Solāriju pakalpojumu sniedzēju pienākumi un atbildība

 
Veselības inspekcija atgādina, ka, atbilstoši MK 07.09. 2010. noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību" prasībām:
  
 • Pakalpojumu ir aizliegts sniegt patērētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, izņemot gadījumus, ja minētā persona uzrāda ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu, ka tās veselības stāvoklis ir atbilstošs pakalpojuma saņemšanai. Ģimenes ārsta izziņa un dermatologa izziņa ir derīga sešus mēnešus;
   
 • Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai patērētājs pirms pakalpojuma saņemšanas tiktu informēts par riskiem veselībai, kas saistīti ar UV starojuma ietekmi, un pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
   
 • Solārija personāls pirms pakalpojuma sniegšanas izsniedz patērētājam apmeklējumu uzskaites karti, kurā norādīts patērētāja vārds, uzvārds, apmeklējuma datums un laiks, kā arī norādīta informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un pakalpojuma saņemšanas nosacījumi. Apmeklējumu uzskaites karte atrodas pie patērētāja. Ja apmeklējumu uzskaites karte tiek pazaudēta, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tās atkārtotu izsniegšanu patērētājam.
   
 • Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina informāciju par UV starojuma ietekmi, sauļošanās kontrindikācijām, pareiza sauļošanās režīma ieteikumiem un ādas tipiem. Informāciju izvieto laukumā, kas nav mazāks par 21 x 30 cm, tā, lai patērētājam tā būtu viegli ieraugāma un salasāma.
   
 • Solārija personālam ir pienākums novērtēt patērētāja ādas stāvokļa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sniegt konsultāciju par piemērotāko sauļošanās režīmu.
   
 • Pakalpojuma sniedzējs izstrādā tīrīšanas un dezinfekcijas plānu, nodrošinot, ka UV iekārta pēc katras izmantošanas tiek tīrīta un dezinficēta.
   
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina uzskaiti par pakalpojuma sniegšanas vietas telpas, iekārtas vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju, norādot datumu, laiku, kā arī personu, kas to tīrījusi vai dezinficējusi. Uzskaites ieraksti par telpu, iekārtu vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju pēc pieprasījuma ir pieejami patērētājam un Veselības inspekcijai;
   
 • UV iekārtām jābūt darba stundu uzskaites un sauļošanās laika mērītājiem, ventilācijas sistēmām un automātiskai atslēgšanās sistēmai;
   
 • UV iekārtas radīto maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni apliecina UV iekārtas tehniskā dokumentācija un lampu ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija vai mērījumu rezultāti;
   
 •  Ne retāk kā reizi mēnesī tiek veikti ieraksti (elektroniski vai papīra formā) par UV iekārtu lampu maiņu, to nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm. Šie dati pēc pieprasījuma ir pieejami patērētājiem un Veselības inspekcijai;
   
 • Pakalpojuma sniedzējs katram patērētājam nodrošina: UV starojuma aizsargbrilles; salvetes vai citus līdzekļus kosmētikas noņemšanai;
   
 • UV starojuma aizsargbrilles tīra un dezinficē ar atbilstošiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem pēc katras lietošanas reizes.
 
Informējam, ka UV iekārtas radīto maksimālo efektīvo UV starojuma līmeņa mērījumus veic „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" akreditētā laboratorija.