Informācija par personas datu apstrādi

 1.Veselības inspekcija, veicot savas funkcijas, atsevišķos gadījumos veic fizisko personu datu (turpmāk – personas dati) apstrādi.

 Veselības inspekcijas veiktās personu datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija),  PVN reģistrācijas Nr.: 90002448818.

  Kontaktinformācija:

juridiskā adrese: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012

tālrunis: 67081600

e-pasts: vi@vi.gov.lv

 Inspekcijas  fizisko personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@vi.gov.lv

2.Inspekcija apstrādā personas datus ar mērķi:

 • nodrošināt savu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi - veikt uzraudzību  un kontroli veselības nozarē;
 • nodrošināt Inspekcijas  administratīvās vadības procesus. 

Personu datu apstrādes veselības nozares uzraudzības un kontroles jomā nolūki:

 •  veikt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju;
 •   nodrošināt uzraudzības un kontroles veikšanu ārstniecības iestādēs;
 •  veikt veselības aprūpes kvalitātes un darbspēju ekspertīzes kvalitātes izvērtējumu;
 •   nodrošināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārstniecības personām;
 •  veikt kontroli pār higiēnas un epidemioloģisko, drošuma un nekaitīguma prasību uzraudzību sabiedrības veselības jomā;
 •  nodrošināt farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz zāļu izplatīšanu un reklamēšanu;
 •  veikt zāļu iegādes no lieltirgotavām atļauju izsniegšanu;
 • veikt tirgus un ekspluatācijas uzraudzību un kontroli pār medicīnas ierīču atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 •  veikt komersantu, kuri veic skaistumkopšanas, deratizācijas, dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšanu, paziņojumu izskatīšanu, uzskaiti un reģistrēšanu;
 • veikt apliecību izsniegšanu narkotisko un psihotropo vielu nēsāšanai ārstnieciskām vajadzībām;
 •  organizēt personu ar sabiedrībai bīstamām slimībām piespiedu izolēšanu;
 •  nodrošināt komersantu paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu  publicēšanu;
 • veikt Ārstniecības riska fondam iesniegto iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu;
 •  nodrošināt iedzīvotāju sūdzību un iesniegumu izskatīšanu;
 • nodrošināt trauksmes ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu kā kompetentajai institūcijai. 

 Personu datu apstrādes Inspekcijas administratīvās vadības jomā nolūki:

 • nodrošināt Inspekcijas lietvedības un dokumentu aprites funkciju;
 • nodrošināt Inspekcijas informācijas sistēmu darbību;
 • nodrošināt publisko iepirkumu organizēšanu un privāttiesisko līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt iedzīvotāju sūdzību, priekšlikumu un iesniegumu izskatīšanu.
 • nodrošināt trauksmes ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu kā kompetentajai institūcijai;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas

b) punktu – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

      Konkrētajā gadījumā tad, kad personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu vai sagatavotu līgumu, kas ir noslēgts ar fizisku personu (piemēram, darba līgumu);

c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

Konkrētajā gadījumā tad, kad datu apstrādes darbība ir paredzēta normatīvajos aktos (likumos, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības normatīvajos aktos) vai uzdota ar tiesas lēmumu;

e) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Konkrētajā gadījumā tad, kad datu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu Inspekcijas uzdevumus un funkcijas (Inspekcijas funkcijas un uzdevumus skat. šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/_110/funkcijas ).

 • 2019.gada 9.jūlija Ministru kabineta  noteikumi  Nr.309 ,,Veselības inspekcijas nolikums”;
 •  Inspekcijas kontroles un uzraudzības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem (skat. šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti);
 • Civildienesta likumu, Darba likumu un uz to pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem;
 • Iesniegumu likumu un Administratīvā procesa likumu;
 • Publisko iepirkumu likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem.

4.Inspekcijas apstrādātos personas datus var saņemt:

 • valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar savu normatīvajos aktos noteikto kompetenci;
 • tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar savu normatīvajos aktos noteikto kompetenci;
 • ārstniecības personas/iestādes, kuru darbību izvērtē Inspekcija;
 • pacients, iesnieguma iesniedzējs un to likumiskais pārstāvis (informāciju par sevi).

5. Inspekcija  neveic personas datu profilēšanu (datu subjekta ieradumu un uzvedības pētīšanu)  un neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu (lēmumu pieņemšanu bez darbinieku iesaistes).

6. Jebkurai fiziskai personai (datu subjektam) ir tiesības pieprasīt Inspekcijai sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem personas datiem, saņemt to personas datu kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu.    

Tomēr datu subjektam ir jāņem vērā šādi ierobežojumi:

 • Inspekcija nedrīkst veikt tādu datu dzēšanu, kuru glabāšanu nosaka ārējie normatīvie akti (piemēram, normatīvie akti attiecībā uz grāmatvedības vai personāla dokumentu glabāšanu);
 • Inspekcija nevar ierobežot vai pārtraukt  datu apstrādi, ja tā ir nepieciešama Inspekcijai savu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai. 

 7. Datu subjekts var iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt savu personas datu kopiju, kā arī iesniegt citus lūgumus saistībā ar savu personas datu apstrādi:

 • vēršoties klātienē Inspekcijas  juridiskajā adresē (Rīgā, Klijānu ielā 7, LV – 1012) ar rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • iesniedzot Inspekcijai iesniegumu, izmantojot Inspekcijas e-pakalpojumu ,,Iesniegums Veselības inspekcijai” portālā www.latvija.lv;
 • nosūtot  iesniegumu uz Inspekcijas  oficiālo e-pasta adresi: vi@vi.gov.lv   kā e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtot rakstveida iesniegumu uz Inspekcijas juridisko adresi pa pastu (Šādā gadījumā atbilde  tiks nosūtīta datu subjektam ierakstītā vēstulē uz iesniedzēja deklarēto vai iesniedzēja norādīto korespondences adresi). 

8. Inspekcija veic personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Datu valsts inspekcijas vadlīnijām un labās prakses piemēriem.

Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas tā tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības   iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā –  adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv