EurInspect ekspertu vizīte Veselības Inspekcijā

08.11.2018

 

Realizējot Nacionālā veselības dienesta  ESF projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” (Nr. 9.2.3.0/15/I/001)  iepirkumu “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā”, atkārtotas EurInspect ekspertu vizītes Veselības Inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) tika organizētas š.g. 22.-23.oktobrī un 29.-30.oktobrī. To laikā eksperti prezentēja projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus Inspekcijas turpmākā darba pilnveidei, inspicēšanas metožu maiņai, mācīšanās kultūras iedzīvināšanai, ārstniecības riska fonda administrēšanas un kaitējuma noteikšanas nosacījumu pārmaiņu nepieciešamībai.

Tā 22. un arī 29. oktobra pasākumā piedalījās Inspekcijas sadarbības partneri – gan Veselības ministrijas, tās padotības iestāžu, ārstniecības iestāžu, pacientu organizāciju pārstāvji. Ekspertu organizētajās darba grupās bija iespēja izteikt viedokli un vērtējumu par Inspekcijas jauno tēlu, Inspekcijas vietu, redzējumu par Inspekcijas uzraudzības  metožu maiņu.

Visi klātesošie – gan Inspekcijas sadarbības partneri, gan Inspekcijas kolēģi pauda atzinību un izteica savu piekrišanu pozitīvo pārmaiņu nepieciešamībai, kas veicinās drošāku veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas ārstniecības iestādēs, kā arī Inspekcijas kā uzticama partnera lomas stiprināšanu ārstniecības iestāžu darbā, pacientu sūdzību izskatīšanā.

Pēdējā tikšanās dienā visi klātesošie iesaistījās lomu spēlē, ar kuru tika izceltas Inspekcijas jaunās pieejas uzraudzības veikšanā priekšrocības salīdzinoši ar iepriekšējo pieredzi.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit