Jautājumi un atbildes

Labdien!
Daudzdzīvokļu māja atrodas starptautiskās šosejas Riga-Minska tuvumā. No braucamās daļas līdz mājas logiem 5m attālums,kur ietilpst trotuārs. No trotuāra lidz logiem -1.2m. Pa šoseju dienu-nakti brauc kravas auto.Kur griezties,lai pārbaudītu trokšņa līmeni dzīvoklī?


Veselības inspekcija kontrolē saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), kā arī transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās (dzīvojamo ēku telpās – pēc iedzīvotāju pieprasījuma).

Iedzīvotājam, kuram no apkārtējiem saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu trokšņiem dzīvesvietā rodas aizdomas par potenciālu apdraudējumu savai veselībai, ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā. Lai Inspekcija varētu veikt pārbaudi un trokšņu robežlieluma pārsniegšanas gadījumā uzdot par pienākumu atbildīgām personām veikt trokšņu līmeņa samazināšanas pasākumus, sūdzībai ir jābūt rakstveidā, iesnieguma formā. Iesniegums sastādāms brīvā formā, īsi aprakstot problēmas būtību, norādot vārdu, uzvārdu, konkrētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju (tai skaitā tālruni). Iesnieguma beigās nepieciešams personas paraksts.

Inspekcija iesniegumu izskata un veic pārbaudi bez maksas.

Iesniegumus Inspekcijai var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.

Papildu informāciju par trokšņu kontroli iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67819685 darba dienās no plkst. 8.30 –12:30 un 13:00 - 17.00.

Kaimiņiem nav ierīkota sadzīves notekūdeņu savākšanas aka un ūdeņi no mājas un pirts iztek dabā un tā kā reljefs izveidojies ar slīpumu uz manu pusi tās viss nonāk uz mana zemes gabala.Arī smaka ir pretīga.Kur man griezties pēc palīdzības: uz vietējo pārvaldi vai uzreiz uz Veselības inspekciju. Un kādas likuma normas kaimiņi pārkāp, lai es to mēģinātu viņiem izskaidrot pa labam.

Ja problēmu Jums neizdodas atrisināt sadarbībā ar īpašnieku, jautājumā par sanitāro apstākļu uzlabošanu Jums jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldībā. Saskaņā ar 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšana (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, ir pašvaldības autonoma funkcija.

Jautājumā par notekūdeņu radīto piesārņojumu aicinām Jūs sazināties ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi. Tālrunis papildus informācijai 65423219, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv .

Labdien!
Jūsu mājas lapā izlasīju, ka akas ūdens pārbaude ir jāveic pašiem iedzīvotājiem.
Kur man ir jāraksta vai jāzvana, lai varētu noteikt akas ūdens pārbaudi, kā arī vai aku drīksts ekspluotēt, ņemot vērā to, ka aka ir avārijas stāvoklī.

Dzeramā ūdens kvalitāti var pārbaudīt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR". Sīkāku informāciju var skatīt mājas lapā http://www.bior.gov.lv/lv/left-menu/laboratorijas (sadaļā Kontakti redzami arī laboratorijas paraugu pieņemšanas punkti reģionos). Informācijai var zvanīt uz Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas tālruni – 67620513. Informāciju par konkrētām izmaksām sniedz laboratorija.
Tāpat pārbaudes var veikt jebkurā citā akreditētā laboratorijā. Ar akreditēto laboratoriju sarakstu aicinām iepazīties Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā - http://www.latak.lv

Kadā attalumā no dzīvojamas mājas atļauta apbedīšana Rīgās centrā?

Lai būtu iespējams sniegt Jums konkrētas atbildes, aicinām darba dienās no plkst. 8:30-12:30 un no 13:00-17:00 sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67317787, kuri precizēs jautājumu un sniegs Jums konsultāciju.

Vienlaikus paskaidrojam, ka informāciju par dzīvnieku apbedīšanas vietām Jums var sniegt Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti. Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67095230, fakss: 67322727, e-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Labdien!

Esmu cietusi jau otro reizi no trokšņa traumas.Kā varu izsargāties?


Lai būtu iespējams sniegt Jums konkrētu atbildi, nepieciešams precizēt informāciju par trokšņa avotu, piemēram, problēmas rada saimnieciskās darbības, transportlīdzeklis, mūzikas radītais troksnis vai arī troksnis darba vietā.

Ja Jums problēmas rada saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtu, kompresoru un liftu) un transportlīdzekļu radītais troksnis, Jums ir tiesības iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā vai Jūsu dzīvesvietai tuvākajā reģionālā Inspekcijas kontroles nodaļā. Tālrunis papildus informācijai 67819685.

Informāciju par profilakses pasākumiem un prasībām darba vides radīto risku mazināšanai Jums var sniegt Valsts darba inspekcijas speciālisti. Tālrunis 67 186 522, mājaslapa www.vdi.gov.lv

Savukārt ar mūzikas atskaņošanu un ar sabiedrisko kārtību saistītu trokšņa līmeņa pārsniegšanu kontrolē attiecīgās pašvaldības institūcija, kurai pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju, piemēram – pašvaldības policija.

Ar ieteikumiem aizsardzībai pret vides vai sadzīves troksni iespējams iepazīties Veselības inspekcijas mājalapas www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība > Troksnis

Labdien! Labprāt zinātu, vai būs Dambjapurvā un Velnezerā Rīgā izmeklēts ūdens? Drīz tur būs cilvēku plūsma ar maziem bērniem, un mums ta ir ļoti aktuāla tēma. Paldies par sapratni!

