Ķīmisko vielu un maisījumu uzraudzība

Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē tirdzniecībā esošās (tirgū laistās un izplatītās) ķīmiskās vielas un maisījumus. 2016. gadā pārbaudīti 114 vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuri ražo, importē vai izplata ķīmiskās vielas un maisījumus, tai skaitā, mazgāšanas līdzekļus un biocīdus.

Atbilstoši Inspekcijas kompetencei uzņēmumos pārbaudīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (turpmāk – REACH regula), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu turpmāk – CLP regula), MK 22.12.2015.noteikumos Nr.795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” un citos normatīvos aktos noteikto prasību ievērošana.

Kopumā gada laikā pārbaudīta 606 ķīmisko maisījumu atbilstība normatīvajiem aktiem. Salīdzinot ar 2015. gadu, ir palielinājies uzņēmumu skaits – 24% vairumtirdzniecības uzņēmumu un 33% mazumtirdzniecības uzņēmumu, kuros ir ievērotas normatīvo aktu prasības ķīmiskām vielām un maisījumiem. Atbilstošo uzņēmumu īpatsvarā, kas variē no 20-33%, nav vērojamas nozīmīgas atšķirības atkarībā no to atbildības līmeņa (ražotāji, importētāji, izplatītāji, mazumtirgotāji).

Kā viena no kontroles prioritātēm veikta ķīmisko vielu un maisījumu marķējuma pārbaude. Pārbaudīts, vai marķējumā norādīta visa nepieciešamā informācija, lai pilnvērtīgi informētu un aizsargātu patērētāju, kā arī norādītās informācijas ticamība un pamatojums. Biežākās marķējumā konstatētās neatbilstības ir nekorekti norādītas drošības prasības vai bīstamības apzīmējumi. Piemēram, marķējumā norādītā informācija par bīstamību nesakrīt ar informāciju drošības datu lapās, nav norādīts signālvārds vai bīstamās vielas nosaukums, nav norādīti drošības prasību apzīmējumi jeb P frāzes vai bīstamības apzīmējums jeb H frāzes.

Biežāk konstatēto neatbilstību īpatsvars vairumtirdzniecības uzņēmumos ir parādīts attēlā.

 

2016. gadā 10 uzņēmumos (3 vairumtirdzniecības, 7 mazumtirdzniecības)  ir apturēta 25 neatbilstošu ķīmisko maisījumu izplatīšana, jo etiķetē nebija norādīti bīstamības apzīmējumi vai drošības prasības, piktogrammas, nebija drošības datu lapas valsts valodā, nebija nodrošināta bērniem nepieejamā aizdare un sataustāma bīstamības brīdinājuma zīme.

Drošības datu lapas pārbaudītas 88 kontrolēs, neatbilstības konstatētas 66% gadījumu, tostarp satura neatbilstība prasībām, nav veikts tulkojums valsts valodā vai arī drošības datu lapa vispār nav pieejama.

Lai uzraudzītu, kā tiek īstenotas REACH regulā noteiktās prasības „nav datu, nav tirgus”, 2016. gadā veiktas 72 kontroles, pārbaudot reģistrācijas prasību izpildi ķīmisko vielu vai ķīmisko maisījumu ražotājiem un importētājiem. Neatbilstības konstatētas 6 kontrolēs (8%), kad uzņēmums nevar apliecināt tiesības izmantot reģistrācijas numuru, vai reģistrācija nav veikta.

Laboratoriskā monitoringa ietvaros 2016. gadā tika pārbaudīti 25 ķīmiskie maisījumi un noteikti sekojoši parametri:

  • ūdenī šķīstošā hroma (VI) jonu saturs cementā pārbaudīts 7 plašam patērētāju lokam paredzētiem produktiem, neatbilstības netika konstatētas;
  • metanola saturs automašīnu logu mazgāšanas šķidrumos un degšķidrumos pārbaudīts astoņiem produktiem (neatbilstība konstatēta vienam produktam, kura tirdzniecība tika apturēta);
  • benzola, toluola un hloroforma kvantitatīvais saturs mazumtirdzniecībā esošās līmēs (neatbilstība konstatēta vienam no pārbaudītajiem 5 produktiem, uzņēmumam uzdots izņemt no tirgus līmi, kurā atrasta ķīmiskā viela (toluols) daudzumā, kas pārsniedz REACH regulas XVII pielikumā noteikto maksimālo pieļaujamo koncentrāciju);
  • pH noteikšana veikta pieciem tīrīšanas un trauku mazgāšanas līdzekļiem; 2 produktu klasifikācija neatbilst laboratoriski noteiktajam pH līmenim. Uzņēmumiem uzdots klasificēt, marķēt un iepakot produktus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Vairāk informācijas par ķīmisko vielu un maisījumu uzraudzību 2016. gadā var atrast šeit.