Jautājumi un atbildes

Jautājums par instrumentu sterilazotoriem manikīra kabinetā. Sakarā ar to, ka ar jauno gadu plānoti jauni noteikumi, interesē, vai derēs karstā gaisa sterilizators līdz 250°c?


Inspekcija informē, ka Ministru kabineta noteikumu projekts par higiēnas prasībām skaistumkopšanā, kur precīzāk būs atrunātas prasības par instrumentu dezinfekciju un sterilizāciju, ir izstrādes stadijā.

Joprojām ir spēkā Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr.71 „Higiēnas prasības frizētavām” (turpmāk – Noteikumi Nr.71). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.71 manikīra instrumentus ir jāsterilizē, bet nav atrunātas konkrētas prasības sterilizācijas iekārtām vai sterilizācijas veidiem. Tādējādi šobrīd kā vienu no manikīra instrumentu apstrādes metodēm drīkst izmantot ultravioleto (turpmāk – UV) starojumu.

Zinātniskajā literatūrā atrodamas publikācijas par dažādu UV starojuma iekārtu efektivitāti iznīcināt mikroorganismus sterilitātes nodrošināšanai, taču tika konstatēts, ka visneefektīvāk UV starojuma iekārta iedarbojās uz standziņām. Kanādas un Austrālijas izstrādātajās vadlīnijās par higiēnas prasībām skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā ir noteikts, ka UV starojuma iekārtas nesterilizē instrumentus, jo UV starojums nevar piekļūt instrumentu virsmai visās vietās dēļ virsmas nelīdzenuma, jo tas ir starojums, nevis tvaiks zem spiediena vai augsta temperatūra. Savukārt Lietuvas normatīvajā aktā par skaistumkopšanu UV starojuma iekārtas pieļauj izmantot tikai instrumentu dezinfekcijai, kas ir neizturīgi pret ķīmisko dezinfekciju un augstu temperatūru.

Arī kvarca-lodīšu „sterilizatori” nav droša un atbalstāma metode sterilizācijas veikšanai, jo nav iespējams uzraudzīt sterilizācijas procesu un pārliecināties par sterilizācijas līmeņa sasniegšanu, turklāt to efektivitāte nav pietiekama dēļ gaisa kabatu klātbūtnes un fakta, ka temperatūra starp lodītēm nav vienmērīga.

Lai gan tirdzniecībā ultraskaņas ierīces nekorekti mēdz saukt par sterilizatoriem, Inspekcija informē, ka ultraskaņa neveic dezinfekcijas un sterilizācijas procesu. Ultraskaņas iekārtas tiek izmantotas kā papildus metode darba piederumu tīrīšanā.

Kā visefektīvākās sterilizācijas metodes, kas nodrošina vīrusu (hepatīta B, C, HIV), baktēriju (piemēram, tuberkulozes ierosinātāja) un sporu iznīcināšanu, tiek atzītas autoklavēšana, karstā gaisa sterilizācija vai zemas temperatūras sterilizācijas metodes (piemēram, etilēna oksīds, hidrogēna peroksīda gāzes plazma).

Vēlos veikt relaksējošas masāžas, vai obligāti kabinetā ir jābūt izlietnei ar auksto un karsto ūdeni, ja tā atrodas tajā pašā ēkā, tikai citā telpā?

16.01.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka darba telpā ir jābūt roku mazgātnei, pie kuras novieto šķidrās ziepes, roku dezinfekcijas līdzekli un roku žāvētāju vai vienreizējās lietošanas dvieļus. Par Noteikumu ievērošanu ir atbildīgs kosmētiskā kabineta vadītājs (2.punkts).

Veicot ķermeņa masāžas, pirms un pēc klienta apkalpošanas, rokas ir jāmazgā un jādezinficē (26.punkts), turklāt lielākoties masāžas veic izmantojot dažādus kosmētiskos līdzekļus, piemēram, eļļas. Tādēļ no higiēnas un epidemioloģiskās drošības viedokļa, roku mazgātni ir nepieciešams ierīkot darba telpā.

