Prasības mazgāšanas līdzekļiem

 

Kopš 2005. gada visā Eiropas Savienībā mazgāšanas līdzekļiem piemēro prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem (turpmāk - Regula Nr. 648/2004). Normatīvos aktus skatīt šeit.

Regulas Nr. 648/2004 mērķis ir panākt augstu vides aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz ūdens vidi, mazināt videi radīto risku, nodrošināt mazgāšanas līdzekļu brīvu apriti iekšējā tirgū, vienlaikus garantējot augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni  un uzlabot informācijas sniegšanu patērētājiem.

Regula Nr. 648/2004 attiecas uz visiem līdzekļiem, kurus izmanto cietu virsmu, apģērbu, tekstilpreču un dažādu priekšmetu mazgāšanai vai tīrīšanai gan mājsaimniecībās, gan profesionālai lietošanai, piemērām, veļas mazgāšanas līdzekļi, veļas mīkstinātāji, trauku mazgāšanas līdzekļi, automašīnu kopšanas līdzekļi, sienu, flīžu, stiklu, cauruļu tīrīšanas līdzekļi un citi ziepju un/vai virsmaktīvo vielu saturošie līdzekļi, arī spirtu un ūdens saturoši maisījumi. Īpaši jāpievērš uzmanību tam, ka ir tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, kas savu funkciju veic bez virsmaktīvajām vielām, piem. līdzekļi ar šķīdinātājiem. Ir līdzekļi tīrīšanai, kā piemēram, kontaktlēcu tīrīšanas šķīdumi, piedevas degvielai motora tīrības uzturēšanai, ziepju rieksti, baktērijas saturoši tīrīšanas līdzekļi, uz kuriem Regulas Nr.648/2004 prasības neattiecas.  Vairāk par šādiem līdzekļiem var izlasīt vadlīniju „Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes (FAQ) par mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem” 6.sadaļā. Skatīt šeit.

Regula Nr. 648/2004 nosaka specifiskas prasības mazgāšanas līdzekļu marķējumam, virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās pakāpei, ierobežojumus fosfātu un citu fosfora savienojumu saturam sastāvā, sastāvdaļu saraksta publicēšanai internetā, informācijas sniegšanai (datu apkopojums) medicīniskajam personālam.

Regulas Nr.648/2004 prasības ir jāievēro uzņēmējiem, kas laiž tirgū (ražo un importē) un izplata mazgāšanas līdzekļus.

 

Regulā Nr. 648/2004 izmantotās definīcijas

Mazgāšanas līdzeklis ir jebkura viela vai maisījums, kas satur ziepes un/vai citas virsmaktīvās vielas, kuras paredzētas mazgāšanai un tīrīšanai. Tie var būt jebkāda veida mazgāšanas līdzekļi (šķidrums, pulveris, pasta; līdzekļi, kam ir stieņa, tāfelītes, ķieģeļa un veidnes forma u.tml.), ko izmanto mājsaimniecībās, iestādēs vai rūpniecībā, vai pārdod šiem mērķiem.

Citi produkti, kas pieskaitāmi pie mazgāšanas līdzekļiem:

"Mazgāšanas palīglīdzekļi", kas paredzēti drēbju, mājsaimniecības veļas u.tml. priekšmetu mērcēšanai (priekšmazgāšanai), skalošanai vai balināšanai,

"Auduma mīkstinātāji", kas paredzēti audumu taustuma mainīšanai, tos izmantojot papildus mazgāšanas līdzekļiem,

"Tīrīšanas līdzekļi", kas paredzēti izmantošanai kā universāli mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļi un/vai citi līdzekļi virsmu tīrīšanai (piem., materiālu, gatavu ražojumu, mehānismu, mehānisku ierīču, transportlīdzekļu un to aprīkojuma, darbarīku, aparatūras virsmām u.tml.),

"Citi tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi", kas paredzēti mazgāšanai un tīrīšanai jebkurā citā gadījumā.

