Precizētas un nodalītas higiēnas prasības bērnudārziem un privātajām auklēm

31.08.2015

2015. gada 12. augustā stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu” (turpmāk Grozījumi).

Līdz šim spēkā esošie higiēnas noteikumi paredzēja praktiski  visiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem vienādas higiēnas prasības.

Uzklausot šo pakalpojumu sniedzēju viedokli un paralēli tam veicot vecāku aptauju, tika secināts, ka normas, kas jāievēro fiziskām un juridiskām personām nav samērīgas. Īpaši gadījumos, kad tiek pieskatīts neliels skaits bērnu. Ir skaidri redzama tendence bērnu pieskatīšanu arvien vairāk uzticēt fiziskām personām – auklēm, kuras sniedz pakalpojumus savās dzīves vietās. Ne mazāk svarīga ir vecāku neapmierinātība ar to, ka bērnudārzos grūti savlaicīgi nodalīt inficētos bērnus no veselajiem, kādēļ saslimšanas gadījumi ir konstatējami pārāk bieži.

Ar Grozījumiem higiēnas noteikumos ir iestrādāta obligāta prasība bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu (juridiskas personas - turpmāk - bērnudārzi), izņemot fiziskas personas (turpmāk – aukles) izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus, kuros noteikts kā bērnudārza darbinieki un bērnu vecāki rīkojas infekcijas slimību gadījumos.

Bērnudārzu darbiniekiem turpmāk ir noteikts neuzņemt bērnudārzā bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm un pedikulozi. Izņemot gadījumus, kad pakalpojuma sniegšanas vietā ir iespēja izolēt saslimušo bērnu un nodrošināma atbilstoša uzraudzība tā, ka tas nerada inficēšanās risku citiem bērniem.

Savukārt auklēm, ja tās pieskata bērnus savā dzīves vietā, turpmāk ir atviegloti higiēnas noteikumi, ņemot vērā, ka bērna pieskatīšana pārsvarā  notiek aukļu dzīves vietās. Turpmāk auklēm nebūs jānodrošina garderobes ar individuālajiem skapīšiem katram bērnam un administrācijas telpas. Ir paredzētas tikai tādas prasības, kas nepieciešamas individuāla pakalpojuma sniedzēja labas prakses realizācijai un veselīga uztura pamatprincipu ievērošanai.

Turpmāk prasība par atsevišķu telpu bērna izolācijai infekcijas slimību gadījumos  būs tikai tiem bērnudārziem, kur bērni uzturas diennakti.

Izmaiņas arī īslaicīgu pakalpojumu (pieskata bērnus līdz 4 stundām) sniedzējiem. Ja īslaicīgais pakalpojuma sniedzējs nodrošina bērniem aktivitātes ārā, bērniem līdz 3 gadu vecumam tas ir aizliegts, ja gaisa temperatūra zemāka par -10o C. Teritorijai un rotaļu laukuma aprīkojumam jābūt atbilstoši kopējām higiēnas prasībām. 

Sīkāka informācija par izmaiņām higiēnas prasībās bērnudārziem.

Grozījumos precizēts, ka bērnudārza administrācijai līdz 2016. gada 1. janvārim ir jāizstrādā iekšējās kārtības noteikumi, kur noteikta skaidra administrācijas un vecāku rīcība bērnu saslimšanas gadījumos. Ar šiem noteikumiem laikus jāiepazīstina bērnu vecāki un regulāri jābrīdina, ka bērni netiks pieņemti pieskatīšanai ar infekcijas slimības pazīmēm – caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu (virs 37,5o C) ķermeņa temperatūru, infekciozas izcelsmes izsitumiem un ar pazīmēm, kas liecinātu par paaugstinātu ķermeņa temperatūru – miegainību, atteikšanos ēst, dzert, raudulību, paātrinātu elpošanu. Papildu tam, bērnudārzā neuzņems bērnus ar pedikulozi.

Detalizēti iekšējās kārtības noteikumi ir nepieciešami higiēnas prasību precizēšanai, jo ne vienmēr bērna paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai klepus var liecināt par infekcijas slimību. Šiem simptomiem var būt arī alerģisks raksturs. Tādēļ iekšējās kārtības noteikumi ir jāveido ar labu gribu nodrošināt vecāku un pakalpojuma sniedzēja atbildīgu pieeju bērna veselības stāvokļa izvērtēšanai.

Ar Grozījumiem ir paplašinātas prasības bērnudārza teritorijas iekārtošanai. Tai jābūt ne vien nožogotai, bet arī sakoptai. Ja teritorijā ir ūdenstilpnes, tām jābūt iežogotām vai norobežotām.

Bērnudārza ēkā turpmāk vairs nav obligāta prasība darbinieku un saimniecības telpu blokā paredzēt administrācijas telpu.

