Jautājumi un atbildes

Vai par receptes saņemšanu ir jāmaksā pacienta iemaksa?

Informējam, ka par receptes saņemšanu nav jāmaksā pacienta iemaksa, ja ārsts neveic pacienta apskati un konsultēšanu.

Pacienta iemaksa ir jāsedz par ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apmeklējumu (attiecīgi 1,42 EUR vai 4,27 EUR apmērā), kura laikā tiek izvērtēts pacienta veselības stāvoklis un lemts par turpmāko ārstēšanu.

Labdien.Kur es varu atrast uzskaitītas Latvijas teritoriju vietas,kas tiek uzskatītas par paaugstināta riska reģioniem, tādejādi bērnam nodrošinot bezmaksas ērču encefalīta vakcināciju?


Ar teritoriju sarakstu varat iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv sadaļā Vakcinācija => Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem.

Labdien!
Man 2013.gada jūnijā māsu reģistram beidzas ,,deriguma termiņš''-vai es to varu atjaunot kārtojot kadu eksamenu,ja man nav iegūti visi nepieciešamie kreīitpunkti?

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 48.pantu ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās palīdzības sniegšanā.

Lai pagarinātu prakses tiesības māsas profesijā pēc derīguma termiņa uz turpmākiem pieciem gadiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumu Nr. 192 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 9. punkta prasībām, Jums jāuzrāda profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinoši dokumenti 150 stundu apjomā (starp tiem jābūt neatliekamās palīdzības kursiem), kas apgūti Jūsu māsas reģistra termiņa laikā vai jānokārto attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaude (eksāmens).

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudi Jūs varat nokārtot Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, tālrunis 67042831, 67840747.
Atbilstības pārbaude ir maksas pakalpojums, sīkāk
http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/profesionalas-darbibas-registra-atjaunosana.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra darba laiks:
Pirmdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00;
Otrdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00;
Trešdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00;
Ceturtdienās 9:00 – 12:30 un 13:00 – 16:00.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra speciālistiem pa tālruņiem: 67387662 un 67602101; e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv un aelita.jansone@vi.gov.lv.

Vai veselības punktā bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām?

Ja veselības punkts ir līgumattiecībās ar valsti un piedāvā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bērniem līdz 18 gadiem nav jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām.

Vai tiešām Salaspils veselības centrā nav pieejams apmeklējums pie ārsta-speciālista? Vēlējos pieteikties pie ārsta, pieraksts ir uz 17.decembri par 4.27 euro, bet par 14.00 euro var tikt pie ārsta kaut tūlīt. Vai tiešām tik lielā pilsētā nav speciālistu?

Paskaidrojam, ka valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā noteiktā finansējuma apmērā, līdz ar to uz šiem pakalpojumiem tiek veidotas rindas un tie tiek sniegti rindas kārtībā. Prioritāri pakalpojumi tiek sniegti pacientiem, kam nepieciešama neatliekamā palīdzība, bērniem un grūtniecēm.

Katrā ārstniecības iestādē ir rinda uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem un katrā iestādē rindas garums ir atšķirīgs, līdz ar to Jums ir tiesības vērsties jebkurā citā ārstniecības iestādē (kura ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), kur rinda ir visīsākā, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu. Informāciju par rindu garumu konkrētās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) bezmaksas tālruni 80001234 vai NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi –> Gaidīšanas rindas plānveida ārstniecības ambulatorās iestādēs –> Rīgas nodaļa http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gaidisanas-rindas-planveida-arstniecibai-ambulatoras-iestades.

Ja pacientam nav medicīnisku indikāciju neatliekamai speciālista konsultācijai, bet pacients minēto pakalpojumu vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to jāmaksā kā par maksas pakalpojumu.

Jautājums par plānveida operāciju rindu. Kā uzzināt, cik ilgi pensionārei, kurai bojāta gūža un viņa cieš neciešamas sāpes, neskatoties uz to, ka viņa dzer " nāvējošu "zāļu devu ( pēc ārsta teiktā) būtu jāgaida rindā uz protēšanu ( vai kā tas saucas) ?

Informācija par rindu garumu plānveida ārstniecībai ir atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi. Informāciju par gaidīšanas rindu garumu iespējams saņemt, arī zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80001234.

Strādāju skolā jau 5 mēnešus, man nav izieta obligātā veselības pārbaude, vai darba devējs nepārkāpj likumu?

Darbinieka, kurš strādā izglītības iestādē, pienākums ir veikt obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi pirms stāšanās darbā un periodiskās veselības pārbaudes ne retāk kā reizi gadā. Obligātās veselības pārbaudēs izglītības iestādēs strādājošiem jāveic vispārēja izmeklēšana un rentgenoloģiskā izmeklēšana. Ja grupā ir pirmsskolas vecuma bērni, pirms stāšanās darbā (obligātā pirmreizējā veselības pārbaudē) papildus jāveic bakterioloģiskā izmeklēšana zarnu infekcijas slimību (vēdertīfa, šigelozes un salmonelozes) izraisītāju noteikšanai.

Ja darbinieks maina darbavietu un nepieciešamais obligāto veselības pārbaužu apjoms atbilst iepriekš veiktajām, kārtējo pārbaudi var veikt, ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto obligāto periodisko veselības pārbaužu biežumu.

Par higiēnas prasību ievērošanu izglītības iestādē ir atbildīgs iestādes vadītājs.

Papildus informāciju varat saņemt Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļā pa tālruni 67819685.

Labdien! Mans ģimenes ārsts informē, ka mana dēla pošu karte viņam neesot. Esot pazudusi, lai es domājot pati ko darīt. Vēlos pāriet pie cita ģimenes ārsta, bet ārsts neņem mūs pretīm bez dokumentiem. Es tiešām šobrīd nesaprotu ko darīt un kādas man ir itesības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 6. punktam: Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru), ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu.

Medicīniskās dokumentācijas nodošana ir abu ģimenes ārstu kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Pacientam tiek izsniegta potēšanas pase, kurā tiek veikti ieraksti par izdarītajām vakcinācijām. Tā glabājas pie paša pacienta. Ja potēšanas pase tiek pazaudēta, tad jaunu var saņemt pie ģimenes ārsta vai vakcinācijas kabinetā. Veiktos ierakstus jaunajā potēšanas pasē būs iespējams atjaunot tikai tajā ārstniecības iestādē, kur veikta vakcinācija, vai pie ģimenes ārsta.
Šo noteikumu 35.7. punkts nosaka, ka ārstniecības iestādei jāglabā pacienta profilaktiskās potēšanas karte 25 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs. Tādēļ aicinām radušo situāciju izrunāt ar ārstniecības iestādes vadību.

Vai man kā darba devēju pārstāvošai pusei ir kādas iespējas noskaidrot darbinieka slimības lapas pamatotību?

Ja rodas šaubas par darba ņēmēja darbnespējas lapas pamatotību, Jums ir tiesības iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā.
Iesniegums sagatavojams brīvā formā, īsi aprakstot problēmas būtību. Iesniegumā jānorāda darba devēja - juridiskas personas nosaukums, juridiskā adrese, amatpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, jānorāda darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, darba ņēmēja adrese un darba devēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis). Iesniegumam jāpievieno darbnespējas lapas kopija. Uz iesnieguma jābūt iesniedzēja parakstam.
Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka, iesniedzot iesniegumu, darba devējam ir jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību, kā to nosaka 2001.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” 25.punkts. Lai veicinātu izpratni par apstākļiem, kādi jānorāda iesniegumā, Inspekcija piedāvā piemēru variantus, kādos iesniegums tiktu uzskatīts par pamatotu:
1. Neskatoties uz ilgstošu un/vai biežu darbinieka prombūtni slimības dēļ, ikgadējā obligātajā veselības pārbaudē darbinieks tiek atzīts kā "praktiski vesels" (šādā gadījumā būtu nepieciešams pievienot obligātās veselības pārbaudes kartes kopiju);
2. Darba devējs var uzrādīt objektīvi pamatotus un pierādāmus režīma pārkāpumus darbinieka slimības laikā, t.i., - ir objektīvi dokumentāli pierādījumi, ka darbinieks slimības laikā ir strādājis citā darba vietā vai atradies ārzemēs, apmeklējis izklaides pasākumus u.tml.;
3. Darbnespējas lapa izsniegta dienā, kad pēc darba devēja rīcībā esošās informācijas darbinieks nevarēja būt apmeklējis ārstniecības personu (vai ir citi apstākļi, kas norāda uz vērā ņemamām aizdomām par to, ka darbnespējas lapa izsniegta ar atpakaļejošu datumu), un tāpēc darbnespējas lapu varētu uzskatīt par nepamatoti izsniegtu bez darbinieka kā pacienta apskates."
Iesniegumu Veselības inspekcijā iesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012 vai elektroniski (ja ir pieejama internetbanka), izmantojot portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”.
Visu ekspertīzei nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju no ārstniecības iestādēm pieprasa Inspekcija.
Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

MK noteikumi Nr.1529 " Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība " nosaka:
23. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
23.1. bērni;
Vai pareizi saprotu, ka bērniem līdz 18 gadiem par ārstēšanos slimnīcā nav jāmaksā?

Bērni ir atbrīvoti no pacienta iemaksas, to paredz Jūsu jau pieminēto 2013.gada 17.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 23.1. punkts.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksā visus neatliekamās palīdzības pakalpojumus, akūto saslimšanu ārstēšanu un plānveida palīdzību, tai skaitā līdz 18 gadu vecumam nav jāmaksā par ģimenes ārsta aprūpi un mājas vizītēm, ja pacienta dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatdarbības teritorijā (teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību).

Ja pacients izvēlas apmeklēt privātu ārstniecības iestādi, kam nav līgums ar Nacionālo veselības dienestu, vai vēlas paaugstināta servisa pakalpojumu, piemēram, atsevišķu palātu stacionārā – par to jāmaksā.

Neatradi atbildi? Sūti mums savu jautājumu.