“Patērētāju veļas mazgāšanas līdzeklis” ir veļas mazgāšanai paredzēts mazgāšanas līdzeklis, kas laists tirgū neprofesionālai izmantošanai, tostarp publiskās veļas mazgātavās.

“Patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojams mazgāšanas līdzeklis” ir mazgāšanas līdzeklis, kas laists tirgū neprofesionālai izmantošanai automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās.

„Ražotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas atbild par mazgāšanas līdzekļa vai virsmaktīvās vielas laišanu tirgū; par ražotāju jo īpaši ir uzskatāms izgatavotājs, ievedējs, patstāvīgi strādājošs fasētājs vai jebkura persona, kas maina mazgāšanas līdzekļa vai tajā izmantojamo virsmaktīvo vielu īpašības, izstrādā vai pārveido to marķējumu. Par ražotāju nav uzskatāms izplatītājs, kas nemaina mazgāšanas līdzekļa vai tajā izmantojamo virsmaktīvo vielu īpašības, marķējumu vai iepakojumu, ja vien viņš nedarbojas kā ievedējs.

Regulā Nr. 648/2004 nav dota definīcija importētājam. Saskaņā ar REACH un CLP Regulu „Importētājs” ir jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par importu. Imports: fiziska preču ievešana Kopienas muitas teritorijā.

“Mazgāšana” ir veļas, audumu, trauku un citu cietu virsmu mazgāšana

“Tīrīšana” ir process, kurā nevēlami nogulsnējumi tiek atdalīti no virsmas vai tās iekšpuses, tos izšķīdinot vai izkliedējot.

“Laist tirgū” nozīmē pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū. Importu Savienības muitas teritorijā uzskata par laišanu tirgū.

“Darīt pieejamu tirgū” nozīmē par maksu vai bez maksas piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū, veicot komerciālu darbību.

„Medicīniskais personāls” ir reģistrēts praktizējošs mediķis vai persona, kas strādā reģistrēta praktizējoša mediķa uzraudzībā, veic slimnieku aprūpi, uzstāda diagnozi vai uzņemas ārstēšanu un kam ir pienākums ievērot profesionālo konfidencialitāti.

 „Rūpniecībā un iestādēs izmantojamie mazgāšanas līdzekļi” ir īpaši mazgāšanas līdzekļi, ko mazgāšanai un tīrīšanai ārpus sadzīves sfēras lieto šim nolūkam apmācīts personāls.

"Vielas" ir ķīmiskie elementi un to savienojumi, kas sastopami dabā vai iegūti kādā ražošanas procesā, tostarp jebkādas piedevas, kas vajadzīgas produktu stabilizēšanai, kā arī jebkādi ražošanas gaitā radušies piemaisījumi, izņemot šķīdinātājus, kurus var atdalīt, neietekmējot vielas noturīgumu un ķīmisko sastāvu.

„Maisījumi” ir maisījumi vai šķīdumi, kas satur divas vai vairākas vielas.

"Virsmaktīvā viela" ir jebkāda mazgāšanas līdzekļos izmantojama organiskā viela un/vai maisījums, kam piemīt virsmaktīvās īpašības un kas satur vienu vai vairākas hidrofilas grupas un vienu vai vairākas hidrofobas grupas, kuru īpatnības un izmēri ļauj samazināt ūdens virsmas spraigumu un izveidot vienmolekulāru izkliedes vai adsorbcijas slāni uz ūdens/gaisa starpvirsmas, veidot emulsijas un/vai mikroemulsijas, un/vai micellas, kā arī adsorbēties uz ūdens/cieta ķermeņa starpvirsmas.

 

Informācija par prasībām attiecībā uz sastāvu

Prasības attiecībā uz virsmaktīvo vielu bioloģisko noārdīšanu

Regula Nr. 648/2004 paredz, ka visām mazgāšanas līdzekļos iekļautajām virsmaktīvajām vielām bioloģiski viegli jāsadalās, ko apliecina Regulas Nr.648/2004 III pielikumā minēto testu rezultāti.

