Ķīmiskie maisījumi veikalā. Jaunā ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasifikācija

Mājsaimniecībā izmantojamā sadzīves ķīmija (ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi) var būt bīstama. Ikdienā tiek lietoti dažādi tīrīšanas līdzekļi gan telpām, gan veļai, tomēr to sastāvā esošajām ķīmiskajām vielām var būt dažāda ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi. Piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas un ķīmiskos maisījumus to etiķetē jābūt informācijai par iespējamiem riskiem un piesardzības pasākumiem. Jebkurš patērētājs vēlētos sevi pasargāt no šo vielu kaitīgās ietekmes, tāpēc svarīgi pirms produkta lietošanas ir iepazīties ar tirgotāja sniegto informāciju par attiecīgo preci.

Pašlaik Eiropas Savienībā tiek ieviesta jauna ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanas un marķēšanas sistēma. Kādu  laiku vēl veikala plauktos būs ķīmiskie maisījumi, kas marķēti saskaņā ar divām dažādām sistēmām. Eiropas Savienībā jaunās piktogrammas ar baltu fonu aizvieto oranžās.

        Vecie bīstamības simboli [1] 

Jaunās bīstamības piktogrammas [1]

 

 

 

Lai labāk izprastu sniegto informāciju par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasifikāciju vēlams būtu iepazīties ar dažiem biežāk lietotiem terminiem:

 • CLP Regula - Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
 • Direktīva 1999/45/EK – Direktīva par bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu.
 • Ķīmiska viela – ķīmisks elements vai to savienojumi.
 • Ķīmiskais maisījums – maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām (piem. mazgāšanas līdzekļi, līmes, lakas, krāsas u.c.).
 • Bīstamas vielas un maisījumi – vielas vai maisījumi, kurus marķē ar bīstamības simboliem vai bīstamības piktogrammām un kuri ir klasificēti kā bīstami atbilstoši to fizikālai bīstamībai (sprādzienbīstamībai, uzliesmojamībai), bīstamībai veselībai vai videi. Klasifikācijas kritērijus maisījumiem līdz 2015. gada 1. jūnijam nosaka bīstamo preparātu Direktīva 1999/45/EK , no 2015. gada 1. jūnija — CLP Regula.
 • Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumi- 1., 2. un 3. kategorijas akūti toksiskas un 1.kategorijas ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķa orgāniem pēc vienreizējas vai atkārtotas iedarbības ķīmiskas vielas un maisījumi.
 • Iepakojums ar bērniem neatveramu aizdari – iepakojums, kas pasargā bērnus no piekļūšanas iepakojumā esošam saturam. Pārsvarā izmanto vāciņus vai korķus, kas bērniem grūti atverami.
 • Sataustāms bīstamības brīdinājuma simbols – šāds simbols domāts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Parasti brīdinošais trīsstūris atrodas iepakojuma apakšējā daļā. Aerosoliem un tūbiņām šis simbols var būt mazāks un atrasties tuvāk atvēršanas vietai.
 • Drošības datu lapa – dokuments ķīmiskās vielas vai maisījuma profesionāliem lietotājiem par nepieciešamajiem drošības pasākumiem vides un cilvēka veselības aizsardzībai. Nepieciešama bīstamības novērtēšanai darba vietā.
 • Signālvārds – vārds, kas norāda bīstamības relatīvo līmeni, lai brīdinātu lasītāju par iespējamo bīstamību; nosaka šādus divus līmeņus: (a)   „Bīstami” (vai „Briesmas”, vai „Draudi”) ir signālvārds, kas norāda uz lielākām bīstamības kategorijām; (b)   „Uzmanību” (vai „Brīdinājums”) ir signālvārds, kas norāda uz mazākām bīstamības kategorijām.
 • Bīstamības apzīmējums - frāze, ar ko apzīmē bīstamības klasi un kategoriju, kas raksturo bīstamu vielu vai maisījuma bīstamības veidu, ja nepieciešams, iekļaujot bīstamības pakāpi.
 • Bīstamības piktogramma – grafisks noformējums, kas ietver simbolu un citus grafiskus elementus, piemēram, robežlīnijas, fona zīmējumu vai krāsu, ar ko paredzēts sniegt konkrētu informāciju par attiecīgo bīstamību. Produktiem, kas ir bīstami cilvēka veselībai un apkārtējai videi, uz etiķetes ir jābūt bīstamības piktogrammai (attēlam), kas informē par risku, un paskaidrojošam tekstam, lai patērētājs nekaitētu savai vai citu veselībai, apkārtējai videi.

 

Kas jāzina pārdevējam un pircējam

Ķīmisko vielu vai maisījumu ražotājs, importētājs vai izplatītājs nodrošina, lai valstī tālākai izplatīšanai paredzētais bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu iepakojums būtu marķēts latviešu valodā.

Pārdevējam  ir jārūpējas, lai pircējs saņemtu visu nepieciešamo informāciju par riskiem veselībai un videi, kas var rasties lietojot konkrēto produktu, kā arī nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem.

Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumus aizliegts pārdot fiziskajām personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem. Uzņēmējs, kas pārdod toksiskas vai ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai maisījumus, veic minēto ķīmisko vielu vai maisījumu pircēju uzskaiti. Veicot pircēju uzskaiti, norāda pārdoto toksisko vai ļoti toksisko ķīmisko vielu un maisījumu nosaukumu un daudzumu, kā arī pircēja vārds, uzvārds, personas kods un adresi. Ja pircējs ir uzņēmums – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Pārdodot bīstamu ķīmisko vielu vai maisījumu veikalā, jāņem vērā, ka pircējs, kas izmantos konkrēto ķīmisko vielu vai maisījumu savu profesionālo darbību veikšanai, var pieprasīt šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapām ir jābūt valsts valodā.