Interesējos par tetovējumu noņemšanu ar lāzeru un kādi noteikumu to regulē. Kur man būtu jāmeklē informācija par šo nozari regulējošajiem noteikumiem? Kādas ir prasības uzņēmumam vai personai, kas sniedz šo pakalpojumu un arī kādām prasībām jāatbilst pašai ierīcei?

Lāzera iekārtu izmantojot ārstniecībā, atbilstoši Ārstniecības likuma (http://likumi.lv/doc.php?id=44108) 1.panta 21.punktam, tā ir medicīniskā ierīce: (Medicīniskās ierīces - jebkuri instrumenti, aparāti, iekārtas, materiāli vai citi priekšmeti, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar kādām citām ierīcēm, ieskaitot programmatūru, kas vajadzīga, lai personas varētu izmantot ierīces, kā to paredzējis ražotājs, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu vai atvieglotu slimības, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai pārveidotu personas organisma uzbūvi vai fizioloģiskos procesus, kontrolētu dzimstību, un ar kuriem paredzēto iedarbību uz personām nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem un metaboliskiem līdzekļiem, bet tām šādi līdzekļi var palīdzēt (priekšmeti, kuri nav medicīniskas ierīces, bet kurus ražotājs īpaši paredzējis lietošanai kopā ar kādu medicīnisko ierīci, nodrošinot to, ka šo ierīci lieto atbilstoši ierīces ražotāja paredzētajam mērķim, arī ir uzskatāmi par medicīniskajām ierīcēm).

Savukārt kārtību, kādā veic medicīnisko ierīču reģistrāciju, atbilstības novērtēšanu, kā arī to izplatīšanas, ekspluatācijas un tehnisko uzraudzību regulē 02.08.2012. MK noteikumi Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.581). Lūdzam iepazīties ar Noteikumu Nr.581 saturu: http://likumi.lv/doc.php?id=114588

Vēršam uzmanību, ka Noteikumu Nr.581 23.pielikumā noteikts, ka lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas atbilst medicīnisko ierīču 1.drošības grupai. Savukārt atbilstoši Noteikumu Nr.581 166.pantam 1.drošības grupas medicīniskās ierīces drīkst lietot sertificētas ārstniecības personas.

Ārstniecības likums nosaka, ka ārstniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārstniecības iestādēs, kas atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādē un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā. Obligātās prasības ārstniecības iestādei nosaka 20.01.2009. MK noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”: http://likumi.lv/doc.php?id=187621 .

Informācija par medicīnas ierīcēm ir pieejama Inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/medicinas-ierices/informacija-juridiskam-personam un Zāļu valsts aģentūras mājas lapā: http://www.zva.gov.lv/?id=562&sa=523&top=3

Detalizēta informācija par ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu reģistrāciju, darbību un normatīvo regulējumu ir pieejama Inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe

Cik bieži ir jāmaina solāriju lampas? Vai ir kāds veids kā to var pārbaudīt pakalpojumu saņēmējs?

Higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniedzējiem nosaka 27.12.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.834), kas nosaka higiēnas un nekaitīguma prasības saimnieciskās darbības veicējam, kas sniedz kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu, tā telpām, iekārtām un apkalpojošajam personālam, kā arī šo prasību uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu sabiedrības veselības saglabāšanu, vienlaikus ievērojot ekonomiskās un tehnoloģiskās prasības.

Solārija iekārtas ir aprīkotas ar darba stundu uzskaites un sauļošanās laika mērītājiem. Solārija iekārtu lampām ir dažāds darba stundu ilgums atkarībā no lampu modeļa, tipa utt., piemēram, lampu Sunmax A-class Intensive Bronze Plus 100W darba stundu skaits ir 800h, bet Hanau Magic Sun 100W – 1000h. Līdz ar to arī lampu nomaiņas biežums jeb derīgums katrai solārija iekārtai būs dažāds (nav konkrēts, nemainīgs lielums).

