Jautājumi un atbildes

Vēlos noskaidrot kā rīkoties situācijā - darbiniekam izsniegta DNL, bet zināms, ka tai pat laikā darbinieks strādā citā uzņēmumā. Vēlamies panākt, lai DNL tiek anulēta saskaņā ar slimošanas režīma pārkāpumu. Kā mums jārīkojas?

Ja Jums radušās šaubas par darbnespējas lapas (turpmāk tekstā DNL) pamatotību, esat aicināta iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā. Šajā gadījumā iesniegumam jāpievieno darba devēja rīcībā esošie pierādījumi par to, ka darbinieks darba nespējas laikā strādājis citā uzņēmumā.
Iesniegumos, sūdzībās vai priekšlikumos jābūt norādītam iesniedzēja - juridiskas personas nosaukumam, juridiskā adrese, kā arī jānorāda darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un jāpievieno DNL kopija. Uz iesniegumiem, sūdzībām vai priekšlikumiem jābūt iesniedzēja parakstam.
Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka, iesniedzot iesniegumu, darba devējam ir jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību, kā to nosaka 2001.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” 25.punkts.
Lai veicinātu izpratni par apstākļiem, kādi jānorāda iesniegumā, Inspekcija piedāvā piemēru variantus, kādos iesniegums tiktu uzskatīts par pamatotu:
1. Neskatoties uz ilgstošu un/vai biežu darbinieka prombūtni slimības dēļ, ikgadējā obligātajā veselības pārbaudē darbinieks tiek atzīts kā "praktiski vesels" (šādā gadījumā būtu nepieciešams pievienot obligātās veselības pārbaudes kartes kopiju);
2. Darba devējs var uzrādīt objektīvi pamatotus un pierādāmus režīma pārkāpumus darbinieka slimības laikā, t.i., - ir objektīvi dokumentāli pierādījumi, ka darbinieks slimības laikā ir strādājis citā darba vietā vai atradies ārzemēs, apmeklējis izklaides pasākumus u.tml.;
3. DNL izsniegta dienā, kad pēc darba devēja rīcībā esošās informācijas darbinieks nevarēja būt apmeklējis ārstniecības personu (vai arī ir apstākļi, kas norāda uz vērā ņemamām aizdomām par to, ka DNL izsniegta ar atpakaļejošu datumu), un tāpēc DNL varētu uzskatīt par nepamatoti izsniegtu bez darbinieka kā pacienta apskates."
Iesniegumu noformē rakstveidā un nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski (ja ir pieejama internetbanka), izmantojot portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”.
Visu ekspertīzei nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju no ārstniecības iestādēm pieprasa Inspekcija.
Klients saņem rakstisku atbildi 01.01.2008. likumā “Iesniegumu likums” noteiktajos termiņos, kas atkarībā no pārbaudes apjoma parasti ir ne ilgāk par 30 dienām. Ja objektīvu iemeslu dēļ lietas izskatīšanā 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to rakstveidā paziņo iesniedzējam.
Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Pusgadu atpakaļ vienā no zobārstniecības klinikām man protezēja zobu. Uzskatu, ka protezēšana bija ļoti neveiksmīga, kā rezultātā ātri sabojājās protezētais zobs. Kādā veidā var veikt sniegto stomatoloģijas pakalpojumu ekspertīzi, lai pierādīt ārsta vainu un bezmaksas veikt zoba ārstēšanu un atkārtoto protezēšanu? Cik maksā šāda ekspertīze un kur man jāgriežas?

Lai būtu iespējams izvērtēt zobārsta darba kvalitāti, nepieciešams veikt ekspertīzi. Zobu protezēšanas ekspertīzi Veselības inspekcija veic kopā ar Latvijas Zobārstu asociāciju. Tāpēc Jums ir iespēja vērsties ar sūdzību vai nu Latvijas Zobārstu asociācijas Darba ekspertīzes un kvalitātes kontroles komisijā Dzirciema ielā 20, LV-1007, vai arī iesniegt rakstveida iesniegumu Veselības inspekcijai, lai uzsāktu šī gadījuma izvērtēšanu. Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, ārstniecības iestāde un ārstēšanās laiks. Iesniegumam jāpievieno visa Jūsu rīcībā esošo dokumentācija, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā (piemēram, čeki, zoba rentgenuzņēmumi u.c.). Iesniegumus Veselības inspekcijai var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.
Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

Neatradi atbildi? Sūti mums savu jautājumu.