Solāriji

 

Lai pasargātu solāriju pakalpojumu saņēmēju veselību un samazinātu risku saslimt ar ādas vēzi, no 2010.gada 7.septembra Latvijā ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas regulē solāriju sniegtos pakalpojumus un to uzraudzības kārtību (07.09.2010. MK noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību").
 
MK noteikumi Nr.834 nosaka prasības:
  • pakalpojuma sniegšanas ierobežojumiem un patērētāju informēšanai par ultravioletā (UV) starojuma radītiem riskiem veselībai;
  • solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam;
  •  solārija personālam.
 
MK noteikumos Nr.834 pievērsta uzmanība ne tikai solārija iekārtas tīrīšanai un dezinfekcijai, UV lampu maiņai u.c., bet arī vecuma ierobežojumiem, kas var saņemt solārija pakalpojumu, un, jo īpaši – solārija iekārtas radītajam UV starojuma līmenim, kas saskaņā ar 20.06.2006. Eiropas Komisijas apstiprināto Patērētāju produktu Zinātniskās komitejas ziņojumu „Ultravioletā starojuma, tai skaitā solārija iekārtu, radītā bioloģiskā ietekme, kas saistīta ar veselību”, UV starojums, kas pārsniedz 0,3 W/m2, ir kaitīgs veselībai. Tādēļ arī MK noteikumos Nr.834 ir noteikts, ka solārija iekārtas radītais maksimālais efektīvais UV starojuma līmenis nedrīkst pārsniegt 0,3 W/m2 (šis starojuma līmenis ir pielīdzināms dabīgai pusdienlaika saulei pie ekvatora, kas ir intensīvs).
 
Ar visām MK noteikumu Nr.834 prasībām variet iepazīties šeit.
 
Solāriju pakalpojumu sniedzēju pienākumi un atbildība
Ar MK noteikumos noteikto solāriju pakalpojumu sniedzēju pienākumiem un atbildību varat iepazīties šeit
 
Vai ir vecuma ierobežojumi solāriju apmeklētājiem? 
 
Solārija pakalpojumu  ir aizliegts sniegt patērētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, izņemot gadījumus, ja minētā persona uzrāda ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu, ka tās veselības stāvoklis ir atbilstošs pakalpojuma saņemšanai.
 
Cik ilgi ir derīga ārsta izziņa?
 
Ģimenes ārsta izziņa vai dermatologa izziņa ir derīga sešus mēnešus. 
 
Kā solārija darbinieki varēs pārbaudīt solārija apmeklētāja vecumu?
 
Lai pārliecinātos par patērētāja vecumu, solārija personāls pieprasīs, lai patērētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. Pēc solārija personāla vai Veselības inspekcijas pieprasījuma patērētāja pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. 
 
Kur iespējams uzzināt par starojuma radītiem riskiem veselībai?
 
Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai patērētājs pirms pakalpojuma saņemšanas tiktu informēts par riskiem veselībai, kas saistīti ar UV starojuma ietekmi, un pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem. Solārija personāls pirms pakalpojuma sniegšanas izsniedz patērētājam apmeklējumu uzskaites karti, kurā norādīts patērētāja vārds, uzvārds, apmeklējuma datums un laiks, kā arī norādīta informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un pakalpojuma saņemšanas nosacījumi. Patērētājs ir tiesīgs saņemt skaidrojumu par šādiem jautājumiem.  Plašāku informāciju par solāriju, sauļošanās un ultravioletā starojuma iedarbību var skatīt šeit.
 
Pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma sniegšanas vietā ir jānodrošina informācija par UV starojuma ietekmi, sauļošanās kontrindikācijām, pareiza sauļošanās režīma ieteikumiem un ādas tipiem. Informāciju izvieto tā, lai patērētājam tā būtu viegli ieraugāma un salasāma.
Solārija personālam ir pienākums novērtēt patērētāja ādas stāvokļa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sniegt konsultāciju par piemērotāko sauļošanās režīmu
 
Vai solārijā ir jālieto aizsargbrilles?
 
Aizsargbrilles ir domātas acu aizsardzībai pret UV starojumu, lai nerastos acu bojājumi (fotokeratīts, radzenes un varavīksnenes iekaisums, fotokonjunktivīts, acs melanoma un katarakta). Pakalpojuma sniedzējam katram solārija apmeklētājam ir jānodrošina:  UV starojuma aizsargbrilles, kā arī salvetes vai citus līdzekļus kosmētikas noņemšanai. UV starojuma aizsargbrilles solārija personāls tīra un dezinficē ar atbilstošiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem pēc katras lietošanas reizes. 
 
Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam
 
Pakalpojuma sniegšanas vietā tiek nodrošinātas vismaz šādas telpas:
  • uzgaidāmā telpa vai vieta patērētājam;
  • telpa vai norobežota vieta, kur atrodas solārija iekārta un vieta patērētāja personīgo mantu un drēbju novietošanai;
  • vieta telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai;
  • telpa personāla higiēnas vajadzībām (tualete – arī klienta lietošanai). 
 
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina solārija iekārtas tīrīšanu un dezinfekciju pēc katras izmantošanas reizes. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina uzskaiti par pakalpojuma sniegšanas vietas telpas, iekārtas vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju, norādot datumu, laiku, kā arī personu, kas to tīrījusi vai dezinficējusi. Uzskaites ierakstiem par telpu, iekārtu vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamiem arī patērētājam.
 
Solārija iekārtas radītais maksimālais efektīvais UV starojuma līmenis nedrīkst pārsniegt 0,3 W/m2. Solārija iekārtas radīto maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni apliecina  solārija iekārtas tehniskā dokumentācija (solārija iekārtas pase) vai lampu ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija, vai mērījumu rezultāti.  Jāatceras, ka katrai solārija iekārtai ir paredzēts  maksimālais sauļošanas laiks vienam seansam, maksimālais ieteicamais seansu skaits gadā – ne vairāk kā 50 (ieskaitot arī sauļošanos dabīgajā saulē).
 
Kā uzzināt vai solārija iekārtas lampas ir „jaunas”?
 
Ne retāk kā reizi mēnesī solārija personāls  veic ierakstus (elektroniski vai papīra formā) par solārija iekārtu lampu maiņu, to nolietojuma pakāpi (%), kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm. Šiem datiem pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamiem arī patērētājiem. 
 
Solārija personālam jābūt  personas medicīniskai grāmatiņai, kurā veikti ieraksti atbilstoši prasībām, kas noteiktas personām, kuru darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Sīkāk par obligātām veselības pārbaudēm skatīt šeit.
  
Kur iesniegt sūdzību, ja neapmierina solārija pakalpojums?
Solāriju pakalpojumu sniedzējiem noteikto prasību izpildi kontrolē Veselības inspekcija. Plašāk skatīt šeit, iesniegumu var iesniegt arī elektroniski.
 

Veselības inspekcijas aptaujas rezultāti par solārija apmeklēšanas paradumiem