Par atzinumu VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa jaunbūvei

12.01.2017

Saņemot 28.12.2016 no būvniecības firmas pieteikumu par atzinumu sniegšanu  VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa jaunbūvei, Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) darbinieki savas kompetences un pienākumu ietvaros veica jaunbūves higiēnisko novērtēšanu, kas ietvēra apskati, izvērtējot jaunbūves esošo stāvokli un veikto darba apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 16.02.2016.  noteikumu Nr.104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādēm” un Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumu Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" prasībām.

Pēc ēkas apskates Inspekcijas darbinieki sagatavoja atzinumu, kurā norādītas neatbilstības prasībām, kuras, gan saņemot, gan sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, var negatīvi ietekmēt pacientu un  darbinieku veselību un ir pretrunā ar augstākminētajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Tika konstatētas būtiskas neatbilstības jaunbūvē: atsevišķām telpām nav pabeigta iekšējā apdare, nepabeigta durvju bloku montāža, telpas nav sagatavotas rentgena tehnoloģiskās iekārtas montāžai un darbības organizēšanai. Kā arī atsevišķi risinājumi (logu konstrukcijām, apkures radiatoriem un elektrosadales skapju atrašanās vieta) neatbilst jaunbūves tehniskajam projektam, kas var radīt risku infekcijas slimību izplatībai.

Līdz ar to Inspekcija izsniegusi atzinumu ar negatīvu slēdzienu jeb iebilst jaunbūves nodošanai ekspluatācijā un ir sniegusi rekomendācijas neatbilstību novēršanai, lai tiktu ievērotas higiēnas prasības.

Inspekcijas atzinums ir viens no dokumentiem, kuru izmanto pašvaldības būvvalde, kura saskaņā ar Būvniecības likumu pieņem būvi ekspluatācijā.