Informācija uzņēmējiem par prasībām svecēm, kas atbaida kukaiņus

 
Veselības inspekcija vērš uzmanību prasībām, kādas jāņem vērā uzņēmējiem, kas izvieto tirgū sveces kukaiņu atbaidīšanai. 
 
Saskaņā ar Ķīmisko vielu likumā doto definīciju repelenti, pretodu līdzekļi ir biocīdi:  „biocīdi — aktīvas vielas vai maisījumi, kas satur vienu vai vairākas aktīvas vielas tādā veidā, kādā tās tiek piegādātas patērētājam, un kas paredzētas, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu” ( Ķīmisko vielu likuma 1.panta 6.p.).
 
 Prasības biocīdiem nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra Direktīva 98/8/EK (turpmāk- Direktīva 98/8/EK) par biocīdo produktu laišanu tirgū un Komisijas Regula (EK) Nr. 1451/2007 (2007. gada 4. decembris) par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Direktīvā 98/8/EK. Direktīvas 98/8/EK prasības ir iestrādātas  LR MK 15.04.2003. noteikumos  Nr. 184 „Prasības darbībām ar biocīdiem” (Noteikumi Nr.184). 
 
Prasības biocīdu marķēšanai, iepakošanai, drošības datu lapai, tirdzniecībai un reklāmai ir noteiktas noteikumu Nr. 184 V daļā.
 
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC), kamēr Eiropas Savienībā notiek aktīvo vielu izvērtēšana, veic biocīdu un aktīvo vielu inventarizāciju. Ražotājs vai persona, kas biocīdu vai aktīvo vielu ieved Latvijas teritorijā, iesniedz LVĢMC iesniegumu, saskaņā ar Noteikumu Nr.184 106.punktu.
 
2008.g. 25.septembrī Eiropas Komisija ir piekritusi Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) interpretācijai, ka sveces klasificējas kā ķīmiskie maisījumi. Prasības ķīmiskajām vielām un maisījumiem nosaka daudzie Latvijas Republikas normatīvie akti un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas:
 
 • 01.04.1998. likums "Ķīmisko vielu likums";
 • 28.04.2004. likums "Preču un pakalpojumu drošuma likums";
 • 12.03.2002. MK noteikumi Nr. 107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība";
 • 29.06.2010. MK noteikumi Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi";
 • Regula (EK) Nr.1907/2006 Par ķīmisko vielu reģistrāciju, novērtēšanu, ierobežojumiem un licencēšanu (REACH Regula);
 • Regula (EK) Nr. 1272/2008  Par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP Regula).
 
Iepriekšminētie normatīvie akti ir pieejami Inspekcijas mājaslapā. Skatīt šeit.
 
Attiecībā uz svecēm ir izdoti sekojošie Latvijas standarti:
 
 • LVS EN 15494:2008 - Sveces. Drošības marķējumi izstrādājumiem;
 • LVS EN 15493:2008 - Sveces. Ugunsdrošības specifikācija;
 • LVS EN 15426:2008 - Sveces. Specifikācija attiecībā uz kvēpšanu.
           
Jautājumos par:
 
 • sveču atbilstību šiem standartiem var griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā;
 • biocīda un aktīvas vielas inventarizācijas numura nodrošināšanu svecēm var griezties LVĢMC.
 
Ražotājs, importētājs un izplatītājs ir atbildīgs par sveču atbilstību visām normatīvo aktu prasībām.