Šodien, 15. septembrī, noslēdzam 2015. gada peldsezonu

15.09.2015

15. septembrī  noslēdzas oficiālā peldsezona.  Šajā peldsezonā visā Latvijā Veselības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) speciālisti ņēma ūdens paraugus 55 oficiālajās peldvietās – 33 jūras piekrastes peldvietās un 22 iekšzemes ūdeņu peldvietās (6 upes peldvietās un 16 ezeros vai ūdenskrātuvēs).

Apkopojot datus par peldvietu ūdens kvalitāti, Inspekcija secina, ka šogad kopumā visās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte bijusi laba.

Peldēšanās aizliegums mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ septembra sākumā  tika noteikts  Daugavas peldvietā „Rumbula”, Rīgā, taču pēc atkārtotām peldūdens kvalitātes pārbaudēm paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums vairs netika konstatēts.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad, veicot grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”:

  • no Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksta svītrota Mērsraga novada peldvieta "Upesgrīva";
  • papildināts   Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksts ar Rucavas novada, Rucavas pagasta, peldvietu “Pie Papes bākas”;
  • papildināts iekšzemes peldvietu saraksts ar Daugavpils novada, Višķu pagasta, Luknas ezera, Višķu tehnikuma ciema peldvietu;
  • Skultes peldvietai „Lauču akmens” tika mainīts nosaukums uz  „Vārzas”, ņemot vērā, ka ar 2015. gada peldsezonas sākumu peldvieta pārvietota uz apdzīvoto vietu „Vārzas” kas atrodas netālu no Lauču akmens.

Papildus oficiālo peldvietu monitoringam, tāpat kā iepriekšējos gadus, aptuveni  20 pašvaldības nodrošināja peldūdens kvalitātes pārbaudes iedzīvotāju iecienītās peldvietās par saviem līdzekļiem kopā aptverot vairāk kā 100 neoficiālās peldvietas. Arī to kvalitāte šogad kopumā ir bijusi laba.

Inspekcija atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 5.punktu, oficiālo peldvietu īpašniekam līdz attiecīgā gada 31.oktobrim jāiesniedz Veselības inspekcijā informācija par peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts pēc peldvietas atbildīgās personas iniciatīvas. Inspekcija monitoringa rezultātus iekļauj peldvietu ūdens kvalitātes informācijas kopumā, ko izmanto peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanā un ziņošanā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam.

Nākamā oficiālā peldsezona tiks atklāta 2016. gada 15. maijā.