Dalība uzraudzības projektos "REACH-EN-FORCE"

Veselības inspekcija aktīvi piedalās Eiropas ķīmisko vielu aģentūras (turpmāk – ECHA) Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma organizētajos “REACH-EN-FORCE” (turpmāk – REF) uzraudzības projektos. REF projektu mērķis ir pārbaudīt ķīmisko vielu un maisījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas  Savienības dalībvalstīs, uzlabot normatīvo aktu izpildes kvalitāti un harmonizēt uzraudzības īstenošanu.

Projekts tika uzsākts 2009. gadā ar REF-1 projektu, kurā pastiprināti tika pārbaudīta ķīmisku vielu un maisījumu REACH[1] noteiktā provizoriskā reģistrācija. REF-1 projekta ietvaros tika veiktas kontroles pie vielu un maisījumu ražotājiem, importētājiem, vienīgajiem pārstāvjiem un pakārtotajiem lietotājiem; 42% no kontrolētajiem uzņēmumiem tika konstatētas neatbilstības REACH regulas prasībām un uzdots tās novērst.

2011. gadā Inspekcija piedalījās REF-2 uzraudzības projektā, kura mērķis bija nodrošināt ķīmisko maisījumu ražotāju kā svarīgas pakārtoto lietotāju grupas atbilstību vairākām būtiskām REACH un CLP[2] regulas prasībām – REACH reģistrācijai un šo vielu paziņošanai ECHA. Projekta ietvaros Produktu kontroles nodaļas amatpersonas veica kontroli vairākos uzņēmumos, kuri ražo ķīmiskos maisījumus. Tika noskaidrots, ka maisījumu ražošanā izmantotās vielas ir reģistrētas, saskaņā ar REACH prasībām, taču uzņēmumos informācija par izejvielu reģistrācijas statusu pirmās kontroles laikā bieži nebija pieejama (41% no kontrolētajiem uzņēmumiem). Šī informācija par provizorisko reģistrācijas numuru tika iesniegta priekšlikumu izpildes kontroles laikā.

2013.gadā ECHA organizētais REF-3 uzraudzības projekts turpināja REF-1 un REF-2 iesākto – pārbaudīt reģistrācijas prasības izpildi pēc 2010. un 2013.gada REACH reģistrācijas termiņu beigām. Pastiprināti tika uzraudzītas REACH principa “ja nav datu, nav tirgus” ievērošana mērķa grupās (ražotāji, importētāji un vienīgie pārstāvji) saistībā ar reģistrācijas pienākumiem. Vēl viens no REF-3 mērķiem bija veicināt uzraudzības iestāžu un muitas sadarbību. Veicot kontroles konstatēts, ka divi no pārbaudītajiem importētāji pārtraukuši maisījumu importu, jo nav veikta vielu provizoriskā reģistrācija.

REF-4 projekta ietvaros 2016.gadā tika laboratoriski pārbaudīti produkti, kas varētu saturēt REACH XVII pielikumā iekļautās vielas. Šajā pielikumā noteikti ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu. Inspekcija pārbaudīja dažādas tirgū esošas līmes un cementu saturošus maisījumus, un konstatēja, ka viens no pārbaudītajiem produktiem (līme) neatbilst REACH XVII pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem. Uzņēmumam tika uzdots izņemt produktu no tirgus.

2017. gadā norisinājās uzraudzības projekta REF-5 aktīvā daļa un projekta ietvaros tika pārbaudītas paplašinātās drošības datu lapas (turpmāk – DDL) un tajās sniegtā informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un norādījumi par bīstamo vielu drošu lietošanu. Paplašinātajās DDL ir pievienoti iedarbības scenāriji, kuri detalizēti apraksta vielas lietošanas veidus un apstākļus, kā arī riska pārvaldības pasākumus darbinieku un vides aizsardzībai, kā arī patērētāju drošībai. Visos REF-5 projekta ietvaros kontrolētajos uzņēmumos paplašinātās DDL ir pieejamas, taču iedarbības scenāriju izstrādes kvalitāte ir atšķirīga.

Nākamais REF projekts norisināsies 2018. gadā. Projekta ietvaros Inspekcijas amatpersonas pastiprināti pārbaudīs ķīmisko maisījumu klasifikācijas, marķējuma un drošības datu lapās sniegtās informācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Projekta laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta biocīdu atbilstībai, kā arī marķēšanas izņēmuma gadījumiem, piemēram, maziem iepakojumiem.

REF projektu laikā iegūtie dati par Latvijas tirgū esošo ķīmisko vielu un  maisījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām tiek iesniegti ECHA, kas tos līdz ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesūtīto informāciju apkopo un iekļauj REF projekta gala ziņojumā. Gala ziņojumi par REF projektu rezultātiem angļu valodā pieejami ECHA mājaslapā.

 


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP).