Informācija komersantiem, kuri Latvijā vēlas importēt (piemērot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā) sejas maskas

07.05.2020

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus var iedalīt trīs veidos:  respiratori, medicīniskās vai ķirurģiskās maskas, kā arī vienkāršās sejas vai higiēnas maskas.

Informācija par sejas masku klasifikāciju pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļvietnē.

Pirms dokumentu iesniegšanas muitā, tas ir, pirms muitas procedūras - laišanas brīvā apgrozībā - pieteikšanas un muitas deklarācijas iesniegšanas Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), importētājam OBLIGĀTI jāpārliecinās par sejas masku:

  • klasifikāciju pēc veida,
  • izmantošanas mērķi.

Svarīgi!

Importētājs sejas masku dokumentāciju iegūst no preces ražotāja vai pilnvarotā ražotāja ES pārstāvja.

 

1.       Respirators

Klasificējams kā individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL).

Individuāliem aizsardzības līdzekļiem (IAL) ir piemērojamas Regulas 2016/425 “Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK” prasības.

Papildus muitas procedūras noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem (piemēram, preču  rēķins, pilnvarojums, pārvadājuma dokumenti u.c.), atmuitojot IAL, nepieciešami šādi dokumenti:

  • Atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity);
  • ES tipa pārbaudes sertifikāts (EU type-examination certificate);

Papildus jābūt IAL marķējumam uz katra tirdzniecības iepakojuma (ražotājs, identifikācija, CE atbilstības marķējums un atbilstības novērtēšanā iesaistītās paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX)). Tam jābūt identiskam ar deklarācijas un ES tipa pārbaudes sertifikātā norādīto informāciju.

Kompetentā tirgus uzraudzības iestāde - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

 

2.       Medicīniska vai ķirurģiska maska

Klasificējama kā medicīniskās ierīce (turpmāk – MI).

Šīm maskām ir jāatbilst Padomes Direktīvā 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, un Ministru kabineta  2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām.

Atmuitojot MI, papildus nepieciešams:

  • Ražotāja atbilstības deklarācija par atbilstību medicīnas ierīču noteiktajam prasībām (Declaration of Conformity);
  • Paziņotās iestādes sertifikāts gadījumā, ja maskas ir sterilas (EC certificate);
  • CE marķējums uz tirdzniecības iepakojuma, kā arī informācija par ražotāju.

Kompetentā tirgus uzraudzības iestāde – Veselības inspekcija (VI).

 

3.       Vienkārša sejas maska

NAV klasificējama kā individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL) vai medicīniskā ierīce (MI).

Maskas nav paredzētas pacientiem vai ārstniecības personām, bet lietošanai ikdienā sabiedriskajās telpās.

Šīm maskām ir jāatbilst Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību prasībām.

Lai importētu vienkāršo sejas masku, importētājam NAV jāiesniedz dokumentācija, kas ir nepieciešama pie IAL un MI importēšanas un precēm NAV JĀBŪT CE MARĶĒJUMAM.

Ja muitā tiek iesniegti nepamatoti, maldinoši vai pretrunīgi dokumenti, sejas masku pārbaude tiek veikta atbilstoši IAL vai MI pārbaudes procedūrai.


Cik ilgi notiek sejas masku pārbaude?

Muita īsteno tirgus uzraudzības pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EEK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/83 (turpmāk – Regula Nr.765/2008), III nodaļas 3.iedaļā “Kopienas tirgū ienākošo produktu pārbaudes” noteiktajam.

Muita pārbauda kopā ar muitas deklarāciju iesniegtos atbilstības dokumentus un informāciju, par sejas masku klasifikāciju un izmantošanas mērķi, kurus nepieciešamības gadījumā nosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei atzinuma sniegšanai.

Regula Nr.765/2008 nosaka: trīs darba dienu laikā no brīža, kad tiek uzsākta produkta īpašību pārbaude, kompetentā tirgus uzraudzības iestāde sniedz atzinumu – atļauj vai aizliedz produktu laist brīvā apgrozībā.

Ja kompetentā tirgus uzraudzības iestāde papildus pieprasa veikt kādas darbības (piemēram, veikt muitas fizisko kontroli vai cita veida pārbaudes), atzinuma sniegšanas laikam nav noteikta ierobežojuma.

 

Kam paredzēta pašpārbaudes anketa?

Pašpārbaudes anketu IAL vai MI importētājs var aizpildīt pirms dokumentācijas iesniegšanas muitā, lai importētājs pats varētu pārliecināties, vai tiks izpildītas visas prasības – prece atbildīs  iesniedzamajai dokumentācijai (preču rēķinam (Invoice), ražotāja atbilstības deklarācijai un marķējumam).

 

Veselības inspekcija pēc muitas pieprasījuma pārbauda:

Ražotāja atbilstības deklarācijas saturu un norādīto informāciju, MI etiķetes un tirdzniecības iepakojuma informāciju, CE marķējumu.

 

Biežāk konstatētās problēmas atmuitošanā

1.       Importētājs nav pārliecinājies par preces kvalifikāciju un tās izmantošanas mērķi, tāpēc  iesniedzis neatbilstošus dokumentus vai norādījis neatbilstošu informāciju.

2.       Importētājs, kurš vēlas ievest vienkāršās sejas maskas, kas nav MI vai IAL, pievieno dokumentus, kas nepieciešami MI un IAL, kā arī nav pārliecinājies par norādīto informāciju uz tirdzniecības iepakojuma, kur, piemēram, ir uzraksts „Medical mask”, „Surgical mask” vai CE marķējums – kas klasificējams kā maldinoša informācija.  Ņemot vērā konstatētās neatbilstības, muita pārbaudē iesaista attiecīgās kompetentās tirgus uzraudzības iestādes, un tas paildzina muitošanas procesu.

 

Ieteikumi importētājiem

Pirms precei „sejas maskas” plānojat EMDAS  pieteikt muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā, iesakām noskaidrot, kādam mērķim ražotājs ir ražojis šīs maskas un kuram klasifikācijas veidam tās atbilst. EMDAS pievienojiet tikai attiecīgajam preču klasifikācijas veidam nepieciešamos dokumentus.


 Neskaidrību gadījumos aicinām vērsties Veselības inspekcijā, Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļā -  tālr. 67081611, e- pasts: miun@vi.gov.lv.