Dambjapurvā un Velnezerā Rīgā valsts apmaksātas peldūdens kvalitātes pārbaudes netiek veiktas, jo šīs nav oficiāli atzītas valsts peldvietas.

Papildus informējam, ka Rīgā valsts apmaksāts peldūdens kvalitātes pārbaudes reizi mēnesī no 15.maija līdz 15.septembrim tiek veiktas šādās peldvietās:

- Vakarbuļļu pludmale,
- Vecāķu pludmale,
- Daugavgrīvas pludmale (Buļļu salas pludmale),
- Bābelītes ezers,
- Daugavas upes peldvieta "Lucavsala",
- Daugavas upes peldvieta "Rumbula".

Iesakām vērsties arī Jūsu pašvaldībā ar lūgumu veikt peldūdens kvalitātes pārbaudes par pašvaldības līdzekļiem, jo pašvaldības pienākums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esoši ūdeņi, kā arī gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu.

Mana privātmāja ir 40m no mobilās bāzes stacijas kuras augstums ir 60m , kā var izmērīt elektromagnētisko lauku,vai ir pieļaujamais.

Lai būtu iespējams sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu, nepieciešams precizēt informāciju par mobilo sakaru bāzes stacijas adresi un operatoru.

Latvijā mobilo komunikāciju jomā pastāv prakse, ka pirms mobilo sakaru bāzes stacijas pieņemšanas ekspluatācijā tiek veikti praktiski elektromagnētiskā lauka mērījumi mobilo sakaru bāzes stacijas apkārtnē - vietās, kur uzturas cilvēki, tādēļ nevar izslēgt, ka arī Jūsu dzīvojamās mājas apkārtnē, iespējams, mērījumi ir jau veikti, tikai Jums par to nav informācijas. Aicinām vērsties pie mobilo sakaru operatora, kurš arī var nodrošināt mērījumu veikšanu.

Ja Jūs tomēr vēlaties pats pasūtīt mērījumus, tad varat vērsties laboratorijā vai pie speciālistiem, kas veic elektromagnētiskā lauka mērījumus, piemēram, BIOR Diagnostikas centra Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā (Lejupes iela 3, Rīga, LV -1076, tālr. 67620323), SIA „INSALVO” (Braslas ielā 29/4 (pretim t/c Domina. tālr. 67565518 vai 29505366), vai arī jebkurā citā laboratorijā.

Labdien! Kur varētu uzzināt normas, kāda stipruma elektromagnētisko starojumu var izstarot mobilo telefonu bāzes stacijas.

Šobrīd elektromagnētiskā starojumu ietekmes uz veselību izvērtēšanai tiek izmantota Eiropas Padomes 1999. gada 12. jūlija rekomendācija elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 300 GHz) iedarbības ierobežošanai uz vispārējo sabiedrību (1999/519/EK). Šīs Eiropas Padomes rekomendācijas Latvijai jāievēro kā Eiropas Savienības dalībvalstij.

Ar Eiropas Savienības rekomendācijām iespējams iepazīties šeit: http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/index_en.htm.

Nacionālā līmenī Latvijā šobrīd elektromagnētiskā starojuma robežvērtības nav reglamentētas.

Ar papildus informāciju par starojumiem iespējams iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā Vides veselība> Starojumi. Skatīt: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/starojumi/nejonizejosie-starojumi/elektromagnetiskais-lauks/mobilie-telefoni-un-veseliba

Labdien, esmu mājražotājs - audzēju cūkas, tās kauju un tirgoju. ilgos gadus pati dezinficēju ūdens sistēmu , lai nodrošinātu MK noteikumus un nedēļā patērēju 0,8m. Gribēju zināt, vai tiešām es vairs pati nevaru dzezinficēt ūdensvadus, jo tagad šos darbus dara licencētas firma , kuras viens pakalpojums dārgi maksā.

Atbilstoši 2010.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 17.punktam: „Profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu”.

Tomēr, lai būtu iespējams precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu, nepieciešams precizēt informāciju par ūdensapgādes sistēmu, tādēļ aicinām pa tālruni 67081577 sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem, kuri sniegs Jums skaidrojumu par konkrēto gadījumu.

lūdzu, paskaidrojiet, kā tieši jāpilda ūdens monitoringa pieteikums, praktiski, jo izlasot veidlapu, neko nesapratu, vai to var izdarīt pa pastu, vai e-pastu, vai obligāti jābrauc uz Valmieru, kur atrodas mums tuvākā jūsu iestāde?

Aizpildīto pieteikumu var nosūtīt gan pa pastu, gan nogādāt personīgi. Aizpildot veidlapu, Jums jānorāda prasītā informācija un monitoringā testējamie rādītāji atbilstoši MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 2. pielikuma 1. punktam, kurā norādīti kārtējā monitoringā iekļaujamie rādītāji.

Iesakām Jums pa tālruni 64281130 vai elektroniski pa e-pastu: vidzeme@vi.gov.lv konsultēties ar Vidzemes reģiona kontroles nodaļas higiēnas ārstiem par monitoringa programmas saskaņošanas aspektiem.

Neatradi atbildi? Sūti mums savu jautājumu.