Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” (turpmāk – Noteikumi) 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).


Paziņojums jāiesniedz Veselības inspekcijā (turpmāk- Inspekcija) reizi gadā līdz 31. martam.

Paziņojums jāiesniedz, izmantojot sekojošus iesniegšanas veidus:

! Personām, kurām nav iespējas paziņojumu iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu  "Iesniegums Veselības inspekcijai" vai elektroniski parakstītu dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv, to var sūtīt Veselības inspekcijai pa pastu vai nodot datu nesējā, kas satur minēto paziņojumu, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012. Ja paziņojums nosūtīts pa pastu izdrukātā veidā, Inspekcija aicina paziņojuma formu (.xls), kas atbilst rakstiski nodotajam paziņojumam, nosūtīt bez droša elektroniskā paraksta uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.

Ievērojot zāļu ražotāju pārstāvju ieteikumus, Inspekcija ir sagatavojusi Paziņojuma formu (pieejama šeit), kurā ietverti tikai Noteikumu 32.2 punktā minētie dati .

Lai Paziņojuma forma tiktu aizpildīta vienveidīgi, sniegtā materiālā atbalsta apjoms būtu salīdzināms, Paziņojuma sniedzējiem un Inspekcijai izveidotos konstruktīva sadarbība,  lūdzam Paziņojumā norādītās summas norādīt ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Sniedzam skaidrojumu par vēlamo Paziņojuma formas kolonnās norādāmo informāciju:

Paziņojuma formas kolonnas Nr. Norādāmā informācija
2. Ārstniecības iestādes, nodibinājuma vai nevalstiskās organizācijas, kurām sniegts materiālais atbalsts speciālistu dalībai pasākumos, nosaukums. Ārstniecības iestādes nosaukumu norāda atbilstoši  Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautajam nosaukumam (pieejams Inspekcijas mājaslapā http://www.vi.gov.lv/lv/air).
3. Atbalsta saņēmēja veids - biedrība, nodibinājums vai ārstniecības iestāde.
4. Ārstniecības iestādes,  biedrības, nodibinājuma juridiskā adrese.
5. Pasākuma (seminārs, konference u.c.) nosaukums.
6. Pasākuma norises vieta (valsts, pilsēta) un laiks (datums).
7. Var neaizpildīt, ja pasākums noticis Latvijā un atbalsta apjomu 9.,10. un 11. kolonnā nenorāda katram dalībniekam, bet materiālā vai cita veida atbalsta apjomu norāda 11. kolonnā.
8. Pasākumā reģistrēto dalībnieku skaits, ja pasākums notiek Latvijā.
9. Pasākuma dalībnieku specialitāte vai starpdisciplinārā pasākuma specialitātes.
10., 11., 12. Var neaizpildīt, ja Latvijā notikušā pasākumā reģistrēto dalībnieku skaits norādīts 8. kolonnā un dalībniekiem atsevišķu atbalsta mērķi nevar norādīt.
13. Materiālā vai cita veida atbalsta kopīgais apjoms kopā katram dalībniekam vai  pasākuma  dalībniekam kopā, ja pasākums noticis Latvijā.

 Vēršam uzmanību uz to, ka Noteikumu 37. punktā ir noteikts, ka Inspekcijai uzraudzības nolūkā ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju arī par pasākumu finansēšanu un speciālistu apmaksu. Savukārt pasākumu organizētāju pienākums ir saglabāt attaisnojuma dokumentus ne mazāk kā divus gadus.