Nav obligāta prasība sanitārajās telpās, ko izmanto bērni līdz 3 gadu vecumam paredzēt dušu ar lokanu vadu un atsevišķu sanitāri tehnisku ierīci ar ūdens pievadu un noteku sēdpoda mazgāšanai tualetē. Sēdpodu mazgāšana jāorganizē tā, lai neradītu inficēšanās risku un apkārtējās telpas piesārņošanu.

Atcelts aizliegums bērnudārzā lietoto bērna veļu mazgāt mājās.

Var nebūt arī atsevišķas telpas kultūras, izklaides, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai – šīm nodarbēm bērnudārza administrācija drīkst izmantot vietu, kas pielāgota minētajām aktivitātēm.

Savukārt 2018. gada 1. janvārī spēku zaudēs līdzšinējie noteikumi, kas nosaka mēbeļu izmēru atbilstību bērnu augumam. Tos nomainīs Veselības inspekcijas izstrādātas saistošās vadlīnijas ergonomikas prasībām un principiem, pēc kādiem iegādājamas mēbeles bērniem.

Prasības bērnu mēbeļu drošībai nosaka arī Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, kas ir pieejami Latvijas nacionālajā standartizācijas institūcijā „Latvijas standarts”.

Tomēr, lai sniegtu informatīvu atbalstu izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem bērniem drošu mēbeļu iegādei, Veselības inspekcija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  (PTAC) līdz 2017. gada 1. janvārim izstrādās rekomendācijas izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās paredzētām mēbelēm un publicēs tās savā mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā PTAC un Veselības inspekcija sniegs konsultācijas par šiem jautājumiem. 

Ar šo brīdi bērni, kas vecāki par 3 gadiem varēs tikt guldināti vienkārši drošās, no nekaitīga materiāla izgatavotās gultās, piemērotās atbilstoši bērna ķermeņa īpatnībām. Turpmāk neiesakām bērnu pieskatītājiem iegādāties divstāvu gultas.

Ir pagarināts termiņš grupas telpu un guļamtelpu minimālo platību ievērošanai.  Noteikumi paredz grupas telpā vienam bērnam līdz 3 gadu vecumam nodrošināt 2,5 m2, bet pēc 3 gadu vecuma 3,0 m2, attiecīgi guļamtelpā 1,8  un 2,0 m2.

Minētās prasības būs obligātas tikai grupām, kas veidotas pēc 2020. gada 1. janvāra.

Tāpat līdz šim laikam ir pagarināta prasība ierīkot atsevišķus klozetpodus zēniem un meitenēm vecākiem par 3 gadiem, nodrošinot vienu podu un vienu mazgātni uz astoņiem bērniem.

Precizējam arī higiēnas normas, kas ievērojamas auklēm, bērnus pieskatot savās dzīves vietās.

Higiēnas noteikumi papildināti ar atsevišķu punktu, paredzot, ka auklēm vienkārši jānodrošina virsdrēbju novietošana un žāvēšana katram bērnam, rotaļu un nodarbību telpas var būt apvienotas. Jābūt pieejamai tualetei un roku mazgātnei. Ēdienu sagatavošanai, sadalei, uzglabāšanai, trauku uzglabāšanai un mazgāšanai jānotiek atsevišķā telpā. Jāierāda vieta veļas uzglabāšanai. Ja aukle veļu arī mazgā un gludina – tam jānotiek šīm darbībām piemērotā vietā.

Tāpat jābūt telpai vai vietai, kas pielāgota bērnu kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai.

Ja nepieciešams, jānodrošina vieta bērnu ratiņu novietošanai.

Aukle rūpējas par bērnu ēdināšanu, ņemot vērā veselīga uztura pamatprincipus.

Pārējās normas, kas nosaka vispārīgos jautājumus, minimālās higiēnas prasības, teritorijas, ēkas un telpu iekārtojumu, ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri, ventilāciju, apgaismojumu, iekārtu un inventāra uzturēšanas kārtību, paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.

Veselības inspekcija atgādina!

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam nav obligāti jānodrošina bērnu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana iestādē. Ja pakalpojuma sniedzējs nav paredzējis uzņemt bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm, tad šādu telpu uzturēšana nav pamatota, izņemot pakalpojuma sniegšanas vietas, kurās bērni uzturas visu diennakti.

Taču, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošināt ārstniecības personas pieejamību un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērniem, tad var izveidot pakalpojuma sniegšanas vietā ārstniecības kabinetu.

To jāreģistrē Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistrā. Ārstniecības kabinetam ir jāatbilst normatīvo aktu obligātajām prasībām par ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, kas noteiktas 2009. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.

Veselības inspekcija aicina ievērot higiēnas prasības ne tikai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, bet arī bērnu vecākiem, īpaši pievēršot uzmanību bērna veselības stāvoklim, pirms uzticēt rūpes par savu bērnu citai fiziskai vai juridiskai personai!