NEATKARĪGI NO TĀ, VAI KONKRĒTĀ ĶĪMISKĀ VIELA VAI MAISĪJUMS IR VAI NAV BĪSTAMS, UZ IEPAKOJUMA IR JĀBŪT ETIĶETEI!

Bīstamas ķīmiskas vielas vai maisījuma etiķetē jābūt bīstamības marķējumam ar atbilstošu bīstamības informāciju.

 

BĪSTAMAS VIELAS ETIĶETE (MARĶEJUMS) [2]

 

 

 BĪSTAMA MAISIJUMA ETIĶETE (MARĶĒJUMS) [2]

 

 

 

Bīstamas ķīmiskas vielas vai maisījuma iepakojumam ir jābūt piestiprinātai etiķetei valsts valodā, kas satur šādu informāciju:

 • Piegādātāja(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs. Piegādātājs var būt gan vielas/maisījuma ražotājs vai importētājs, gan izplatītājs. Informācija jābūt obligāti norādītai, lai pircējs zinātu, kur vērsties nepieciešamības gadījumā.
 • Vielas vai maisījuma daudzums iepakojumā;
 • Produkta identifikators;
 • Bīstamības piktogramma. Saskaņā ar jaunajām prasībām ir 9 piktogrammas jeb brīdinājuma zīmes, kas tiek izmantotas, lai informētu patērētāju par produkta bīstamību un iespējamiem piesardzības pasākumiem.
 • Signālvārds. Drīkst būt noradīts tikai viens signālvārds uz etiķetes. Iespējami šādi signālvārdi – UZMANĪBU (vai  BRĪDINĀJUMS) vai BĪSTAMI (vai BRIESMAS). Ja uz etiķetes lietots signālvārds “Bīstami”, uz tās nenorāda signālvārdu “Uzmanību”. To, kādu signālvārdu lietot, nosaka ķīmiskās vielas vai maisījuma bīstamības klase.
 • Bīstamības apzīmējums. Uz etiķetes var būt norādīts viens vai vairākas frāzes, kas raksturo vielas vai maisījuma ietekmi, piemēram, uz kādiem orgāniem un kā iedarbojas. Piegādātāja pienākums ir norādīt pēc iespējas detalizētāku informāciju, ja tāda ir pieejama.
 • Drošības prasību apzīmējumi. Var būt norādīta viena vai vairākas frāzes, kas informē lietotāju par nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem strādājot ar attiecīgo produktu. Piemēram, vai nepieciešami cimdi, aizsargbrilles vai varbūt pat aizsargapģērbs.
 • Papildus informācija. Papildus marķējuma informāciju var iedalīt divās kategorijās, proti, obligātajā un fakultatīvajā informācijā. Abus veidus uzskata par ‘papildus informāciju’ saskaņā ar CLP Regulu, un tai jābūt izvietotai papildus informācijas iedaļā uz etiķetes, bet vienlaikus tai jābūt tajās pašās valodās, kurās norādīti pārējie CLP Regulas marķējuma elementi. Obligātā papildus marķējuma informācija var būt, piemērām, papildus bīstamības apzīmējumi saistībā ar īpašām fizikālajām vai veselības īpašībām, kas pārņemti no Bīstamo vielu direktīvas. Fakultatīvā papildu marķējuma informācija, kuras saturu var brīvi noteikt piegādātājs, nav daļa no marķēšanas prasībām saskaņā ar CLP Regulas. Tā var ietvert, piemēram, specifisku produkta informāciju vai īpašas lietošanas instrukcijas.

   

JA NEIEVĒRO PIESARDZĪBU, PRODUKTI AR ŠĀDU MARĶĒJUMU VAR RADĪT KAITĒJUMU. APGŪSTIET ETIĶEŠU NOZĪMI UN IZLASIET DROŠAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS!

 

Izmantotā literatūra:

 1. On Safe Lines mājaslapa:  http://www.onsafelines.com/new-international-coshh-symbols.html#.VQf18Y4t3b4   
 2. Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008. Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) mājaslapa: http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_lv.pdf

 

Noderīgi informācijas avoti:

 1. Sīkāku informāciju par piktogrammu skaidrojumiem un dotiem piemēriem skatīt šeit 
 2. Vairāk informācijas par vielu un maisījumu jauno klasificēšanu un marķēšanu var apskatīt Eiropas ķīmisko vielu aģentūras (turpmāk- ECHA) mājaslapā: http://echa.europa.eu/lv/clp-2015 .
 3. Skaidrojumu par ķīmisko vielu/maisījumu marķēšanu var atrast vadlīnijās „Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008”, kas ir pieejamas ECHA mājaslapā: http://echa.europa.eu/lv/guidance-documents/guidance-on-clp
 4. ECHA mājaslapā ir ievietots informatīvais materiāls par piktogrammām ar skaidrojumiem: http://echa.europa.eu/lv/chemicals-in-our-life/clp-pictograms
 5. ECHA sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) sagatavoja informatīvo brošūru par bīstamo ķīmisko vielu piktogrammu skaidrojumiem: http://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/eu-osha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_lv.pdf#page=1&zoom=auto,-12,848
 6. ECHA un EU-OSHA sagatavota video filma „Uzmanību, ķīmiskās vielas!” ("Danger: chemicals!"): http://www.napofilm.net/en/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-012-danger-chemicals
 7. Papildus informāciju par CLP regulas prasībām var saņemt VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centra" (LVĢMC) REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu: reach@lvgmc.lv vai zvanot LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027.