;
 3. nodrošināt vienādas iespējas fiziskajām aktivitātēm neatkarīgi no dzimuma, vecuma, ienākumiem, izglītības, etniskās piederības vai invaliditātes;
 4. likvidēt iespējamos šķēršļus un atvieglot fizisko aktivitāšu pieejamību.


Pētījuma rezultāti:

 • Izvērtēta izglītības iestāžu infrastruktūra,  sporta aktivitāšu zona (t.sk. higiēnas telpas), sporta stundu plānojums  un  izglītojamo higiēnas paradumi no fiziskās aktivitātes veicinošas vides viedokļa.
 • Identificētas iespējamās barjeras jeb šķēršļi, kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs.
 • Izstrādāti ieteikumi iespējamo šķēršļu mazināšanai.

Plānots:

 • Pētījumu vada un uzrauga Inspekcija.
 • 2017.gada aprīlī noslēdzās iepirkums „Pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas pakalpojumi sabiedrības veselības pētījumu īstenošanai ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” un tika parakstīts līgums ar uzvarētāju – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par konsultanta–eksperta atbalstu pētījuma īstenošanai par fiziskās aktivitātes veicinošu vidi izglītības iestādēs Latvijā. Līdz 2017.gada jūlijam turpināsies darbs pie Pētījuma metodoloģiskās vadības plānošanas dokumentācijas kopas (pētījuma dizains, instrumentārijs, datu savākšanas un apstrādes process, laika grafiks u.c.) izstrādes.
 • Vadoties pēc konsultanta–eksperta piedāvātās metodoloģijas un izvirzītajām prasībām, Pētījumu praktiski īstenos ārpakalpojuma pētījuma izpildītāji, kas būs ieguvuši līguma slēgšanas tiesības Ministrijas organizētā publiskā iepirkumā.
 • Pētījums tiks veikts izglītības iestādēs, aptverot visus Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus.
 • Pētījuma rezultātus un ieteikumus izglītības iestādes un to dibinātāji varēs izmantot kā Latvijas izglītības iestāžu esošajā situācijā balstītu  pamatojumu, lai izstrādātu programmu skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamības šķēršļu mazināšanai, kā arī mācību vides uzlabošanai un modernizēšanai.

 


[1] Global recommendations on physical activity for health, WHO, 2010. http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/

[2] MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610