Par MK 02.07.2013. noteikumiem Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"

 
Ar 2013.gada 11.jūliju tiek piemērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (turpmāk – regula Nr. 1223/2009) noteiktās prasības.
 
Lai nodrošinātu regulā Nr. 1223/2009 noteikto prasību izpildi, ar 2013.gada 11.jūliju stājās spēkā Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumi Nr.354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” (turpmāk - 02.07.2013. noteikumi Nr.354), bet zaudēja spēku Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr.354 „Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību”.
 
Atbilstoši 02.07.2013. noteikumiem Nr.354:
 
Veselības inspekcija ir kompetentā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 1223/2009 34.pantu, un tā nodrošina kosmētikas līdzekļu tirgus iekšējo kontroli;
 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās informācijas centrs ir iestāde, kas elektroniskā veidā saņem no Eiropas Komisijas regulas Nr. 1223/2009 13.panta 6.punktā minēto informāciju par kosmētikas līdzekļa pamatsastāvu, ko izmanto tikai ārstēšanas vajadzībām.
 
02.07.2013. noteikumos Nr.354 ietvertas prasības:
 
regulas Nr. 1223/2009 19.panta 5.punktā minētās informācijas norādīšanai valsts valodā;  
 
marķējumā obligātās informācijas norādīšanai kosmētikas līdzekļiem, kas nav fasēti vai tiek fasēti pārdošanas vietā pēc pircēja pieprasījuma, vai tiek fasēti tūlītējai pārdošanai;
 
kosmētikas līdzekļu mikrobioloģiskās tīrības kritēriji;
 
veidlapa, kura jāizmanto kosmētikas līdzekļu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, lai paziņotu kompetentajai iestādei par būtisku nevēlamu kosmētikas līdzekļa ietekmi atbilstoši regulas Nr. 1223/2009 23.pantam;
 
veidlapa, kuru aizpilda ražotāji Latvijā, kuriem nepieciešams Veselības inspekcijā saņemt brīvās tirdzniecības sertifikātu kosmētikas līdzekļu eksportam uz trešajām valstīm;
 
astoņās Eiropas Savienības direktīvās iekļautās kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšanas, paraugu sagatavošanas un ķīmisko vielu noteikšanas metodes;
 
norādījumi par testu veikšanu akreditētās laboratorijās;
 
Veselības inspekcija līdz 2020.gada 11.jūlijam, nepieciešamības gadījumā nodrošina ārstniecības personām pieeju informācijai par kosmētikas līdzekļu sastāvu, kas iesniegta līdz 2013.gada 11.jūlijam.