Jūs kā patērētājs, lai pasargātu sevi no neatbilstoša pakalpojuma saņemšanas un tādējādi arī veselības riska, varat pieprasīt datus par solāriju iekārtu lampu maiņu un to nolietojuma pakāpi pakalpojuma sniedzējam (šie ieraksti tiek veikti ne retāk kā reizi mēnesī elektroniski vai papīra formā), kā arī dokumentālu apliecinājumu par iekārtas maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni (Noteikumu Nr.834 17.p. un 19.p.).
Informējam, ka solārija iekārtās, kurās radītais UV starojuma līmenis nepārsniedz Noteikumos Nr.834 noteikto 0,3W/m2, parasti ir garāks maksimālais sauļošanās laiks par 3-7min (aptuveni no 15min līdz 30min).

Ja Jūs neapmierina higiēnas stāvoklis solārijos vai, Jūsuprāt, pakalpojuma sniedzējs izmanto neatbilstošas lampas solārijā, Jums jāvēršas ar iesniegumu Inspekcijā – iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Sīkāk skatīt šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat/_2105

Darām zināmu, ka Inspekcijas mājas lapas sadaļā „E-pakalpojumi” ir pieejams pakalpojums, kurā var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem skaistumkopšanas uzņēmumos (frizētavās, solārijos, pirtīs, peldbaseinos), kā arī citu noderīgu informāciju. Informāciju patērētājiem skatīt šeit (informāciju par Noteikumiem Nr.834 var atlasīt pēc atslēgas vārdiem „solārijs”, „iedegums” u.c.): http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi/pateretajam-sanemt-kvalitativu-pakalpojumu-preci

Apmeklēju 6 mēnešu kursus par Sejas estētiskās kopšanas speciālistu. Pēc kursu beigām man būs valsts atzīts diploms un starptautisks sertifikāts. Vai ar šādu diplomu un sertifikātu es varēšu strādāt salonā un apkalpot klientus un sniegt sejas estētiskās kopšanas procedūras?

Skaistumkopšanas speciālistu apmācības procesa izvērtēšana vai uzraudzība neietilpst Veselības inspekcijas kompetencē, tādējādi nevaram sniegt viedokli par minēto mācību kvalitāti. Jautājuma precizēšanai iesakām vērsties Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijā http://www.lkka-cidesco.lv/public/.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumiem Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”, piemēram, kosmētiķis ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi vidējo profesionālo izglītību un tiek reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā Inspekcijā. 18.05.2010. MK noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” variet iepazīties ar kosmētiķa profesijas kompetencēm.

Dažādi skaistumkopšanas kursi dod iespējas darboties skaistumkopšanas un SPA salonos, taču tikai attiecīgo kursu pabeigšana neļauj to beidzējam reģistrēties un sertificēties kā ārstniecības personai, līdz ar to nedod tiesības sniegt ārstnieciskus pakalpojumus (piemēram, botulīna injekcijas, ārstniecisko masāžu).

Vēlos atvērt mazu manikīra/ pedikīra kabinetu. Kādas prasības ir no valsts iestādēm, attiecībā pret kabineta atvēršanu un kas man jāievēro?

Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavās” (turpmāk – Noteikumi) nosaka higiēnas prasības frizētavām un manikīra, pedikīra pakalpojumiem. Personām, kas sniedz manikīra un pedikīra pakalpojumus klientiem, ir jāveic obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” prasībām.

Ar abu noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba.

Jūsu manikīra/ pedikīra kabinetam jāatbilst Noteikumu prasībām. Inspekcija kontrolē higiēnas prasību izpildi frizētavās un manikīra/ pedikīra kabinetos. Kontroles notiek atbilstoši konkrētam gadam apstiprinātam uzraudzības plānam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā.

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Inspekcijas atzinumu par objekta (manikīra/ pedikīra kabineta) gatavību darbības uzsākšanai (maksas pakalpojums http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/_110/pakalpojumi/vides-veseliba/buves), pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Minētos pakalpojumus Inspekcija sniedz arī pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma gadījumos, kad ir šaubas par izvēlēto ēku (telpu) atbilstību paredzētajiem mērķiem.

