Kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība 2012.gadā

 

PROJEKTA Mērķis
 
Uzraudzības projekta mērķis bija kontrolēt Latvijas tirgū piedāvāto kosmētikas līdzekļu atbilstību Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumu Nr.354 „Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību” (turpmāk - Noteikumi Nr.354) drošuma prasībām, t.sk. veikt Latvijas teritorijā ražoto un importēto kosmētikas līdzekļu lietas kontroli, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu kosmētikas līdzekļu laišanu un izvietošanu Latvijas tirgū un pārtrauktu veselībai bīstamu produktu tirdzniecību.
 
Kontroles veiktas no 2012.gada februāra līdz augustam.
 
Kontrolētie uzņēmumi
 
Izvēloties kontrolei vairumtirdzniecības objektu,  tika ņemti vērā šādi kritēriji:
 
 •  saņemta negatīva informācija (sūdzība, ES ātrās informācijas apmaiņas  sistēma - RAPEX, informācija no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kontrolējošās iestādes),
 • jauns uzņēmums,
 • uzņēmums, kas sevi reklamē kā „eko”, „bio”, dabīgu produktu ražotājs vai izplatītājs,
 • specializējas bērnu kosmētikas piedāvāšanā tirgū.
 
Prioritāri kontrolēm tika izvēlēti kosmētikas ražotāji un importētāji, kā arī uzņēmumi, kur nebija veikta plānveida kontrole 2010. un 2011. gadā, vai arī veiktajās kontrolēs iepriekšējos gados konstatētas būtiskas neatbilstības.
 
Kontrolētie produkti
 
Katrā uzņēmumā kontrolei tika atlasīti vismaz pieci kosmētikas līdzekļi.  Izvēloties kosmētikas līdzekļus kontrolei, tika piemēroti šādi kritēriji:
 
 • produkts paredzēts lietošanai bērniem,
 • satur konservantus (parabēnus),
 •  iepakojums atgādina pārtikas produkta iepakojumu,
 • paredzētus matu taisnošanai,
 • reklamēts kā „konservantus nesaturošs, dabīgs, ekoloģiski tīrs” u.tml.,
 • saskaņā ar paredzēto lietošanas jomu nonāk saskarē ar gļotādām.
 
Kontrolētās kosmētikas līdzekļu lietas 
 
Saskaņā ar projekta uzdevumu ražošanas un importēšanas uzņēmumos veiktas 15 kosmētikas līdzekļu lietu kontroles. Kontrolei izvēlēti uzņēmumi, kuros kosmētikas līdzekļu lietu kontroles iepriekšējos gados netika veiktas, vai kosmētikas līdzekļu testēšanas rezultātā tika konstatētas neatbilstības sastāvā.
 
Kontrolētās prasības
 
 • kosmētikas līdzekļu sastāva atbilstība drošuma prasībām,
 • kosmētikas līdzekļu paziņošana un informācija sabiedrībai,
 • kosmētikas līdzekļu marķējuma atbilstība prasībām,
 • maldinošas informācijas sniegšana par kosmētikas līdzekli,
 • kosmētikas līdzekļa lietas atbilstība prasībām.
 
Kontroļu rezultāti
 
Projekta laikā veiktas kontroles 110 uzņēmumos (64% no kontrolētajiem uzņēmumiem tika konstatētas neatbilstības). No kontrolētajiem 525 kosmētikas līdzekļiem 39% bija prasībām neatbilstoši. Konstatētās neatbilstības kontrolētajiem kosmētikas līdzekļiem atspoguļotas 1.attēlā.
No projektā kontrolētajiem 110 uzņēmumiem 45, jeb 41% uzņēmumos kontroles par kosmētikas līdzekļu prasībām veiktas pirmo reizi uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.
Projekta īstenošanas laikā tika veikta arī kosmētikas līdzekļu laboratoriskā testēšana.
 
 
1.attēls. Konstatētās neatbilstības kontrolētajiem kosmētikas līdzekļiem
 
Kosmētikas līdzekļu sastāva atbilstība
 
Noteikumi Nr.354 nosaka, kādas sastāvdaļas aizliegts izmantot kosmētikas līdzekļos, kā arī koncentrāciju ierobežojumus noteiktām sastāvdaļām un lietošanas jomas kosmētikas līdzekļiem, kuru sastāvā ir noteiktas sastāvdaļas. Projekta īstenošanas laikā tika konstatēti 10 kosmētikas līdzekļi ar prasībām neatbilstošu sastāvu.          
Laboratoriski testējot kosmētikas līdzekļus, kas tika reklamēti kā ekoloģiski vai dabiski, četros šādos produktos (divos, kas ražoti Latvijā, un divos, kas importēti) tika konstatēts mikrobioloģiskais piesārņojums.
Uzņēmumam, kas importējis un piedāvājis tirgū zobu pastu ar konstatēto mikrobioloģisko piesārņojumu, piemērots naudas sods administratīvā pārkāpuma lietā un uzdots konkrēto zobu pastu atsaukt no tirgus.
Viens no Latvijas ražotājiem, uzzinot testēšanas rezultātus, veicis brīvprātīgi kosmētikas līdzekļa tirdzniecības apturēšanu un nodrošinājis līdzekļa nenonākšanu tirgū, kamēr tiks panākta tā atbilstība likumdošanas prasībām.
Diviem kosmētikas līdzekļiem piemērota tirdzniecības apturēšana un ņemot vērā, ka mikrobioloģiskā piesārņojuma izraisītājs ir sastāvam pievienotais pārtikā lietojamais sausais piens, uzņēmumam uzdots pārstrādāt kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējumu, ņemot vērā līdzekļa sastāvu un izejvielu īpašības. Uzņēmumam uzdots arī pārstrādāt lietošanas instrukciju, pārskatot paredzēto atšķaidījumu uz vidējo vannas tilpumu – vienīgo paredzēto lietošanas veidu.
Pamatojoties uz Īrijas kompetentās iestādes kosmētikas jomā informāciju par Latvijas uzņēmuma izplatītu veselībai nedrošu matu taisnošanas līdzekli, tika veikta šī produkta laboratoriskā testēšana.  Testēšanas rezultāti uzrādīja, ka ir pārsniegts konservanta formaldehīda saturs (2,64%) produktā. Inspekcijas amatpersonas apturēja matu taisnošanas līdzekļa izplatīšanu un uzdeva atsaukt šo produktu no skaistumkopšanas saloniem un lietotājiem, vienlaicīgi uzņēmumam tika piemērots naudas sods administratīvā pārkāpuma lietā. Pamatojoties uz saņemtajiem testēšanas rezultātiem, sagatavots un publicēts RAPEX ziņojums par šo produktu.
Projekta īstenošanas laikā no kontrolētiem 525 kosmētikas līdzekļiem pieciem marķējumā sastāvdaļu sarakstā bija norādīta aizliegta sastāvdaļa – PABA. Vēlāk Polijas ražotājs rakstiski informējis Inspekciju, ka tā bijusi kļūda marķējumā, un līdzekļa sastāvā viela PABA netiek pievienota. Apturētiem līdzekļiem izsniegta atļauja preču izplatīšanas atsākšanai.
 
Informācijas sniegšana Veselības inspekcijai un sabiedrībai par kosmētikas līdzekļiem
 
Noteikumi Nr.354 nosaka uzņēmējiem pienākumus pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas tirgū iesniegt Veselības inspekcijā noteiktu informāciju un nodrošināt, ka noteikta informācija par kosmētikas līdzekli ir viegli pieejama sabiedrībai.
Projekta laikā kontrolētie Latvijā ražotie kosmētikas līdzekļi visi bija paziņoti Veselības inspekcijā. Neatbilstības paziņošanas prasību izpildē tika konstatētas 11 importētiem kosmētikas līdzekļiem.
Pie kosmētikas līdzekļu izplatītajiem šī prasība projekta ietvaros netika kontrolēta, jo ar 2012.gada 11.janvāri darbību uzsāka Eiropas Komisijas uzturētais Cosmetic Product Notification Portal, jeb CPNP – kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāls, ar pārejas periodu līdz 2013.gada 11.jūlijam. Pārejas perioda laikā kosmētikas līdzekļu izplatītājiem nav pieejama informācija par citā dalībvalstī ražoto vai importēto kosmētikas līdzekļu paziņošanu un to pienākumi sniegt noteiktu informāciju CPNP stāsies spēkā tikai 2013.gada jūlijā.
Kontroļu laikā konstatēti tikai seši kosmētikas līdzekļi, kuriem ražotājs vai importētājs nebija nodrošinājis sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par kosmētikas līdzekļa sastāvu, savukārt pieciem kosmētikas līdzekļiem uzrādītajā dokumentācijā norādītās sastāvdaļas nesakrita ar konkrētā kosmētikas līdzekļa marķējumā norādītām. Uzņēmējam tika uzdots precizēt informāciju un novērst marķējumā vai dokumentācijā sniegtās informācijas neatbilstības, par veiktajiem pasākumiem informējot Veselības inspekciju.
 
Kosmētikas līdzekļu marķējums
 
No 525 kontrolētiem kosmētikas līdzekļiem 185 (jeb 35%) konstatētas neatbilstības Noteikumos Nr.354 noteiktajām prasībām marķējumam un pievienotajai informācijai. Visbiežāk konstatēto marķējuma neatbilstību īpatsvars atspoguļots 2.attēlā.
 
Latvijā ražotiem kosmētikas līdzekļiem neatbilstības marķējumā netika konstatētas, kamēr aptuveni 40% importēto un no citām dalībvalstīm izplatīto kosmētikas līdzekļu marķējums bija neatbilstošs (no tiem 8 kosmētikas līdzekļi bija paredzēti bērniem).
 
Kontroļu laikā tika konstatēts, ka no 161 kosmētikas līdzekļa, kam bija nepieciešamas norādes marķējumā attiecībā uz preces uzglabāšanas režīmu, 29 kosmētikas līdzekļiem obligātā informācija marķējumā valsts valodā nebija nodrošināta. Tāpat amatpersonas konstatēja, ka no 354 kosmētikas līdzekļiem, kam saskaņā ar Noteikumiem Nr.354 marķējumā vai pievienotajā instrukcijā bija jānorāda brīdinājumi, tie nebija norādīti 89 kosmētikas līdzekļiem. No 437 kosmētikas līdzekļiem, kam bija jānorāda lietošanas noteikumi, tie nebija norādīti 61 līdzeklim.
 
Citu kosmētikas līdzekļu marķējumā konstatēto neatbilstību īpatsvars nepārsniedz 5% robežu.
 
2.attēls. Biežāk konstatēto neatbilstību īpatsvara atspoguļojums kosmētikas līdzekļu latviešu valodas marķējumā.
 
Maldinoša informācija kosmētikas līdzekļa marķējumā
 
Kontroļu laikā konstatēti deviņi kosmētikas līdzekļi (viens importēts un astoņi izplatītie no citām ES dalībvalstīm), kuru marķējumā esošā informācija maldināja patērētāju.
Divu kosmētikas līdzekļu marķējumā uzņēmējs ielicis norādi par saņemto atzinumu par produkta drošumu no neeksistējošas valsts iestādes. Savukārt septiņiem kosmētikas līdzekļiem uzņēmēji, piedāvājot kosmētikas līdzekļus Latvijas tirgū, marķējumā latviešu valodā piedēvē tādas produkta īpašības un sniedz norādes par lietošanas jomām, kādas produkta ražotājs  marķējuma oriģinālā nav noradījis.
 
Kosmētikas līdzekļu lietas
 
Projekta laikā, saskaņā ar Noteikumu Nr.354 58.punktu, veiktas 15 (septiņu Latvijā ražotu un astoņu importētu) kosmētikas līdzekļu lietu kontroles, t.sk. piecas kontroles pēc negatīvu testēšanas rezultātu saņemšanas.
Tikai pieciem kosmētikas līdzekļiem (trīs Latvijā ražotiem un no Indijas un Kanādas importētiem līdzekļiem) uzņēmēji bija sagatavojuši un varēja uzrādīt visu Noteikumos Nr. 354 noteikto informāciju, pārējo kontrolēto uzņēmēju uzrādītā informācija nebija pietiekama, un uzņēmējiem tika uzdots uzrādīt Inspekcijā trūkstošo dokumentāciju noteiktajos termiņos. Biežāk konstatētās neatbilstības kosmētikas līdzekļu lietā atspoguļotas 3.attēlā.
 
3.attēls. Biežāk konstatētās neatbilstības kosmētikas līdzekļu lietā.
 
No 15 kontrolētajām kosmētikas līdzekļu lietām, tikai vienam, Izraēlā ražotam produktam, kontroles laikā nevarēja uzrādīt pilnīgu informāciju par kvalitatīvo un kvantitatīvo saturu.
Desmit kosmētikas līdzekļu lietās amatpersonas atzina par nepilnīgiem datus par izejvielu vai gala produkta fizikāli-ķīmisko un mikrobioloģisko specifikāciju, četriem kosmētikas līdzekļiem nebija dokumentēta ražošanas metode, septiņiem - nebija vispār vai tika atzīts par nepilnīgu drošuma novērtējums attiecībā uz cilvēka veselību; astoņiem - nevarēja uzrādīt visu nepieciešamo informāciju, kas apliecina, ka izejvielas un gala produkts nav testēts uz dzīvniekiem; pieciem - nevarēja dokumentāli pamatot apgalvojumus to īpašai iedarbībai.
           
KOPSAVILKUMS
 
Produktu kontroles nodaļas kosmētikas līdzekļu kontroļu projekta ietvaros 2012. gadā no februāra līdz augusta mēnesim 110 vairumtirdzniecības uzņēmumos veica 525 kosmētikas līdzekļu, 15 kosmētikas līdzekļue lietas kontroles, tai skaitā izskatot dokumentāciju pieciem kosmētikas līdzekļiem sakarā ar saņemtajiem testēšanas rezultātiem, lai izvērtētu Noteikumu Nr.354, Valsts valodas likuma, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Preču un pakalpojuma drošuma likuma prasību ievērošanu.
Kontroles veiktas dažāda lieluma kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecības uzņēmumos, gan tādos, kur kontroles jau veiktas iepriekšējos gados, gan tādos, kas nav bijuši Veselības inspekcijas uzraudzībā. Projekta laikā 64% no kontrolētajiem uzņēmumiem tika konstatētas neatbilstības. No kontrolētajiem 525 kosmētikas līdzekļiem 39% bija prasībām neatbilstoši produkti. No 110 kontrolētiem 45 (jeb 41%) uzņēmumos Veselības inspekcijas amatpersonas kontroli kosmētikas līdzekļu jomā veica pirmo reizi. Uzņēmumos, kuros veiktas kontroles pirmo reizi, neatbilstības tiek konstatētas biežāk, jo reti kurš uzņēmums par normatīvo aktu prasībām interesējas pirms kosmētikas līdzekļu tirdzniecības uzsākšanas. Tomēr neatbilstības tiek konstatētas arī uzņēmumos, kas kontrolēti atkārtoti un ir informēti par prasībām.
Gadījumā, kad amatpersonas konstatēja neatbilstības Noteikumu Nr.354 prasībām,  tika uzdoti noteiktie korektīvie pasākumi, un uzņēmēji pēc kontroles veica nepieciešamās darbības, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. Atsevišķos gadījumos uzņēmēji lūdz papildus laiku, piemēram, lai iesniegtu dokumentāciju no kosmētikas līdzekļa lietas sadaļām. Kad amatpersonai radās pamatotas šaubas, ka kosmētikas līdzeklis varētu radīt nepieņemamu risku patērētāja veselībai vai arī saņemtie laboratoriskās testēšanas rezultāti to apstiprina, tika piemērotas arī sankcijas – sastādīts akts par preču tirdzniecības apturēšanu, uzdots veikt preču atsaukšanu no tirgus un uzsākta administratīvā lietvedība.
Konstatēts, ka marķējuma neatbilstību īpatsvars 2012.gadā kontrolētiem KL samazinās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu uzraudzības rezultātiem (2012.gadā – 35%, 2011.gadā – 39%, 2010.gadā – 50%, 2009.gadā – 48% un 2008.gadā – 40%).
Kosmētikas līdzekļu lietu kontroļu rezultāti apliecināja uzņēmēju nepietiekamu zināšanu līmeni par nepieciešamību ievākt, izvērtēt un glabāt informāciju par kosmētikas līdzekļa sastāvā esošām vielām, to īpašībām, veikt gala produkta drošuma novērtējumu un ticamu pierādījumu esamības nodrošinājumu īpašas iedarbības apgalvojumiem.