Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (turpmāk – Noteikumi) 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā (turpmāk – Paziņojums).


Paziņojums jāiesniedz Veselības inspekcijā (turpmāk- Inspekcija) reizi gadā līdz 31.martam.

Ievērojot zāļu ražotāju pārstāvju ieteikumus, Inspekcija ir sagatavojusi Paziņojuma automatizēti apstrādājamu formu (pieejama šeit), kurā ietverti Noteikumu 32.2 punktā minētie dati.

Paziņojums jāiesniedz, izmantojot sekojošus iesniegšanas veidus:

! Ja Paziņojums nosūtīts pa pastu drukātā veidā, Inspekcija aicina Paziņojuma automatizēti apstrādājamu formu (.xls), kas atbilst iesniegtajam, nosūtīt bez droša elektroniskā paraksta uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.

Lai Paziņojuma forma tiktu aizpildīta vienveidīgi un sniegtā materiālā atbalsta apjoms būtu salīdzināms,  Paziņojumā norādītais atbalsts naudas izteiksmē jānorāda ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Skaidrojums par Paziņojuma kolonnās norādāmo informāciju:

Paziņojuma formas kolonnas Nr. Norādāmā informācija
2. Ārstniecības iestādes, nodibinājuma vai nevalstiskās organizācijas, kurām sniegts materiālais atbalsts speciālistu dalībai pasākumos, nosaukums. Ārstniecības iestādes nosaukumu norāda atbilstoši  Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautajam nosaukumam (pieejams Inspekcijas mājaslapā http://www.vi.gov.lv/lv/air).
3. Atbalsta saņēmēja veids - biedrība, nodibinājums vai ārstniecības iestāde.
4. Ārstniecības iestādes,  biedrības, nodibinājuma juridiskā adrese.
5. Pasākuma (seminārs, konference u.c.) nosaukums.
6. Pasākuma norises vieta (valsts, pilsēta) un laiks (datums).
7. Var neaizpildīt, ja pasākums noticis Latvijā un atbalsta apjomu 9.,10. un 11. kolonnā nenorāda katram dalībniekam, bet materiālā vai cita veida atbalsta apjomu norāda 11. kolonnā.
8. Pasākumā reģistrēto dalībnieku skaits, ja pasākums notiek Latvijā.
9. Pasākuma dalībnieku specialitāte vai starpdisciplinārā pasākuma specialitātes.
10., 11., 12. Var neaizpildīt, ja Latvijā notikušā pasākumā reģistrēto dalībnieku skaits norādīts 8. kolonnā un dalībniekiem atsevišķu atbalsta mērķi nevar norādīt.
13. Materiālā vai cita veida atbalsta kopīgais apjoms kopā katram dalībniekam vai  pasākuma  dalībniekam kopā, ja pasākums noticis Latvijā.