Stājas spēkā grozījumi dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumos

09.02.2018

Š.g. 9. februārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 73 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi pieejami šeit.

Lai vienviet definētu prasības dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus nodrošinot sasaisti ar citiem Ministru kabineta noteikumiem*, ir apkopotas prasības kādām jāatbilst minēto pakalpojumu sniedzējam. Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā var nodrošināt tikai tādi komersanti, kas ir paziņojuši Veselības inspekcijai par komercdarbības uzsākšanu. Pakalpojuma sniegšanu organizē speciālists, kura izglītības līmenis atbilst normatīvo aktu prasībām par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem. Pakalpojumu veic īpaši apmācīts darbinieks - dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu.

Līdz šim un arī turpmāk pakalpojumu sniedzējam ar pakalpojuma ņēmēju jānoslēdz līgums par profilaktiskās dezinfekcijas, deratizācijas vai dezinsekcijas pakalpojuma sniegšanu. Ja līgums noslēgts ilgstošam periodam, reizēm nepilnīgi tika nodrošināta informācija par veiktajiem dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumiem. Turpmāk, lai konstatētu, ka pakalpojumu sniedzējs, sniedzot profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektos un teritorijās, ir noteicis kaitīgo posmkāju un grauzēju mitināšanās, barošanās un pārvietošanās vietas, ir izvērtējis un izvēlējies atbilstošas metodes un līdzekļus to iznīcināšanai, kā arī ir ieteicis pakalpojuma ņēmējam pasākumus aizsardzībai pret kaitīgiem posmkājiem un grauzējiem, noteikta prasība par pakalpojumu sniedzējiem vienotu regulāri  aizpildāmu informācijas uzskaites veidu - standartizētu objekta dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas karti.

Noteikumos ieviestas prasības, lai nodrošinātu ne tikai efektīvu dezinfekcijas veikšanu, bet arī turpmāku ūdensapgādes sistēmas ūdens pārbaudi un profilaktiskās dezinfekcijas veikšanu legionellu konstatācijas gadījumā.

Turpmāk noteikts, ka Veselības inspekcija var uzlikt par pienākumu personai, kuras īpašumā ir attiecīgā ūdensapgādes vai kondicionēšanas sistēma, vai kura ir attiecīgās sistēmas īpašnieka pilnvarota persona, veikt turpmākus korektīvos pasākumus gadījumā, ja Legionella spp. baktēriju skaits ūdenī pēc dezinfekcijas pārsniedz 1000 koloniju veidojošām vienībām litrā. 

___________________________________________________________________

* Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 350 „Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz paziņojumu par komercdarbības uzsākšanu” un

Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” 7.1 punkts nosaka, ka fiziskajai personai, kas organizē, vada un pārrauga profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā, ir nepieciešama profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnas, veterinārmedicīnas, ķīmijas vai dabaszinātņu jomā.