Esmu ieguvusi izglītību "Skaistumkopšanas speciālists" un "Sejas kopšanas estētists". Vēlos atvērt savu kosmētisko kabinetu. Mani interesē, lai uzsāktu kabineta darbību, vai ir nepieciešama no Jums atļauja? Vai Jūs nākat pārbaudē, kad kabinets jau sācis strādāt? Un kādi dokumenti tam nepieciešami?

Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi) nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem, kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes. Ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba.

Jūsu kosmētiskajam kabinetam jāatbilst Noteikumu prasībām. Inspekcija kontrolē higiēnas prasību izpildi kosmētiskajos kabinetos. Kontroles notiek atbilstoši konkrētam gadam apstiprinātam uzraudzības plānam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā.

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Inspekcijas atzinumu par objekta (kosmētiskā kabineta) gatavību darbības uzsākšanai (maksas pakalpojums http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/_110/pakalpojumi/vides-veseliba/buves), pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Minētos pakalpojumus Inspekcija sniedz arī pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma gadījumos, kad ir šaubas par izvēlēto ēku (telpu) atbilstību paredzētajiem mērķiem.

Labdien, vēlos sabiedriskā vietā sniegt friziera pakalpojumus - veidot visādā veida bizītes. Kādas ir higiēnas prasības? (Pakalpojumus plānots sniegt tirdzniecības centros, speciāli aprikotos stendos).

Higiēnas prasības frizētavām reglamentē 27.01.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām”. Ar to saturu Jūs varat iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv sadaļā Normatīvie akti / Sabiedrības veselība.

Vēlētos uzzināt, kur var saņemt sarakstu par skaistumkopšanas saloniem, kuros var veikt sterilu vaksāciju vai kuri atbilst sterilitātes prasībām. Un kādas ir sterilitātes prasības metāla pincešu lietošanai šajos salonos, kā arī vispārējas prasības vaksācijas veikšanai?

Inspekcijas rīcībā nav informācijas par kosmētiskajiem kabinetiem, kuros var veikt sterilu vaksāciju. Inspekcija atbilstoši attiecīgā gada uzraudzības programmai veic kontroles kosmētiskas kabinetos/salonos, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā, pārliecinoties par prasību, ko nosaka Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi) izpildi.

Minētie Noteikumi nosaka higiēnas prasības saloniem, kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes. Noteikumos ir noteiktas prasības telpu, iekārtu un darba piederumu dezinfekcijai, līdz ar to Inspekcija kontrolē arī šo prasību izpildi. Ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba.

Kādas ir prasības solārija studijas atvēršanai?

Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību” (turpmāk – Noteikumi) nosaka higiēnas un nekaitīguma prasības solārijiem, to iekārtu uzraudzībai, telpām un apkalpojošajam personālam.

Ar Noteikumu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba

Jūsu solāriju studijai jāatbilst Noteikumu prasībām. Inspekcijas kontroles notiek atbilstoši konkrētam gadam apstiprinātam uzraudzības plānam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā. Inspekcijas kontrole ietver solāriju vizuālo apskati, sauļošanās pakalpojumu sniedzēju dokumentu pārbaudi un nepieciešamības gadījumos – arī UV starojuma līmeņa mērījumus.

Vairāk par solārija pakalpojuma sniedzēju pienākumiem un atbildību var lasīt Inspekcijas mājas lapā:
http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/solariji/solariju-pakalpojumu-sniedzeju-pienakumi-un-atbildiba

Atgādinām, ka solārija personālam jābūt personas medicīniskajai grāmatiņai, kurā veikti ieraksti atbilstoši prasībām, kas noteiktas personām, kuru darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Sīkāk par obligātajām veselības pārbaudēm:
http://vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/veselibas-aprupe-iedzivotajiem/obligatas-veselibas-parbaudes

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Inspekcijas atzinumu par objekta (solāriju studijas) gatavību darbības uzsākšanai, pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu (maksas pakalpojums) ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai.

Neatradi atbildi? Sūti mums savu jautājumu.