Par ārstu palīgu pārkvalifikāciju

23.11.2015

Latvijas Republikas tiesībsargs Atzinumā pārbaudes lietā Nr. 2013-94-15G sniedz rekomendāciju „Veselības ministrijai informēt esošos ārstu palīgus par iespēju pārkvalificēties par medicīnas māsām, atbilstoši Direktīvā 2005/36/EK noteiktajām prasībām. Tiesībsargs norāda, ka minētais ir īstenojams esošo studiju programmu ietvaros, kas piedāvā iegūt māsas profesiju bez maksas.”

Atbilstoši iepriekš minētajam Veselības ministrija informē, ka saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14. pantā noteikto, personas tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā apliecina diploms par vidējo profesionālo izglītību vai diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, vai augstākās izglītības diploms par akreditētas māsas studiju programmas apguvi, kas atbilst medicīnas skolā vai medicīnas koledžā – pilna laika studiju trīs gadiem, un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā[1]. Tas nozīmē, ka ārsta palīgam (feldšerim), kurš vēlas iegūt tiesības veikt profesionālo darbību māsas (medicīnas māsas) profesijā, ir jāapgūst māsas izglītības programma un jāiegūst izglītības diploms par akreditētas māsas studiju programmas apguvi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kā arī Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” var tikt saīsināts studiju ilgums, atzīstot tos studiju kursus, kuri ir kopīgi abās profesijās. Līdz ar to Latvijas Republikā pastāv normatīvais regulējums personu iespējām iegūt otru profesionālo kvalifikāciju (tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā) piemērojot daļēju atbrīvojumu, proti, apgūstot tikai to studiju programmu daļu, kas attiecīgajā profesijā ietilpst profesijas standartā (piemēram, māsas profesijas standartā) un ir iztrūkstoša jau apgūtajā studiju programmā (piemēram, ārsta palīga). Atkārtoti nav jāapgūst jau apgūtie studiju kursi, kurus ņem vērā un ieskaita.

Personai ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju „Ārsta palīgs (feldšeris), kura vēlas iegūt otru kvalifikāciju māsa (medicīnas māsa), ir jāvēršas izglītības iestādē, kas realizē studiju programmu „Māszinības” ar iegūstamo kvalifikāciju „Māsa”.

Šīs programmas realizē:

 


[1] Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”