Saskaņā ar Regulas Nr. 648/2004 prasībām, mazgāšanas līdzekļu ražotājiem un importētājiem jānodrošina informācija par ķīmisko maisījumu sastāvā esošo virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās testu metodēm un to rezultātiem. Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti profesionālai lietošanai, īpašos gadījumos var piemērot atvieglotas prasības virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spējai. Šādu mazgāšanas līdzekļu ražotājam vai importētājam jāgriežas ar iesniegumu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas ir Latvijas kompetentā iestāde un veic mazgāšanas līdzekļu novērtēšanu, lai piemērotu izņēmumus.

Fosfātu satura ierobežojums

2012. gada 14. martā ar Komisijas Regulu Nr. 259/2012 tika grozīta Regulu Nr.648/2004 ieviešot visās ES dalībvalstīs ierobežojumus fosfātu un citu fosfora savienojumu saturam patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļos un patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamos mazgāšanas līdzekļos.

No 2013. gada 30. jūnija nedrīkst laist tirgū patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļus, ja fosfora kopējais saturs ir 0,5 grami vai pārsniedz to tādā mazgāšanas līdzekļa daudzumā, ko ieteicams izmantot mazgāšanas procesa galvenajā ciklā veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodzei, kas definēta  Regulas Nr.648/2004 VII pielikuma B daļā ūdenim ar augstu ūdens cietību:

 • vidēji netīriem audumiem augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļu gadījumā,
 • mazliet netīriem audumiem mazgāšanas līdzekļu, kas paredzēti smalkiem audumiem, gadījumā.

No 2017. gada 1. janvāra nedrīkstēs laist tirgū patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamus mazgāšanas līdzekļus, ja fosfora kopējais saturs būs 0,3 grami vai pārsniegs to standartdevā, kas definēta Regulas Nr.648/2004  VII pielikuma B daļā.

 

Marķējuma prasības plašam patēriņam paredzētajiem mazgāšanas līdzekļiem

Uz iepakojuma, kurā mazgāšanas līdzekļi tiek laisti pārdošanā, redzamā vietā ar skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem jābūt norādītai šādai informācijai:

 1. Mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļa nosaukums un tirdzniecības nosaukums,
 2. Par ražojuma laišanu tirgū atbildīgās personas nosaukums vai komercnosaukums, vai firmas zīme un pilnīga adrese un tālruņa numurs,
 3. Adrese, e-pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs, ko izmanto, lai saņemtu medicīniskajam personālam paredzēto datu apkopojumu,
 4. Lietošanas pamācību un īpašus piesardzības pasākumus latviešu valodā, ja  tas ir nepieciešams,
 5. Mājas lapas adrese, kur publicēts pilns sastāvdaļu saraksts,
 6. Sastāvdaļas latviešu valodā, saskaņā ar zemāk minētajiem norādījumiem:  

Jānorāda šādas sastāvdaļas, ja to koncentrācija līdzeklī pārsniedz 0,2 % svara:

 • fosfāti,
 • fosfonāti,
 • anjonu / katjonu / amfotērajas / nejonu virsmaktīvās vielas,
 • skābekļa / hlora saturošs balinātājs,
 • EDTA / NTA (nitriltrietiķskābe) un to sāļi,
 • fenoli un halogenētie fenoli,
 • paradihlorbenzols,
 • aromātiskie / alifātiskie / halogenētie ogļūdeņraži,
 • ziepes,
 • ceolīti,
 • polikarboksilāti.

Šādu vielu saturs marķējumā jānorāda ievērojot sekojošus svara % diapazonus:  <5%, 5 - 15%, 15 - 30%, > 30.

Neatkarīgi no koncentrācijas, marķējumā jānorāda šādas sastāvdaļas:

 • fermenti,
 • dezinfekcijas līdzekļi,
 • optiskie balinātāji,
 • smaržas un aromātiskās kompozīcijas.

Ja sastāvā ir alerģiju izraisošas smaržvielas, kuru koncentrācija pārsniedz 0,01%, tad tās norāda marķējumā, saskaņā ar kopējās nomenklatūras (INCI- Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotā starptautiskā nomenklatūra) nosaukumiem.

Ja ir pievienoti konservanti, tad tie jānorāda neatkarīgi no koncentrācijas, izmantojot kopējo nomenklatūru - INCI.

 

Par izmantojamo devu norādi marķējumā

Uz patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļu iepakojuma norāda šādu informāciju:

 • ieteicamos daudzumus un/vai izmantojamās devas mililitros vai gramos, kas atbilst veļas mazgājāmās mašīnas standartnoslodzei un ūdens cietības pakāpei (mīksts, vidēji ciets, ciets ūdens), norādot mazgāšanas ciklu skaitu (viens vai divi cikli),
 • augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļiem norāda veļas mazgājamās mašīnas standartslodzei atbilstīgu "vidēji netīru" audumu proporciju skaitu, bet mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti smalkiem audumiem, norāda veļas mazgājamās mašīnas standartslodei atbilstīgu "maliet netīru" audumu proporciju skaitu, ko var izmazgāt ar iepakojuma saturu vidējas cietības ūdenī, kas atbilst 2,5 milimoliem CaCO3/l,
 • mērtrauka ietilpību, ja tas pievienots, norāda mililitros vai gramos, tajā ir atzīme, kas atbilst mazgāšanas līdzekļa devai, kura paredzēta veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodzei atkarībā no ūdens cietības klases (mīksts, vidēji ciets un ciets ūdens).

Veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodze ir 4,5 kg sausu audumu, ja izmanto augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļus, un 2,5 kg sausu audumu, ja izmanto zemas efektivitātes mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis ir uzskatāms par augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekli, ja ražotāja norādēs nav galvenokārt uzsvērta saudzīga attieksme pret audumu, t.i., mazgāšana zemā temperatūrā, saudzīgi mazgājamas šķiedras un krāsas.

Uz patērētāju automātiskajās veļas mazgājamās mašīnās lietojamo mazgāšanas līdzekļu iepakojuma, norāda šādu informāciju:

 • standartdevu gramos vai mililitros, vai tablešu skaitā attiecībā uz galveno mazgāšanas ciklu vidēji netīriem traukiem maksimāli pilnā 12 vienībām paredzētā trauku mazgājamā mašīnā, norādot ūdens cietību (mīksts, vidējs un ciets ūdens).

 

Informācijas sniegšana (datu apkopojums) medicīniskajam personālam

Ražotājiem un importētājiem jābūt gataviem nekavējoties pēc pieprasījuma medicīniskam personālam sniegt datu apkopojumu par mazgāšanas līdzekļa sastāvu. Šajā datu apkopojumā jābūt pilnam sastāvdaļu sarakstam un detalizētākai informācijai par vielu koncentrāciju.

Medicīniskajam personālam domātajā sastāvdaļu sarakstā norāda:

 • Mazgāšanas līdzekļa nosaukumu un ražotāju,
 • Sastāvdaļas dilstošā secībā.

Sastāvdaļas grupē svara procentu diapazonos: >10%, 1-10%, 0,1-1% un <0,1%.

Katrai sastāvdaļai norāda parasto ķīmisko nosaukumu vai IUPAC nosaukumu, INCI nosaukumu, CAS numuru, ja tie pieejami, un Eiropas farmakopejā norādīto nosaukumu.

Smaržu, aromātisko kompozīciju, ēterisko eļļu vai krāsvielu uzskata par vienu sastāvdaļu, un vielas, ko tās satur, atsevišķi nenorāda, izņemot alerģiju izraisošas smaržvielas, ja kopējā alerģiju izraisošās smaržvielas koncentrācija mazgāšanas līdzeklī pārsniedz 0,01%.

 

Sastāvdaļu saraksta publicēšana internetā (mājaslapā)

Plaša patēriņa produktu ražotājiem un importētājiem ir jānodrošina, ka interneta mājaslapā ir publicēts mazgāšanas līdzekļu sastāvs. Mājaslapai ir jābūt bezmaksas un visiem pieejamai. Ražotājs  vai importētājs atbildīgs par mājaslapas saturu, un mājaslapas adrese ir jānorāda uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

Prasības sastāvdaļu nosaukumu norādīšanai ir tādas pašas, kā norādīts sadaļā par datu apkopojumu medicīniskajam personālam. Tomēr patērētājiem domātajā informācijā netiek prasīts norādīt sastāvu svara procenta diapazonos un CAS numurus.

Eiropas Komisijas uzturētā tīmekļa vietnē CosIng

var atrast informāciju par INCI nosaukumiem, IUPAC nosaukumiem, Eiropas farmakopejā norādītiem nosaukumiem un CAS numuriem.  

 

Mazgāšanas līdzekļi profesionālai lietošanai

Rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem, kas nav paredzēti plašai sabiedrībai,  sastāvdaļas var nenorādīt marķējumā, kā arī var neveikt sastāvdaļu saraksta publicēšanu mājas lapā, ar nosacījumu, ja līdzvērtīga informācija ir sniegta tehnisko datu lapās, drošības datu lapās vai citā piemērotā veidā.

Vai ir nepieciešams sertificēt/ reģistrēt mazgāšanas līdzekļus?

Lai tirgotu mazgāšanas līdzekļus Latvijā, nav nepieciešama sertificēšana vai reģistrēšana. Ražotājs (tai skaitā importētājs) ir atbildīgs par mazgāšanas līdzekļa (sastāva, dokumentācijas, marķējuma un iepakojuma) atbilstību visām normatīvo aktu prasībām.

Mazgāšanas līdzekļu importētājiem jāpievērš uzmanība:

 • Lai sastāvā esošo virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās testu metodes un rezultāti atbilstu Regulas Nr.648/2004 prasībām;
 • Ja gada laikā importēto mazgāšanas līdzekļu sastāvā esošo vielu apjoms sasniedz 1 tonnu un vairāk, tad, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (turpmāk- REACH regula), šī viela jāreģistrē Eiropas ķīmikāliju aģentūrā (ECHA). Papildus informāciju par vielu reģistrāciju Jūs varat iegūt VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC REACH un klasificēšanas, marķēšanas palīdzības dienests, e-pasta adrese: reach@lvgmc.lv ).


Citi normatīvie akti, kuri jāņem vērā par mazgāšanas līdzekļiem

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) ar grozījumiem;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu  ar grozījumiem (CLP regula);
 • MK 27.08.2013. noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem”;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ar grozījumiem;
 •  MK 22.12.2016. noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

Ar regulu un Ministru kabineta noteikumu saturu iespējams iepazīties Inspekcijas mājaslapas sadaļā Normatīvie dokumenti/ Ķīmija un kosmētika.


Noderīgi informācijas avoti

Informatīvs materiāls ar biežāk uzdotiem jautājumiem un atbildēm par mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem pieejams angļu valodā „Questions and agreed answers concerning the correct implementation of Regulation (EC) No 648/2004 on detergents”.

  

Iestāžu kompetence

 • Veselības inspekcija ir Latvijas kompetentā iestāde Regulas Nr. 648/2004  8 .panta 1. daļas izpratnē, kas veic mazgāšanas līdzekļu tirgus uzraudzību saskaņā ar regulas 10. pantu.
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) ir Latvijas kompetentā iestāde regulas 8. panta 1. daļas izpratnē, kas veic mazgāšanas līdzekļu novērtēšanu, lai piemērotu izņēmumus saskaņā ar regulas 5. pantu. LVĢMC mājaslapas adrese: http://www.lvgmc.lv